REHM113 Практика: Оценка на езиковия профил чрез прилагане на инструментални подходи

Анотация:

• Студентите разработват дизайн за оценка на актуален езиков профил на дете с комуникативно нарушение под ръководството на преподавателя.

• Придобиват практически умения за изследване на езиковото поведение на деца с атипично развитие.

• Овладяват умения за изготвяне на логопедичен статус, на базата на проведената оценка.

прочети още
Рехабилитация при езикова и речева патология

Преподавател(и):

доц. Екатерина Тодорова  д-р
ас. Цвета Каменски  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да планират изготвянето на оценка на езиковия профил на дете с комуникативно нарушение и да я реализират.

2) могат:

• Критично да анализирт получените резултати от проведената оценка.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни знания в областта на езиково развитие в норма и патология.

• Добри комуникативни умения за работа с деца.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Начин на провеждане на курса:

• Първа среща със студентите за определяне на инструменталните подходи за оценка на езиковия профил и избор на комуникативно нарушение, което ще бъде изследвано. Формиране на екипи от 2-3 студенти. Насочване към съответна литература.

• Студентите работят самостоятелно по изготвянето и провеждането на оценката.

• Среща (в средата на семестъра) за обсъждане на свършената до момента работа – прецизиране на получените данни, насоки за изготвяне на логопедичния статус.

• Самостоятелна работа (включително по групи) по окончателното оформяне на курсовия проект.

• Финална среща – 4-6 часов семинар за представяне, обсъждане и оценка на курсовите проекти.

Литература по темите:

Литературата се уточнява на първата среща със студентите в зависимост от тематичната насоченост (избор на тип комуникативно нарушение, избор на инструментариум) на всеки от тях.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 30%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 30%

ПОРТФОЛИО 40%