REHM112 Практика: Терапевтични практики при деца с езикови и артикулаторни нарушения

Анотация:

Стажът включва работа с деца с езикови и речеви нарушения. Целта на курса е предостави на студентите възможност да наблюдават специализирана работа при езикови и речеви нарушения и да провеждат самостоятелна терапия нарушения под супервизия.

прочети още
Рехабилитация при езикова и речева патология

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р
доц. Екатерина Тодорова  д-р
 Магдалена Димитрова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: методи за специализирана терапия с деца имащи езикови и/или артикулаторни нарушения

2) могат: да участват в екипни форми на терапия с тази категория деца


Предварителни изисквания:
Теоретични знания по логопедия

Комуникативни умения

Емпатия за работа с деца

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Методи за текущо оценяване

Представяне на самоятелна разработка

Участие в екипно обсъждане на случаи

Практически занимания 240 ч.

Литература по темите:

1.Асенова, Ив.Проучване на хемисферната специализация при различни типове заекване чрез дихотична фонемна перцепция /док. дис/, БЛ-Д, 1997.

3.Асенова, Ив. Заекването като резултат от нарушени хемисферни взаимоотношения:Съвременни теоретични модели.Сп. Специална педагогика,септември, 2000.

4. Асенова, В.,Наследственост и заекване, сп. Специална педагогика, септември, 2003 год.

4.Беккер, К.М., М. Совак /Логопедия, М. 1981/

4.Белякова,Л.И.,Е.Дьякова,Логопедия-Заикание,ЕКСМО-ПРЕСС,2001 .

5.Боянова, В. Анатомо - физиологични особености на заекващите деца. Бл-д, 1990.

6.Волкова,Л.С.,Логопедия, М.1989.

7.Георгиева , Д., Нарушения на плавността на речта.СУ , 2000

8.Лалова,В.,Заекването, какво знаете за него? Изд. Атика, С.,2003.

9.Матанова, В., Дислексия, С.,2001.

10. МКБ - 10, Психични и поведенчески разстройства, С. 1998.

11. Стамов,В., Логопедия, Бл-д, 1995.

12. Ценова,Цв., Комуникативни нарушения в детска възраст, изд. Радар Принт,С.,2001.

13. Ценова Цв. Логопедия. Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения, 2009.

14.Ценова, Цв. Говорна терапия, ПАЛ, 2011

15.ASHA Guidelines: Terminology Pertaining to Fluency and Fluency Disorders,vol.41, 2,March-April,1999.

16.Owens ,R.,D.Metz,Ad.HaasqIntroduction to Communication Disorders,2000, by Allyn and Bacon.….

17. Shames,G.,El.Wiig.Human Communication Disorders.Merrill Publishing company,1990.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 40%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 30%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 30%