REHM107 Семинар: Представяне на случай

Анотация:

Семинарът включва подбор, оценка и изследване на дете или възрастен с комуникативно нарушение и представяне на случай пред преподавателя и останалите колеги, получаване на обратна връзка и оценка.

прочети още
Рехабилитация при езикова и речева патология

Преподавател(и):

доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: рамка за оценка и представяне на случай в логопедията

2) могат: да подготвят и представят случай в логопедията


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

В съответствие със записаните лекционни курсове

Литература по темите:

Минчев,Б. Психологическо изследване на детето, изд. Веда словена, 2000.

Боянова,Б., М.Станкова,Ек.Тодорова. Методическо ръководство за изследване на комуникативните способности у деца с нарушения, изд. Славина, София,2011г.

Средства за оценяване:

самостоятелна работа