REHM104 Терапия при развитийни артикулаторни нарушения

Анотация:

• Представяне на многообразието от дефиниции, етиологични теории, класификации и синдроми свързани с нарушенията на артикулацията при деца и възрастни.

• Запознаване със съвременната диагностика и диференциална диагноза в областта на артикулационните нарушения.

• Определяне на водещите дефицити, свързани говорното развитие на децата.

• Запознаване със съвременните терапевтични стратегии за преодоляване на нарушенията на артикулацията при деца и възрастни.

• Изграждане на практически умения за диагностика, терапия и превенция на нарушенията в разглежданата област.

прочети още
Рехабилитация при езикова и речева патология

Преподавател(и):

доц. Екатерина Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Подходи за изследване и диагностика на артикулаторните нарушения при деца и възрастни.

2) могат:

• Да разработват терапевтични програми зависими от индивидуалните различия в хетерогенната група на артикулационните нарушения.

• Да провеждат терапия, насочена към преодоляване на затрудненията в артикулаторния праксис, идентификацията, класификацията и диференциацията на фонеми.


Предварителни изисквания:
• Добри комуникативни умения и емпатия.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Дефиниране на артикулаторните нарушения при деца и възрастни.

2. Език и говор. Класификация на говорните нарушения.

3. Етиология на нарушената артикулация.

4. Диагноза и диференциална диагноза в разглежданата област – изработване на диагностични протоколи.

5. Основни терапевтични подходи за постановка на съскавите консонанти С, З, Ц.

6. Основни терапевтични подходи за автоматизация на съскавите консонанти С, З, Ц.

7. Основни терапевтични техники за диференциация на вибрантни от невибрантни кансонанти.

8. Основни терапевтични техники за диференциация на съскавите консонанти. Разработване на логопедична сесия за развитие на фонемен гнозис и фонологична способност за идентификация, класификация и диференциация на съскавите консонанти.

9. Разработване на логопедични програми за постановка на шушкавите консонанти Ш, Ж,Ч.

10. Разработване на логопедична сесия за развитие на фонемен гнозис и фонологична способност за идентификация и класификация и шушкавите консонанти. Разработване на логопедични програми за диференциация на шушкавите консонанти Ш, Ж,Ч.

11. Разработване на терапевтични сесии за диференциация на съскави от шушкави консонанти (работа с парасигматизъм).

12. Основни терапевтични техники за постановка на сонорен звук Л.

13. Основни терапевтични техники за постановка на сонорен звук Р.

14. Основни терапевтични техники за автоматизация и диференциация на сонорните звукове в българския език. Разработване на логопедична сесия за развитие на фонемен гнозис и фонологична способност за идентификация, класификация и диференциация на сонорните звукове в българския език.

15. Разработване на логопедична сесия за постановка, автоматизация и диференциация на преградните звукове К и Г.

Литература по темите:

1. Георгиева А. (2004). Изследване на артикулацията и фонологията в детска възраст, в Ръководство за изследване на детето, Част ІІ, С., Веда Словена – ЖГ

2. Кремер Ж.М. (2010). 500 съвета от логопеда: Нарушения на речта. С., Логопедичен център "Ромел" - ООД

3. Матанова В. (1998). Диагностика на деца с комуникативни нарушения. С., УИ „Св. Климент Охридски”

4. Радева Д., (2007). 101 въпроса за детския говор. С., ИК ТАРА

5. Тилков, Д., Т. Бояджиев (1998). Българска фонетика. С., БАН

6. Тодорова Е. (2009). Артикулационни нарушения. Ръководство за терапия. С., Изд. На НБУ

7. Ценова Цв. (2009). Логопедия. Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения.

8. Ценова Цв. (2010). Говорна терапия. С., ПАЛ

9. Кърпачева-Тасева Ив., П. Коркинова (2008). Формиране на правилно произнасяне на звуковете и неговото влияние върху езиково-говорното развитие на детето. С., Pumpelina

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 50%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 25%

КАЗУС 25%