REHM102 Терапия на заекване - практики основани на доказателства

Анотация:

Обект на курса са програмите за терапия на заекване и други флуентните нарушения в детска и зряла възраст. Целта на курса е да се придобият знания и умения за оценка на флуентните нарушения, формиране на индивидуален терапевтичен план, установяване на ролята на различните специалисти в терапията и проследяване и отразяване на динамиката на нарушението, както и практически умения за повлияване на симптомите на дисфлуентност при заекването.

прочети още
Рехабилитация при езикова и речева патология

Преподавател(и):

доц. Маргарита Станкова  д-р
 Магдалена Димитрова  

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите

знаят:

- Същността и проявите на дисфлуентните нарушения;

- Методите на диагностика на дисфлуентните нарушения;

- Методите на терапия на дисфлуентните нарушения.

могат:

- Да правят оценка, диагностика и диференциална диагностика на дисфлуентните нарушения;

- Да формиране на терапевтични стратегии за повлияване на конкретното дисфлуентно нарушение;

- Да прилагат някои терапевтични методи за корекция на дисфлуентните нарушения.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Роля на наследствеността, роля на факторите от заобикалящата среда, физическото, когнитивното и психическото развитие за появата на заекването. Семейната среда, родителите и житейските събития и тяхната роля за хода и тежестта на дисфлуентните нарушения. Авторитети и изисквания, родителски натиск и отношенията майка-дете в контекста на дисфлуентните нарушения. Принципи на работата със семейството. Програми за работа с родители.

2. Съвременен концептуален модел на дисфлуентните нарушения. Интеграция на конституционалните, развитийните и социалните теории за появата и протичането на дисфлуентните нарушения и принципи на терапията. Принципи на индивидуалната програма за терапия.

3. Първични и вторични поведения на заекването. Емоционални проблеми и отношение към собствения говор. Психологичното консултиране при дисфлуентнтие нарушения – детските страхове и стресът при децата. Психотерапевтични техники основани на доказателства в работата със заекващи.

4. Психотерапевтични методики използвани при терапията на дисфлуентните нарушения, индивидуална психотерапия, групова терапия, групи за взаимопомощ, хипноза. Ефективност и ефикасност.

5. Синдроми, съпътствани от дисфлуентни нарушения – органично и психогенно заекване, синдром на Туре, социална фобия, тревожно разстройство, техники за терапия. Програми, практики, основани на доказателства.

6. Медикаментозно повлияване на дисфлуентните нарушения - невролептици, антидепресанти, транквилизатори. Ефективност и ефикасност.

7. Фази на поява и развитие на дисфлуентното нарушение. Ефект на дисфлуентното нарушение върху социалното функциониране. Въздействие върху училищните успехи, работата, социалното функциониране.

8. Ръководство за родителите на деца с дисфлуентни нарушения.

9. Оценка и диагностика на развитийното заекване при деца в предучилищна възраст. Анамнеза. Интервю с родителите. Изследване на детето, определяне на индекс на тежестта на заекването. Оценка на факторите сварзани с развитийното заекване – физическо развитие, когнитивно, психическо и езиково развитие. Терапевтични техники.

10. Оценка на деца с развитийно заекване в начална училищна възраст. Анамнеза. Интервю с родителите, интервю с учителите, интервю с детето. Оценка на тежестта на заекването, физическото, когнитивното и психическото развитие, социалното функциониране и отношението към собствения говор. Терапевтични техники и програми за подпомагане на деца в предучилищна възраст, основани на доказателства.

11.Оценка и диагностика на развитийното заекване при деца в тинейджърска възраст и възрастни. Интервю. Терапевтични техники. Програми за работа с деца в училищна възраст.

12. Гранично развитийно заекване, първични и вторични поведения. Чувства и отношение към собствения говор. Методи за създаване на ефективна комуникация и трениране на обратната връзка, понижаване на тревожността. Ролята на игрите при работата с деца със заекване. Работа над мотивацията.

13. Начинаещо развитийно заекване, първични и вторични поведения. Чувства и отношение към собствения говор. Терапевтични стратегии. Модифицираща и формираща флуентност терапия. Консултиране на родителите. Видове терапевтични модели.

14. Интермедиерно развитийно заекване. Теория за избягващото кондициониране. Цели на терапевтичните подходи, разбиране на заекването, понижаване на негативните чувства и отношения. Консултиране на родителите и учителите. Видове терапевтични модели. Формираща флуентност терапия, модифициране на времевите характеристики на говорните движения техника. Модифициране на физическото напрежение на говорните движения.

15. Напреднало развитийно заекване. Цели на терапията, разбиране на заекването, преодоляване на негативните чувства и отношения, преодоляване на “страшните” думи и ситуации. Модифицираща терапия, принципи и процедури. Формираща флуентност терапия. Директна и индиректна терапия на заекването. Видове терапевтични модели на напреднало заекване. Ефективност на терапията на заекването Ефективност при деца в предучилищна възраст, в ранна училищна възраст, подрастващи и възрастни.

Литература по темите:

1. Conture, E. G. Stuttering: Its Nature, Diagnosis, and Treatment. Massachusetts: Allyn & Bacon., 2001

2. Owens, R. E., D. E. Metz, A. Haas, Communication disorders, Allyn&Bacon, 2000

3. Freedman, J. S. (2001, March). Easing the Teasing: How Parents Can Help Their Children [On-line]. Available: http://www.parentclicks.com/teasing.html

4. Shames George H., Elisabeth H. Wiig, Human Communication Disorders, 1998 – библиотека на програма логопедия

5. Георгиева, Добринка, Избрани методи за корекция на заекването, Бл. 1996 г.

6. Георгиева, Д., Нарушения на плавността на речта, СУ, 2000.

7. Георгиева, Д., Нарушение на плавността на речта: нови изследователски перспективи, С-я, Графис, 2004

8. Белякова, Л. И., Е. А. Дьякова, Логопедия, заиканиер 2001 – (библиотека на програма логопедия).

9. Станкова, М., Програми за терапия на заекване, практики основани на доказателства, НБУ, 2007

10. Ценова Цв. Логопедия. Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения, 2009.

11. Ценова, Цв. Говорна терапия, ПАЛ, 2011

Средства за оценяване:

тест

самостоятелна разработка