REHM101 Клинични аспекти на невербалната комуникация

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с клиничните аспекти на невербалната комуникация, както и с възможностите за превенция, диагностика и терапия на комуникативни нарушения, основани на анализ на невербалното поведение на пациента. За всяка от логопедичните нозологии е представен профил на невербалните дефицити. В края на курса се въвежда тотален профил на пациента, включващ цялостен преглед на комуникативното поведение – вербално и невербално. Курсът е изграден така, че да служи като базисна отправна точка за бъдещо изучаване на алтернативни и огмантативни терапии.

прочети още
Рехабилитация при езикова и речева патология

Преподавател(и):

 Росица Йосифова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

След завършване на курса студентите

Знаят:

- кои са клниничните аспекти на невербалната комуникация.

- кои нарушения на комуникацията могат да се идентифицират в ранна възраст, за да бъде приложена превантивна система от мерки.

- кои нарушения на комуникацията изискват екипна интервенция и защо.

- за кои нарушения на комуникацията невербалните, в т.ч. алтернативните терапии, са по-подходящи за пациента от «класическите» лингвоцентрирани терапии.

Могат:

- да идентифицират нарушенията на невербалната комуникация при деца, юноши и възрастни;

- да изготвят цялостен профил на вербално-невербалните компетентности на пациенти от различни възрасти;

- да прилагат методи на превенция, диагностика и терапия в случаите на нарушения на невербалните компоненти на комуникацията;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• речева патологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Клинични аспекти на невербалната комуникация

1. Основни комуникативни стратегии (предвербална, устна вербална и писмена вербална) и функции на комуникацията.

2. Структура и компоненти на невербалната комуникация.

3. Алтернативно-вербалното мълчание при добрите и неуспешните комуниканти – заекващи, дисфазии и афазии, гласови нарушения, елективен мутизъм, аутизъм.

4. Вокалика. Гласът като експресор на емоционални преживявания. Характеристика при пациенти с гласови нарушения, ринолалия, ДЦП, афазия, заекване.

5. Кинезика. Поглед. Когнитивна стойност на очните моторни движения. Характеристика при пациенти със забавено речево развитие, дисграфия, дислексия, дискалкулия.

6. Кинезика. Поглед. Комуникативна стойност на погледа. Характеристика при лица с аутизъм, заекване, ринолалия и страбизъм.

7. Кинезика. Мимиките като експресори на фундаменталните емоции. Характеристика при лица с ДЦП, афазия, ринолалия, заекване, аутизъм.

8. Кинезика. Комуникативни жестове. Характеристика при лица с психомоторни дефицити, заекване, Паркинсон, афазия.

9. Кинезика. Екстракомуникативни жестове. Характеристика при лица със заекване, аутизъм, психологически и интелектуални дефицити.

10. Кинезика. Експресивната стойност на позата. Характеристика при лица с ДЦП, афазия, заекване, депресивни състояния.

11. Взаимоотношение на вербалните и вокално-жестомимичните компоненти в спонтанната комуникация.

12. Хаптика. Характеристика на допира при лица с аутизъм и агресивни прояви;

13. Проксемика. Характеристика при лица с агресивно поведение; разположение на комуникантите в терапевтичната среда.

14. Външен вид. Характеристика при лица, лишени от способност за общуване чрез вербален и някои от невербалните кодове. Външният вид на терапевта.

15. Превенция, диагностика и терапия на комуникативни нарушения, основани на анализ на клиничните аспекти на невербалната комуникация. Профил на успешните и неуспешните комуниканти.

Литература по темите:

Библиография по темите:

1. Aaeoaea, E., N. Naioe. (2001). Ca ioiioaieaoi ia?ao aae?aieaoi ia aa?aeoa e aa?eaoeeoa ia Fi. A: Naaia ia?aoia?iaia ?aiiianaiia oeiea ii naieioeea: Nai?iee, O.VII. Nофия, НБУ, 2001.

2. Заимова, А., Д. Досков, К. Янкова. (1999). Проучване на състоянието на тревожност при ларингектомирани болни. В: Eiaiiaaey e oiieao?ey. Боянова В., В. Матанова и Д. Досков (състав.). Nофия, Изд. “Херон Прес”, 1999.

3. Йосифова, P. (2008). Мълчанието. София, изд. ЛЦР.

4. Йосифова, Р. (2010). Взаимодействие на вокалната и жестомимичната модалности при продуциране на съобщение в ситуация на диалог. В: Логопедия, VIII Национална конференция на НСЛБ, 05-06 март, 2010. София, 2010. (стр. 83-95)

5. Йосифова, Р. (2009). Значение на зрително-моторните дефицити за овладяване на писмената реч. Сп. Практическа едиатрия, 2009, № 8.(стр. 5-7)

6. Йосифова, Р., Ю. Стоянова. (2009). Между езика и жеста. В: Логопедия, Седма национална конференция на НСЛБ, София, 6-7 март, 2009. София, 2009. (стр. 135-142)

7. Eaeeia, A. (1998а). Ineoiaeaaiinoeea ii aeni?aneaieoa aae?aiey ia ?iaaoeioi oyei. Nофия, Изд. “Пропелер-92”, 1998.

8. Райнов, В. (1987). Особености на невербалната комуникация. София, 1987.

9. Noieoiaa, O. (1998). ?eaaai n a?oaeoa. Nофия, Изд. НБУ, 1998.

10. Стоянова, К. (1991). Особенности невербальной коммуникации у больных с афазией. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

11. Тодорова, К., Р. Якимова. (2007). Поява и функции на предвербалните средства за общуване. В: V Национална конференция, Балчик, 21-24 май,2006. София, 2007. (стр. 100-115)

12. ?eeiiaa, ?. (2005). Iniaaiinoe ia iaaa?aaeiaoa eiioieeaoey i?e caaeaaue eeoa. В: Eiaiiaaey e oiieao?ey, IV Iaoeiiaeia eiioa?aioey, Aeaaia, 26-28 iae 2005. Aieeaae. Nофия, Изд. ЛЦ Ромел, 2005.

13. Braddock, B. (2007). Links between language, gesture, and motor skill: a longitudinal study of communication recovery in Broca’s aphasia. Dissertation. University of Missouri, Colombia.

14. Ekman, P. (1993). Facial Expression and Emotion. American Psychologist, Vol. 48, 1993, №4.

15. Gainoti, G. (1997). Emotional, psychological and psychocosial problems of aphasic patients: an introduction. Aphasiology, vol. 11, 1997, №7.

16. Les fonctions oro-faciales: evaluation, traitements et reeducation, Actes des 3-emes rencontres d’orthophonie. L’Ortho-ed., 1998.

17. Scott, S., F.I. Caird & B.O. Williams. (1985). Communication in Parcinson’s diseas. Croom Helm, 1985.

18. Seraji, M. (2006). Visual Correlates of Disfluency in Swedish. Master’s thesis in Computational Linguistics, Upsala University.

Средства за оценяване:

тестове, семинари, реферат, казус, други