REHM100 Сравнителна логопедия

Анотация:

Да запознае студентите със сходствата и различията в развитието и съвременния статут на логопедията като наука и професия в западното общество (западна школа) и в бившето социалистическо общество (източна школа), с акцент върху процесите и тенденциите в България.

прочети още
Рехабилитация при езикова и речева патология

Преподавател(и):

доц. Иванка Асенова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще добият знания за историческите и съвременни схващанията в източната и западната логопедични школи, от една страна относно научния статут на логопедията, а от друга – относно концептуализацията, систематизацията, терминологичното означаване, изследването, диагностиката и терапията на езиковите и речеви нарушения.

Ще се запознаят с актуалните, спорни и нерешени въпроси, термини и концепти.

Ще добият представа за перспективите на развитие на съвременната българската логопедия.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Предмет на сравнителната логопедия .

2. Сравнителен анализ на развитието и съвременния статут на логопедията като наука и професия в западното и бившето социалистическо общество.

3 Основни теоретични модели в логопедията (медицински и поведенчески модел) и концептуализирането им в източната и западната школи. Дискусия относно продължаващия спор за характера на логопедията като наука – медицинска или педагогическа?

4. Терминологичното строителство в западната и източната логопедични школи – сравнителен анализ. Спорни термини и неясни концепти.

5. Сравнителен анализ на концептуализацията на нарушенията и тяхното терминологично означаване в западната и в източната (бившата социалистическа) логопедични школи.

6. Систематизация и класификация на нарушенията в западната и източната школи.

7. Сравнителен анализ на западната и източна школи в областта на изследването и диагностиката на нарушенията.

8. Сравнителен анализ на концептуална рамка на логопедичното въздействие в западната и източната логопедия. (4 часа)

9. Състояние и переспективи на развитие на Българската логопедия в постсоциалистическата ера.

10. Езикови нарушения – сравнителен анализ на изследването и обяснението им в западната и източната логопедични школи.

11. Специфични нарушения на способността за учене – сравнителен анализ на изследването и обяснението им в западната и източната логопедични школи.

12. Нарушения на плавността на речта (заекване, запъване) – сравнителен анализ на изследването, обяснението и терапията им в западната и източната логопедични школи. Дискусия относно приликите и разликите.

Литература по темите:

1. Беккер, К., Совак, М. (1981). Логопедия. М., Просвещение.

2. Власова, Н., Беккер, К. (1983). Заикание. М., Медицина, 2-ое изд.

3. Волкова Л. (1989). Логопедия. М., Просвещение.

4. Георгиева, Д. (2000). Нарушения на плавността на речта.С., Ун. Изд-во“Св. Климент Охридски”.

5. Добрев, Зл., Боянова,В., Георгиева, Д. (1993). Проблеми на дефектологичната диагностика. Благоевград, Интелект.

6. Куршев,В. (1973). Заикание. М., Медицина.

7. Логопедия и фониатрия (Сборник материали от II конгрес на НСЛФБ, София, 28-30 ноември, 2003, 8-30.

8. Матанова, В. (2001). Дислексия. Софи-Р.

9. Матанова, В. (2003). Психология на аномалното развитие. Софи-Р.

10. Миссуловин, Л. (1988). Лечение заикания. Л., Медицина.

11. Стамов, В.(1989). Логопедия. Благоевград.

12. Съвременни тенденции в развитието на логопедичната теория и практика на прага на XXI век (Сборник с доклади от научно-практическа конференция – Варна, 1999). Съставители: В. Боянова, Е. Илиева.

13. Тодорова, Е. (?). Дислексия. Изд. на НБУ.

14. Филичева, Т., Чевелева, И. (1987). Логопедическая работа в специальном детском саду. М., Просвещение.

15. Флоренская, Ю. (1949). Клиника и терапии нарушения речи. М.

16. Хватцев, М. (1959). Логопедия. М., Просвещение.

17. Цветкова-Арсова, М. (2004). Готовност за интегриране на ученици със специални педагогически нужди в България – сравнително проучване. Специална педагогика, 1, 28-44.

18. Ценова, Ц. (2003). Съвременната българска логопедия в прехода от медицински към социален модел. Специална педагогика, 1, 22-31.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ ...………30% ПИСМЕН ИЗПИТ …100%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ …… ...30 % УСТЕН ИЗПИТ ......%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ ……….% ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ……..%

ЕСЕ ....... ... %

РЕФЕРАТ . …… 40