MTAM104 Европейска политика и държавно регулиране в автомобилния сектор

Анотация:

• Дисциплината „ ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА И ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ” поставя акцент върху проблематиките, свързани със същността, приоритетите и целите на европейската транспортна политика, процеса на преструктуриране и степента на държавно регулиране в страната, процедурите и принципите при транспониране на европейското законодателство в националното законодателство. Дисциплината е нова и не е преподавана до момента. Разработена е конкретно за настоящата магистърска програма за студентите от НБУ.

• Учебният материал е разделен на 11 теми, всяка от които се допълва с разработване на актуални въпроси, допълващи материята по дадената тема. Хорариумът на всяка тема е съобразен с нейния обхват и значимост на разглежданата в нея проблематика.

• Курсът има за цел да даде на студентите необходимия комплекс от специализирани и практически познания, свързани с европейската транспортна политика за развитие на автомобилния транспорт и протичащите процеси по преструктуриране и държавното регулиране на автомобилния сектор в страната, работа с базата данни свързани с правото на ЕС и основните документи на европейските институции, които формират достиженията на правото на ЕС, термилогични познания в областта на европейското право, както и за процесите и процедурите по транспониране на европейското законодателство в националните нормативни актове, изграждане на умения за разработване и извършване на сравнителни анализи относно тенденциите за развитие и прилагане на транспортните политики на ЕС в условията на националния транспортен сектор.

прочети още
Европейски политики за развитието на транспорта

Преподавател(и):

 Веселка Радева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните приоритети, послание и цели на бъдещото развитие, както и европейските насоки за развитието на автомобилния транспорт;

• европейските организации в сектора , техните принципи и цели;

• критериите и изискванията, приложими в сектора, свързани с достъпа до пазара на автомобилните превози на пътници/товари и достъпа до професията „автомобилен превозвач на пътници/товари”;

• основните процеси и процедури при транспониране на европейското законодателство и процесите за нотификация на националното законодателство пред ЕК;

• работата с базата данни свързани с правото на ЕС и основните документи на европейските институции, които формират достиженията на правото на ЕС; термилогични познания в областта на европейското право.

2) могат:

• да подготвят национална позиция по проект на европейски нормативен документ,

• да използват и работят с базата данни свързани с правото на ЕС и основните документи на европейските институции, които формират достиженията на правото на ЕС; термилогични познания в областта на европейското право.

• да транспонира европейски нормативен документ в национален нормативен документ и да подготовят сравнителна таблица

• да прилагат и реализират своите професионални умения в институциите на ЕС, българските държавни институции: министерства, изпълнителни агенции, в държавната и местната администрация, в медиите, в неправителствени организации, в консултански организации и структури и т.н.


Предварителни изисквания:
За успешното овладяване на материала и оптималното постигане на целите на курса е необходимо студентите предварително да са завършили образователна степен „бакалавър”, в рамките на която да са придобили знания и/или умения, присъщи на дисциплините:

•Технология и управление на транспорта;

•Транспортно строителство;

•Комуникационна и осигурителна техника;

•Електроенергетика и електрообзавеждане;

•Икономика на транспорта.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.ПРАВНА СИСТЕМА НА ЕС.

2.АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕС ЗА НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ.

3.ИНСТИТУЦИАНАЛНА РАМКА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ.

4.ДОСТЪП ДО ПРОФЕСИЯТА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗВАЧ.

5.ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА НА МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ.

6.ПРАВИЛА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ И ОБМЯНА НА ДАННИ В ОБЛАСТТА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ.

7.АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ.

8.АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ.

9.ЛОГИСТИКА НА ТОВАРНИТЕ ПРЕВОЗИ.

10.СОЦИАЛНА ХАРМОНИЗАЦИЯ – УСЛОВИЯ НА ТРУД В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ.

11.ОКОЛНА СРЕДА И АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ.

Литература по темите:

Основна литература

1. Лекции по курса

2. www.europa.eu;

3. www.eur-lex.europa.eu

4. www.mtitc.government.bg

Средства за оценяване:

Проверката и оценкатана компетенциите на студентите ще се извърши чрез текущ контрол на тестове 2(два) броя и есе. Предмет на оценяване ще бъдат освен овладяните знания и формулираните умения по дисциплината, така също и индивидулната дейност на всеки студент по време на лекционните занятия(в т.ч. присъственост, активност, прилежност,дисциплина и др.)

Оценявнето ще се извърши по щестобалната система.

Крайната текуща оценка ще се получава на основата на теглата на оценките от тестовете(60%), есе 40%, а тази от изпит от теглата на оценките от тест 70% и есе 30%.

В случай, че крайната оценка от текущия контрол е по-ниска от Добър(4), студентът ще полага писмен изпит по дисциплината.