MBAM729 Самостоятелна работа: Икономика на природоползването

Анотация:

• Да даде необходимите знания, свързани с икономическите и управленските аспекти при решаването на екологични проблеми, ползването на природните ресурси и опазването на околната среда;

• Да провокира икономическият начин на мислене и прилагане на еколого-икономически оценки и анализи;

• Да убеди студентите, че: се налага икономическа оценка на природните ресурси; държавно регулиране на природоползването и замърсяването; оценка на инвестиционните решения;

• Да запознае студентите с еколого-икономическите проблеми на ниво предприятие.

прочети още
Екологичен мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Здравко Гъргаров  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Еколого-икономическа гледна точка към различни стопански и природни области.

2) могат:

Да прилагат методи за оценка и анализи в конкретни случаи;

Да управляват дейности, свързани с използване на природните ресурси и опазване на околната среда


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: Студентите следва да имат базово образование по екология и опазване на околната среда, както и да са запознати с екологичното законодателство на Република България и Европейския съюз.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

-

Литература по темите:

-

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

РЕФЕРАТ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ 50 %