MBAM728 Самостоятелна работа: Екологичен бизнес

Анотация:

Курсът включва запознаване с:

• Термините "качество на продукцията" и "качество на околната среда";

• Естеството на стандартите от сериите БДС EN ISO 9000 и БДС EN ISO 14000;

• Етапите на изграждане на Система за осигуряване на качеството и Система за околна среда;

• Процедурите по сертификация на системите и тяхното поддържане;

• Знаците за качество и екологична продукция;

• Приложението на стандартите на световно ниво и в България.

Цели:

Да се запознаят студентите с:

• Изискванията на международните стандарти от сериите ISO 9000 и ISO 14000;

• Приложението на тези стандарти в България;

• Тенденциите при прилагането на Системите за осигуряване на качеството и Системите за околна среда;

• Особеностите на ISO 14000 и ролята му за дейностите по опазване на околната среда;

• Перспективите на тези стандарти;

• Да се изгради култура на боравене и ползване на международни и национални стандарти.

прочети още
Екологичен мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Ботьо Захаринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Изискванията на стандартите и на условията за сертифициране на системи по качество и системи по околна среда;

• Общи понятия при изграждането, поддържането и одитирането на такива системи.

2) могат:

• Да боравят свободно с терминологията на стандартите и със самите стандарти;


Предварителни изисквания:
познания по курса

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

тема по избор при следната структура

Увод

Състояние

Проблеми

Решения

Изводи и препоръки

Литература

Литература по темите:

По изложената тематика няма достатъчно литература. Могат да се ползват стандартите БДС EN ISO 9001 и БДС EN ISO 14001, както и материали на Държавната агенция по стандартизация и метрология по проблемите.

Средства за оценяване:

оценка на представеният проект - 50%

защита на представеният проект - 50%