MBAM726 Компютърни системи и Интернет технологии за околната среда

Анотация:

Курсът дава представа на студентите какви са принципите на действие, технологията и характеристиките на основните възли и компоненти на съвременните компютърни системи, както и начина, по който тези компоненти си взаимодействат.

Дават се начални сведения за програмирането и управлението на компютърните системи и за постигането на по-добри функционални характеристики и производителност чрез изграждане на компютърни мрежи и организиране на паралелна и разпределена обработка.

Обърнато е специално внимание на особеностите при използване на компютърните системи и интернет технологии в приложенията свързани с околната среда.

прочети още
Екологичен мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Мария Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще знаят:

- физическите принципи на действие, технологията и характеристиките на основните възли и компоненти на компютърните системи;

- начина на взаимодействие на тези компоненти и управлението на компютърните системи като цяло;

- как се изграждат компютърни мрежи и системи с паралелна и разпределена обработка на информацията.

Студентите ще могат:

- да оценяват възможностите на отделните компоненти на една компютърна система въз основа на техните характеристики и евентуалната им съвместимост;

- да правят оптимален избор на компютърна система в зависимост от конкретното й предназначение.
Предварителни изисквания:
Минимална компютърна грамотност.

Минимална Интернет грамотност.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Седмица 01

1. История на развитието на изчислителните устройства. Технологично развитие.

2. Аритметични основи на компютърната техника. Представяне на числовата информация. Бройни системи.

3. Представяне на нечислова информация. Системи за кодиране на текст.

Седмица 02

4. Процесор. Структура на процесора. Памет.

5. Памет. Видове памети. Принцип на действие. Конструктивни решения.

6. Външни памети. Дискове, ленти. Модерни технологии. Йерархия на паметите.

Седмица 03

7. Периферни устройства. Устройства за въвеждане на информацията. Клавиатури, мишки, скенери и други.

8. Периферни устройства. Устройства за извеждане на информацията. Дисплеи, принтери и други.

9. Интерфейси. Връзка на периферните устройства с компютъра.

Седмица 04

10. Машинен език. Формат на инструкцията. Компютърни архитектури. Развитие.

11. Езици от високо ниво. Специализирани езици. Транслатори и компилатори.

Седмица 05

Защита на курсова проект.

Литература по темите:

[1] Н.Гаджев, Т.Димов, Компютърни системи - Книга 1: Архитектури и алгоритми, Меридиан 22, София, 2001.

[2] У. Столлингс, Структурная организация и архитектура компьютерных систем, 5 изд., Вильямс, Москва, 2002.

[3] Wiliam Stallings, Computer organization and Architecture: Designing and Performance, 5-th edition, Prentice-Hall Inc., 2000.

[4] Э. Таненнбаум, Архитектура компьютера, 4-е изд., Питер, М. 2003.

[5] A. Tanenbaum, Structured Computer Organization, 4-th edition, Prentice-Hall Inc., 1999.

[6] К.Хамахер, З. Вранешич, С. Заки, Организация ЭВМ, 5-е изд., Питер, 2003.

[7] C. Hamacher, Z. Vranesic, S. Zaky, Computer Organization, 5-th ed, McGraw Hill, 2003.

Средства за оценяване:

Тест 25%

Курсова работа - 25%.

Изпит - 50%.

Има възможност за освобождаване от изпит при определени условия.

Всеки тест съдържа 20 писмени въпроса, които изискват кратки, собственоръчно записани отговори.

Провеждането на теста ще предполага разделянето на студентите минимум на две групи.

Въпросите ще бъдат съставени на основата на предадения до момента учебен материал.

Всеки правилен и пълен отговор носи 3 точки.

Оценка “Отличен” се получава при резултат над 55 точки.

Оценка “Много добър” се получава при резултат над 45 точки.

Оценка “Добър” се получава при резултат над 35 точки.

Оценка “Среден” се получава при резултат над 30 точки.

Оценка “Слаб” се получава при по-малко от 30 точки.

Времето за провеждане на теста е 60 минути.

Всеки изпитен вариант съдържа 20 писмени въпроса, които изискват кратки, собственоръчно записани отговори.

Провеждането на изпита ще предполага разделянето на студентите минимум на две групи.

Въпросите ще бъдат съставени от целия учебен материал.

Оценка “Отличен” се получава при резултат над 55 точки.

Оценка “Много добър” се получава при резултат над 45 точки.

Оценка “Добър” се получава при резултат над 35 точки.

Оценка “Среден” се получава при резултат над 30 точки.

Оценка “Слаб” се получава при по-малко от 30 точки.

Времето за провеждане на изпита е 60 минути.

При гранични стойности на оценката се провежда събеседване със студента.

7.2 Курсова работа

Студентите сами избират темите на курсовите си работи.

Те трябва да се включват в общата тематика “Компютърни системи и Интернет технологии за околната среда”.

Темата трябва да бъде избрана ЗАДЪЛЖИТЕЛНО между 1-та и 3-та учебна седмица и да бъде одобрена от преподавателя.

Курсовата работа има две части: 1) Писмен текст; 2) Презентация.

Писменият текст и презентацията трябва да следват класическите правила за:

- увод;

- изложение;

- заключение.

Двете части трябва да съдържат:

- анализ;

- оценка;

- изводи;

- препоръки.

Те трябва да са свързани с избраната тема.

Писменият текст съдържа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО от 28 до 32 страници (включително илюстрациите).

Презентацията съдържа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО от 28 до 32 слайда (включително илюстрациите).

Писменият текст се подготвя като MS Word 2002 (.doc) файл, който се записва в оптичния носител (виж 7.2.2).

Презентацията се подготвя като MS PowerPoint 2002 (.ppt) файл, който се записва в оптичния носител (виж 7.2.2).

Презентацията ЗАДЪЛЖИТЕЛНО използва цветове, ефекти, шаблони и т.н.

Около 50 % от информацията, която се намира в писмения текст се представя в слайдовете на презентацията.

Останалите около 50 % се представят по време на устното изложение.

Хартиеното копие на писмения текст се прилага в папката (виж 7.2.1).

Хартиеното копие на презентацията се прилага също в папката (виж 7.2.1).

Хартиените копия могат да бъдат черно-бели или цветни.

Курсовата работа има две фази: 1) Предаване; 2) Защита.

Предаването на курсовата работа трябва да бъде направено ЗАДЪЛЖИТЕЛНО от 4-та до 5-та седмица.

Защитата на курсовата работа се извършва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО до 5-та седмица.

При предаването студентът трябва да подготви ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:

7.2.1. Папка

Папката трябва да бъде стандартна (А4) с прозрачна първа корица.

Тя трябва да позволява дву-точково закрепване на перфорирани страници.

Папката трябва да съдържа едностранно разпечатани страници.

Тя трябва да има титулна страница с определена информация,

която ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВКЛЮЧВА:

- пълното име на университета;

- пълното име на факултета;

- пълното име на департамента;

- пълното име на програмата;

- пълното име на специалността;

- пълното име на учебната дисциплина (курса);

- наименованието "Курсова работа";

- пълното и точно название на избраната тема;

- 3-те имена и факултетен номер на студента;

- фамилията, научните степени и звания на ръководителя;

- учебна година (например: 2010/2011);

- семестър (например: Есенен семестър или Пролетен семестър).

Използва се шрифт "Ariel" с размер 12 и максимум до 35 реда на страница.

Разпечатаните вътрешни страници (т.е. тези, които следват след титулната страница) и съответно разпечатаните вътрешни слайдове (т.е. тези, които следват след титулния слайд) съдържат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:

- горен колон-титул с имената на университета, факултета, департамента, програмата (могат да се използват съкращения) и номера на текущата от общо всичките страници;

- долен колон-титул с информация за учебната година, семестъра, 3-те имена и факултетния номер на студента.

Разпечатаните слайдове се поставят над опакования оптичен носител. Разпечатаните страници се поставят върху разпечатаните слайдове.

При отваряне папката трябва да изглежда по следния начин ЗАДЪЛЖИТЕЛЕНО:

1) разпечатани страници;

2) разпечатани слайдове;

3) опакован оптичен носител.

7.2.2. Носител (CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW)

Носителят съдържа файловете на писмения текст и на презентацията.

Той се записва в стандартен формат (ISO 9660).

Носителят трябва да бъде във фабричната си опаковка.

Той трябва да бъде устойчиво закрепен към папката в дву-точково перфориран пощенски плик под хартиените копия, непосредствено до задната корица на папката.

Желателно е използването на носители за многократен запис.

7.2.3. Изложение

Това е устно представяне на подготвената презентация с продължителност от 5 до 10 минути.