MBAM725 Екологичен маркетинг

Анотация:

Курсът по “ Екологичен Маркетинг“ съдържа основни теми, които характеризират в достатъчна степен сложният характер на управлението на икономически системи. Фокусът се поставя върху най-съществените характеристики на маркетинга, неговото съдържание и възможностите, които той дава на съвременните бизнес ръководители. В него се изясняват също така ключовите термини, понятия и инструментариум, с който си служи науката за управление.

Основните цели на учебната дисциплина са както следва:

• да даде “ядро” знания в областта на теорията и практиката на стопанското управление

• да изгради необходимата базова управленска подготовка

• да формира умения за анализ на управленския процес, организационните структури, мотивацията на персонала, лидердтвото и стиловете на ръководство

• да развие умения за работа в екип на консултантска основа

прочети още
Екологичен мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• историческото развитие на управленската теория и практика

• принципните положения на мениджмънта

• управленският процес, взаимодействието между функциите и възможностите за тяхното оптимизиране

• основните управленски подходи и методи

• въпросите, свързани с управленското решение и управленските структури

• основните аспекти на мотивационния процес и подходите за определяне на ефективното лидерство

2) могат:

• да прилагат методи за решаване на управленски проблеми

• да вземат управленски решения при променяща се ситуация, рискова, стресова и екстремна

• да анализират сложните управленски процеси, предимствата и недостатъците на различните видове структури, спецификата на мотивационния процес

• да оценяват стратегически алтернативи на базата на SWOT-анализ

• да определят стратегическия профил на организацията

• да разграничават лидерство от ръководство

• да работят в екип при решаване на сложни и нестандартни управленски проблеми


Предварителни изисквания:
•студентите трябва да притежават знания и умения по микро и макроикономика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на курса:

1. Мениджмънт – история и принципи – 2 часа, I седмица

2. Управленски функции – 2 часа, II седмица

3. Управленско решение – 2 часа, III седмица

4. Организационни структури на управление – 2 часа, IV седмица

5. Комуникации в организациите – 2 часа, V седмица

6. Организационна среда – 2 часа, VI седмица

7. Управленска стратегия – 2 часа, VII седмица

8. Мотивацията в управлението – Семинар – 4 часа, VIII и IX седмица

9. Ръководство и лидерство. Управление и власт – детерминанти на властта – Семинар – 4 часа, X и XI седмица

10. Управленски контрол – 2 часа, XII седмица

11. Управление на конфликтите – 2 часа, XIII седмица

12. Екипите в управлението – Семинар – 4 часа, XIV и XV седмица

Литература по темите:

1. Котлър, ф. Котлър за маркетинга - как да създаваме, печелим и управляваме пазарите, Класика стил, София, 2000.

2. Котлър,ф. Управление на маркетинга, Т.1. С., Графема, 1996.

3. Котлър, ф., Д.К.Джайн, С.Месинси, Еволюцията на маркетинга, София, Класика и стил, 2003.

4. Джефкинс, ф. Въведение в маркетинга, рекламата и паблик рилейшънз, Варна, Мени¬ джмънт и консултинг, 1993.

5. ферел, О. и У.Прайд, Маркетинг: концепции и стратегии, форком, 1994. 6. Barnes, J.G. Secrets of Customer Relationship Management, McGraw-Hill, New York, 2000.

7. Bennet,P.D. Marketing, New Yorek, McGraw-Hill Book Company, 1988.

8. Berkowitz, E.N., R.A.Kerin and W.Rodelius, Marketing, 2-nd Edition, Boston, Irwin, 1989.

9. Dibb, S., LSimkin, W.M.Pride, O.C. Ferrell, Marketing - Concepts and Strategies, Houghton Mifflin Company, Boston, 1994.

10. Ewans,J.R. and Berman, Marketing, 4-th Edition, Macmillan Publishing, New York, 1990.

11. Lush and Lush, Principles of Marketing, Kent Publishing Co, Boston, Massachusetts, 1987.

Средства за оценяване:

Оценяването на студентите, които не са били в състояние да покрият изискванията от текущия контрол става чрез комплексно задание – финален тест и курсова работа предадена в деня на изпита. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако е покрил 91 или повече % чрез изпълнение на задачите от текущия контрол през семестъра.

Студентите могат да комплектуват напълно оценката си чрез:

• Курсов проект или участие в семинар – 50%

• Тестове – 2х 25% = 50%

Общо 100%