MBAM724 Икономика на природоползването

Анотация:

• Да даде необходимите знания, свързани с икономическите и управленските аспекти при решаването на екологични проблеми, ползването на природните ресурси и опазването на околната среда;

• Да провокира икономическият начин на мислене и прилагане на еколого-икономически оценки и анализи;

• Да убеди студентите, че: се налага икономическа оценка на природните ресурси; държавно регулиране на природоползването и замърсяването; оценка на инвестиционните решения;

• Да запознае студентите с еколого-икономическите проблеми на ниво предприятие.

прочети още
Екологичен мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Здравко Гъргаров  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Еколого-икономическа гледна точка към различни стопански и природни области.

2) могат:

Да прилагат методи за оценка и анализи в конкретни случаи;

Да управляват дейности, свързани с използване на природните ресурси и опазване на околната среда


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: Студентите следва да имат базово образование по екология и опазване на околната среда, както и да са запознати с екологичното законодателство на Република България и Европейския съюз.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Предмет, методи и задачи. Понятиен апарат. Възникване и развитие на икономиката на околната среда. Управление на околната среда и еволюция на парадигмите.

2 Екологична криза

3 Устойчиво развитие – световен план за екологична политика и икономическо развитие

4 Икономика на природните ресурси

5 Оценка на природните ресурси

6 Оценка на щетите от замърсяване

7 Икономически аспекти на замърсяването. Екологичен риск

8 Основи на управлението

9 Държавно регулиране на опазването на околната среда

10 Управление и организация на персонала

11 Финансиране на екологичните дейности

12 Инвестиционен процес

13 Оценка на инвестиционните решения. Метод “Полза – Разход

14 Управление на дейностите по Оценка въздействието върху околната среда

15 Управление на природните ресурси и защитените територии

Литература по темите:

1. Апостолов, Н., Н. Найденов, Приложна екология и икономика на околната среда. Университетско издателство “Стопанство”, С., 1993.

2. Близнаков, А., Бизнес-оценка на предприятието. Университетско издателство, С., 1993.

3. Близнаков, А., Икономика на природоползването. Бизнесуниверситет, С., 1995.

4. Близнаков, А., Б. Захаринов, Разработване и управление на регионални екологични програми. НБУ, ЦДО, С., 1999. 90 с.

5. Боблылев, С. Н., Экологизация экономического развития. М., 1994.

6. Гъргаров, З., А. Близнаков. Пазар и пазарни отношения, Университетско издателство “Неофит Рилски”, Благоевград, 2000.

7. Данчев, А., В. Павлова, Икономика на природоползването, НБУ, С. 1997.

8. Йорданов, В., А. Близнаков, Последователност на управленския анализ, БЗУ – Балканбанк, С. 1992.

9. Системи за управление на околната среда в промишлените предприятия, БСК, С., 1997.

10. Principles of Environmental and Resource Economics 1997, by H. Folmer, H. L. Gabel & H. Opschoor, Edward Elgar, UK, US.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50 %

РЕФЕРАТ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ 50 %