MBAM721 Екологичен бизнес

Анотация:

Курсът включва запознаване с:

• Термините "качество на продукцията" и "качество на околната среда";

• Естеството на стандартите от сериите БДС EN ISO 9000 и БДС EN ISO 14000;

• Етапите на изграждане на Система за осигуряване на качеството и Система за околна среда;

• Процедурите по сертификация на системите и тяхното поддържане;

• Знаците за качество и екологична продукция;

• Приложението на стандартите на световно ниво и в България.

Цели:

Да се запознаят студентите с:

• Изискванията на международните стандарти от сериите ISO 9000 и ISO 14000;

• Приложението на тези стандарти в България;

• Тенденциите при прилагането на Системите за осигуряване на качеството и Системите за околна среда;

• Особеностите на ISO 14000 и ролята му за дейностите по опазване на околната среда;

• Перспективите на тези стандарти;

• Да се изгради култура на боравене и ползване на международни и национални стандарти.

прочети още
Екологичен мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Ботьо Захаринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Изискванията на стандартите и на условията за сертифициране на системи по качество и системи по околна среда;

• Общи понятия при изграждането, поддържането и одитирането на такива системи.

2) могат:

• Да боравят свободно с терминологията на стандартите и със самите стандарти;


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Същност на качеството. Kласификация на показателите за качество. Методи за определяне на показателите.

2. Управление на качеството. Системи за управление на качеството (СУК).

3. Роля на стандартите при създаване на качествена продукция.

4. Международни стандарти ISO 9000 за управление и осигуряване на качеството. Проблеми в стандарта ISO 9004.

5. Изводи.

6. Сертифициране на системата за осигуряване на качество по ISO 9000. Забележки.

7. Знаци, показатели за качество.

8. Стандарти от системата за екологично управление. Подсистеми на серията ISO 14 000.

9. Елементи на стандарта.

10. Недостатъци и трудности. Проблеми при въвеждането на ISO 14 000.

11. Предимства на системата.

12. Сравняване на ISO 9000 и ISO 14000.

13. Приложения и перспективи. Световен опит.

14. Знаци за екологична продукция (екомаркировка).

15. Награди за екологична продукция.

16. Какво и как да се сертифицира. Приложение на СУОС.

17. Състояние на системата за сертифициране и акредитация по ISO 9000 и ISO 14 000 в България. Български награди за екологична продукция.

18. Сертификация на околната среда.

Литература по темите:

По изложената тематика няма достатъчно литература. Могат да се ползват стандартите БДС EN ISO 9001 и БДС EN ISO 14001, както и материали на Държавната агенция по стандартизация и метрология по проблемите.

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите (с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка).

• Тест – 50 %

• Семинар – 10 %

• Проект – 40 %

Дата на провеждане на текущия контрол:

Датите се уточняват със студентите в началото на всеки семестър.

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване: при покриване на изискванията за текущ контрол студентите могат да се освободят от изпит. Изпитът е писмен и устен.