MBAM720 Екологични политики и устойчиво развитие

Анотация:

Магистърска програма “Екологичен мениджмънт”

Депратаменти “Икономика и бизнес администрация” и “Науки за земята и околанта среда”

Курс MBAM 720 Екологични политики и устойчиво развитие

Доц. д-р Антоний Гълъбов, ас. Радосвета Кръстанова

Анотация и цели на курса

Целта на лекционния курс да формира системни знания за връзките и взаимодействията между екология, политика и устойчиво развитие, за големите научни, политически и икономически дебати в тази област и за основните политики и инструменти за прилагането на устойчивото развитие. Връзката между политиката, екологията и устойчивото развитие се разглежда в широкия контекст на политическите, социалните, икономическите и културните феномени на съвременността.

• Курсът съчетава лекционния подход с практически занятия (семинари, посещение на институциии и неправителствени организации, разработване на конкретни казуси) по широк набор от разглеждани теми и цели изграждане на способност за комплексен подход към материята.

• Курсът поощрява критичния подход към разглежданата проблематка и способността за интердисциплинарен анализ.

• Курсът има диалогичен характер, което предполага активното участие на самите студенти.

прочети още
Екологичен мениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Радосвета Кръстанова-Канева  д-р
доц. Антоний Гълъбов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Компетенции

След завършване на курса, студентите ще:

1) знаят:

• основните социални, политически, икономически и технологически предпоставки и причини за възникването на екологични проблеми в техния исторически контекст

• основните съвременни философски, научни и политически идеи и направления, разглеждащи връзката човек-природа-социум

• главните характеристики на екологичната политическа мисъл

• характеристиките на взаимодействието между политика, екология и устойчиво развитие

• спецификите на политиките, свързани с екологията и устойчивото развитие

• целите, принципите и инструментите при формирането и прилагането на екологични политики и политики на устойчиво развитие

принципите и начините за интегриране на еколоигията в публичните политики

2) могат:

• да идентифицират, сравняват и анализират основните теоретични походи и проблемните полета на връзката екология - политика – устойчиво развитие

• да коментрират и анализират целите, пригодността и въздействието на различните екологични политики и политиките на устойчиво развитие в краткосрочен и дългосрочен план

• да разглеждат екологичните политики и политиките на устойчивото развитие във връзката им с другите публични политики

• да прилагат интегриран подход към решаване на конкретни казуси, отчитащ връзката между теория и практика и взаимодействието на макро и микро ниво


Предварителни изисквания:
Предварителни изисквания:

Системни познания за най-съществените съвременни икономически, социални и политически идеи и реалии и съвременната история.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Теми, които се разглеждат в курса :

1. Екологичните проблеми като производна на социално-икономическите, политическите и технологическите промени в развитите западни общества през оследните два века. Предистория на екологичните проблеми. Индустриализация, урбанизация, рационализация и "маркетизация". Предпоставки за задълбочаване на екологичните проблеми след Втората световна война. Прогресизъм, позитивизъм, утилитаризъм. Последици от екологичните проблеми на микро и макро ниво.

2. Преразглеждане на връзката човек - общество - околна среда. Основни теории и идеи за преразглеждане на отношението между човека и природата. От антропоцентризъм към екоцентризъм - Радикален натурализъм и консервативен натурализъм. Холистична теория. Морален екстензионизъм. Консервационизъм. Модерен екологизъм. Презервационизъм. Животински либерационизъм. Дълбока екология. Социална екология. “Системна” теория. Теория на комплексността. Отвъд антропоцентризма и екоцентризма - модерен екологизъм.

3. Екологично движение – възникване, развитие, характеристики. Зеленото движение в контекста на новите социални движения в Западна Еврпопа и САЩ през 60-70 години на XX в. От защита на дивата природа към преразглеждане на философските, социално-политическите и икономически основи на съвременността. Екологията като нова социална, политическа и културна парадигма: принципът “Да бъдеш” срещу принципа “Да имаш” (Ерих Фром). Теорията на Роналд Ингълхарт за смяната на ценностнната парадигма – материални срещу пост-материални ценности. Екологията като идеология – екологична нравственост, екологична отговорност, екологична солидарност (Ханс Йонас). Екологията като практика – екология на бита.

4. Икономическа глобализация и глобализация на екологичните проблеми. Докладите на Римския клуб: “Границите на растежа”. Глобални екологични проблеми – глобално затопляне, озонова дупка, изчерпване на природните ресурси, енергийна криза, свръхурбанизация, замърсяване. Екологични проблеми на локално ниво. Връзка между проблемите на глобално и локално ниво.

5. Опазването на околната среда като проблем на политиката. Екологични проблеми, външна политика и вътрешна политика. Екологични проблеми и конфликти. Съчетаване на регулативни, протекционистки и пазарни подходи за решаване на екологичните проблеми.

6. Ролята на международната общност за създаване на “планетарна” екологична политика. Глобални екологични стратегии и политики. Съчетаване на глобално стратегическо планиране с локално действие. Световни форуми и стратегически документи за очертаване на приоритети, цели и политики на устойчиво развитие на глобално и локално ниво. Анализите на Римския клуб. Форумите в Стокхолм, Рио де Жанейро, Киото, Йоханесбург, Копенхаген.

7. Възникване на идеята за устойчиво развитие. Дефиниции на понятието “устойчиво развитие”. Философия, принципи и практики на устойчивото развитие. Докладът Брунтланд “Нашето общо бъдеще”.

8. Устойчиво развитие като преразглеждане на господстващия социално-икономически модел на развитие. Устойчивото развитие като алтернатива на традиционната политическа и икономическа парадигма. Устойчиво развитие и “нулев растеж.

9. Устойчиво развитие или радикална ревизия на статуквото. Критика на модела на устойчиво развитие. Екологията в контекста на развитие на страните от третия свят.

Глобализация и делокализация. Новото геополитическо разделение Север-Юг като проблем на екологията. Справедливо разпределение на ресурсите и “планетарна” солидарност. Глобализация, алтерглобализъм, антиглобализъм. Световен икономически форум в Давос и Световен социален форум. Форумите в Сиатъл, Порто Алегре, Генуа.

10. Устойчиво развитие и публични политики. Стратегия на Европейския съюз за устойчиво развитие. Лисабонска стратегия. Европейски екологични политики. Екологията като интегриран подход на публичните политики. Стратегии и приоритетни области. Инструменти за прокарване на екологични политики. Европейски програми, фондове и проекти.

11. Екология и демокрация. Екологичните политики и традиционната демокрация. Екологичната политика като надхвърляне на разделението ляво/дясно. Екология и демокрация на участието. Екология, граждански права, екологични права: Орхуска конвенция.

12. Устойчиво развитие и гражданско общество. Децентрализация и регионализация на политиката като фактор за устойчиво развитие. Екологична политика и децентрализация – принципът на вземане на решения ‘bottom-up’ (“отдолу нагоре”). Екологични политики и неправителствени организации. Локални, национални и наднационални природозащитни организации. Неправителствени организации и устойчиво развитие.

13. Семинар: Устойчивото развитие: алтернатива или компромис? Предимства и недостатъци на модела на устойчивото развитие. Алтернативи на устойчивото развитие: зелена икономика (рециклиране-поправяне- многократна употреба), “системен” поход, релокализация, комунално стопанство, демокрация “лице в лице”.

14. Семинар: Устойчиво развитие, екология и образование. Изграждането на екологична култура като политика.

15. Семинар - Устойчивото развитие като политика на бъдещето. Интегрирани подходи към разрешаване на екологичните проблеми. Екологичните политики като синергия. Ролята на науката и научно - техническия прогрес за разрешаване на екологичните проблеми.

Литература по темите:

Литература по темите:

ALLEGRE, Claude, Economiser la planete, Paris, Fayard, 1990

BEVOR, Antoine, Pour une democratie paprticipative, Presses de Sciences Po, Paris, 2002

BAKER, Randall, Environnement: Science, Policy and Value, Sofia, Paradogma, 2010

CARTER, Neil, The politics of the Environment – Ideas, Activism, Policy, London, Cambridge University Press, 2007 (2 ed.)

CARSON, Rachel. Silent Spring (Boston: Houghton Mifflin, 1962), Mariner Books, 2002

CIVIL SOCIETY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Non-government organisations and development in the new century, Sofia, Center of Social practices, 2001

COMMONER, Barry, The Closing Circle: Nature, Man, and Technology. New York : Knopf, 1971.

COMMONER, Barry, Making Peace With the Planet, New York : Pantheon, 1990

DELWIT, Pascale, DE WAELE, Jean- Michel, Les partis verts en Europe, Bruxelles, 1999

DORST, Jean, La nature de- naturee, Paris, Delachaux et Niestle, 1965

DIAMOND, Jared, Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. New York: Viking Books. 2005

GOLDSMITH, Edward, Blueprint for Survival, 1972

GORZ, Andre , Ecologica, ed. Galilee, Paris, 2008

GOVERNATORI, Jean-Marc, Vivre, c'est possible, Propositions pour une nouvelle societe, Paris, 2006

FERRY, Jean- Luc, Le nouvel ordre ecologique. L’arbre, l’animal, l’homme, Paris,Grasset, 1992

HULOT Nicolas, RABHI, Pierre, Grains de possible, Regards croises sur l’ecologie, Calman-Levy, 2005

INGLEHART, Ronald, The Silent revolution, Princeton, Princeton University Press, 1977

INGLEHART, Ronald, Cultural Shift in Advanced Industrialised Societies, Princeton, Princeton University Press, 1997

JACOB, Jean, Histoire de l’ecologie politique, Paris, ed. Albin Michel, 1999

JONAS, Hans, Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik fur die technologische Zivilisation (Frankfurt am Main : Insel-Verlag, 1979)

KRASTEVA, Anna, TODOROV, Antony (dir.), La Mondialisation et les nouvelles limites du politique, Sofia, 2004

LOVELOCK, James, Gaia Hypothesis,

LIPIETZ, Alain, Qu’est-ce que l’ecologie politique? La grande transformation du XXIe siecle , ed. La Decouverte, Paris, 1999

MORIN, Edgar, Introduction a la pensee complexe, ed. Du Sueil, 2005

ROSNAY, Joel de, Le Macroscope, Paris, ed. du Sueil, 1975

SCHUMAECHER, Ernst-Friedrisch, Small Is Beautiful: A Study of Economics As If People Mattered, 1973

ZEMOR, Pierre, Pour un meilleur debat public, Paris, 2003,

ГАНЧЕВА, Вяра, “Възможностите на НПО за осигуряване на местно и регионално устойчиво развитие”, в: Eвроинтеграция и устойчиво развитие, сборник на Институт по социология на БАН и Фондация “Фридрих Еберт”, редакция ст.н.с. Анна Мантарова, ст.н.с. д-р Мариана Захариева, С, 2007

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/05523.pdf

ДИМОВ, Нено, “Регионално устойчиво развитие на България: предимства, ограничения и синергетичен ефект”, в: Eвроинтеграция и устойчиво развитие, сборник на Институт по социология на БАН и Фондация “Фридрих Еберт”, редакция ст.н.с. Анна Мантарова, ст.н.с. д-р Мариана Захариева, С, 2007

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/05523.pdf

ЕРМЕНОВ, Боян, “Рискове и устойчиво развитие: българският случай”, в: Eвроинтеграция и устойчиво развитие, сборник на Институт по социология на БАН и Фондация “Фридрих Еберт”, редакция ст.н.с. Анна Мантарова, ст.н.с. д-р Мариана Захариева, С, 2007

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/05523.pdf

ЙОВЧЕВСКА, Пламена, “Еропейската екологична мрежа НАТУРА 2000 – възможност за устойчиво развитие на българската природа”, в: Eвроинтеграция и устойчиво развитие, сборник на Институт по социология на БАН и Фондация “Фридрих Еберт”, редакция ст.н.с. Анна Мантарова, ст.н.с. д-р Мариана Захариева, С, 2007

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/05523.pdf

СТОЯНОВ, Петър, “Устойчивост и пространствено развитие: съвременни предизвикателства”, в: Eвроинтеграция и устойчиво развитие, сборник на Институт по социология на БАН и Фондация “Фридрих Еберт”, редакция ст.н.с. Анна Мантарова, ст.н.с. д-р Мариана Захариева, С, 2007

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/05523.pdf

Електронни източници :

TEIVAINEN, T. (2002). The World Social Forum and global democratization : learning from Porto Allegre. Third World Quarterly.

Our Common Future (Brundtland Report), Oxford: Oxford University Press 1987, report from the United Nation World Commission on environment and development (WCED) http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm: Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future

Srategie de l'Union europeenne en faveur du developpement durable (Proposition de la Commission en vue du Conseil europeen de Goteborg, 2001), pdf3(4): 621-632.

http://www.helsinki.fi/oik/globalgovernance/Mallisivusto/valinnat/Teivainen%20Third%20World%20Quarterly.pdf

Електронни страници :

http://placeforfuture.org

http://www.clubofrome.org/eng/home/

http://www.agora21.org/dd/rapport-brundtland.html

http://www.wikilivres.info/wiki/Rapport_Brundtland_-_2

http://eur-lex.europa.eu/

http://www.europressbg.net/ecology/ecologyeng.bg.htm

http://www.portoalegre 2002.org/

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm

Електронни страници на международни и национални институции, свързани с околната среда, екологията и устойивото развитие:

Сайт на Програмата на ООН за околна среда

http://www.unep.org/ - United Nation environnemental programme (UNEP)

Конференция на ООН от Рио де Жанейро

http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html

Глобален екологичен фонд

http://www.moew.government.bg/gef/bulgarian/policies.html

Сайт на Европейската агенция по околна среда (ЕEA)

http://www.eea.europa.eu/bg/about-us/who

Шеста програма на ЕС за околна среда – Нашият избор, нашето бъдеще

http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm

Стратегия на Европейския съюз “Европа 2020”

http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_BG_ACT_part1_v1.pd

Рамкова конвенция на ООН за изменение на климата (РКООНИК)

http://unfccc.int/2860.php

Climate Justice Network

http://www.climate-justice-action.org/

Дневен ред 21 век (Agenda 21)

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml

План за стратегия за устойчиво развитие на Р България и изпълнение на “целите на хилядолетието”

http://www.undp.bg/millenium_goals.php?id=72

Средства за оценяване:

Начини за оценяване : курсова работа или курсов проект, участие в семинар с представяне и анализ на избрана тема, разработване на конкретен казус, тест, реферат

Оценката се формира комплексно:

- 50% от екипно разработване на казус или курсов проект - ингериран анализ

- 25% от участие в семинари - дискусия и презентация

- 25% от тест или подготовка на реферат