ARCM001 Дескриптивна геометрия І част

Анотация:

Да даде на студентите теоретически и практически познания в една област от математиката- дескриптивната геометрия, основа на архитектурното проектиране – създаването на архитектурните чертежи. Да даде познания в четирите раздела на дескриптивната геометрия: на ортогоналната проекция, монжовата проекция, аксонометрията и централната проекция. Да въведе студентите в терминологията , принципите и критериите за създаване на експресивни и прецизно точни архитектурни чертежи.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

 Венко Стоянов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Основните принципи и закономерности на дескриптивната геометрия необходими при проектирането: създаването на арх. чертежи

2) могат: самостоятелно да създават, композират, изчертават, както и да разчитат архитектурни чертежи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/ или умения: в областта на елементарната математика: алгебра и геометрия, техническото чертане, графични техники, обемно пространствено мислене.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Въведение в дескриптивната геометрия: част от елементарната математика

Ортогонална проекция (едноравнинна, котирана)

Изображения на точки, прави, равнини и тела: мащаб, височина.

Изображения на арх. обекти: кадастър – напречни и надлъжни профили.

Аксонометрия (изометрия)

Изображения на точки, прави, равнини и тела.

Изображение на арх. Обекти: детайли, сенки и др.

Литература по темите:

1. Проф. Инж. Д-р НИКОЛА УЗУНОВ Дескриптивна геометрия СОФИЯ 1967 г. Техника

2. Венцеслав Даков Ирена Ангелова Ръководство по дескриптивна геометрия 2004г.

Средства за оценяване:

- клаузура, след завършване на раздел от дисциплината.

- оценяване на задачи от упражненията.