MEDM608 Правни проблеми на медицинския и здравен мениджмънт

Анотация:

запознаване на студентите ссъс специалната правна регламентация, свързана с управлението на болничната и доболничната помощ ;

- да се обсъди съдебна практика и казуистика в България и по света

- да се дискутират казуси, решаването им с цел провокиране на мисленето и взаимовръзката между отделните правни норми и изглаждане на цялостна представа за правната рамка към момента;

- Посещенията в съдебната зала ще дадат нагледна представа за протичането на съдебен процес по въпросите от курса

- Посещения в лечебни заведения и разговори с мениджъри, пациенти и медицински персонал по конкретни подтеми ще дадат реална възможност за търсене на практически проблеми и решаването им

прочети още
Регламенти и стандарти в медицината

Преподавател(и):

доц. Стоян Ставру  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

теоретичната основа на специалната правна регламентация, свързана с мениджмънта на болничната и доболнична помощ;

- съдебна практика и казуистика в България и по света

- сравтиленоправни познания в теорията на медицинското право и мениджмънта

- да се ориентират в правата, задълженията и правните принципи на дейност на основните субекти в сферата на мениджмънт.

- да познават и владеят основна правна терминология, която да не ги затруднява при изчитане и общо тълкуване на нормативната база.

2) могат:

" да прилагат познанията в практиката си

" да имат професионално поведение, адекватно на законовите изисквания.

" да познават медицинската конфликтология и дадените от действащото българско законодателство разрешения


Предварителни изисквания:
Познания по медицина, фармация, стоматология, икономика, право, информатика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

І. Лекции

Тема № 1. Административноправен режим за създаване на лечебни заведения.

Тема № 2 . Търговскоправен режим на лечебните заведения.

Тема № 3. Приватизация на лечебни заведения -модели по света, уредба у нас.

Тема № 4. Юридическо отговорност на лечебното заведение.

Тема № 5. Сключване на договори със здравна каса, доброволни фондове и особености.

Тема № 6. Акредитация на лечебни заведения.

ІІ. Семинарни занятия

Казус № 1

Казус № 2

Казус № 3

Казус № 4

Казус № 5

Казус № 6

ІІІ. Практикум

Провеждане на срещи с управителни органи на лечебни заведения и здравно осигурителни фондове.

Посещение на съдебни заседания на ВАС.

Литература по темите:

1. Бояджиев, Б., С. Томова. Лекарят, пациентът, обществото. С., 1994

2. Герджиков, О. Коментар на Търговския закон. Кн. Първа,

3. Герджиков, О. Коментар на Търговския закон. Кн. Трета,

4. Голева, П. Проблемът за съдружието на лица , управляващи свободни професии и неговото решаване в немското право, сп. Правна мисъл, бр. 1/1998

5. Голева, П. Nasciturus и правосубектност според българското гражданско право. - Правна мисъл, 2003, № 2.

6. Голева, П., Деликтно право. С., 2007

7. Дончев П. и колектив Медицинско право и деонтология, 1992г., изд.Медицина и физкултура

8. Зиновиева, Д. Лицензионни административни актове, Сиела, 2007

9. Зиновиева Д. Правен режим на лечебните заведения, Сиела, 2000.

10. Зиновиева Д. Медицинско право, Сиела, 2004, второ издание 2007.

11. Зиновиева, Д. и П. Салчев. Права на пациента, С., 1998, Сиела.

12. Зиновиева, Д. Правни и етични проблеми на донорството и трансплантацията, С.2003г.

13. Колев, В. Концепцията за смъртта в съвременните медицински технологии. - Моралът и глобалните проблеми на съвременността. С. Издателство ЛИК, 2000.

14. Лисаев,П.,Медицинско право, Ц., 1996.

15. Лисаев, П, Евтаназия или медицински контрол на умирането и смъртта, С., 1999

16. Лисаев, П., Г., Горчев. Съдебно акушерство и гинекология. С., Издателство Карат, 2000.

17. Павлова, М. Гражданско право - обща част. С., ИК Софи-Р. 2002.

18. Попвасилев, Ив., Ст. Раданов. Съдебна медицина. Учебник за студенти по медицина. С. Медицина и физкултура, 1980.

19. Раданов, Ст. Медицинска деонтология. С., Сиела, 2004.

20. Розанис, С. Дружества на търговското право, устройство, представителство, искове, ИК"Фенея" 1994.

21. Славов, С., Лекарски грешки и лекарски деликти. С., 1996.

22. Ставру, Ст. Човешкото тяло като предмет на вещни права. С., ИК Сиби, 2008.

23. Таджер, В. Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял ІІ. С. Софи-Р, 2001.

24. Тасев, Хр. Българско наследствено право. С., ИК Сиела, 2000.

25. Тодоров, Цв. Евтаназията - право на достойна смърт. - Юридически сборник, Юридически факултет, Бургаски свободен университет, 1997, т. VІІ.

26. Янков, Я. Танатология. Наука за хуманизиране на живота чрез демистификация на смъртта. С., "Янус", 2007.

Средства за оценяване:

Курсова работа 60%

Участие в семинар 40%