MEDM701 Проект: Етика и етични проблеми в медицината

Анотация:

Курсът е извънаудиторен. Изхожда се от разглеждане на основните проблеми на етиката. Предлага се обяснение на функцията на нормативните системи в живота на човешките общества. Изяснява се природата на моралните норми като те се разграничават от правните. В сферата на морала санкцията за неизпълнението на нормите се състои в неодобрението на останалите членове на моралната общност, към каквато всеки един човешки индивид принадлежи. Когато неодобрението на другите се преживява от личността като неодобрение към самия себе си, моралната санкция се състои в чувствата на срам и вина и накрая в загубата на самоуважение.Изяснява се основополагащото за всяка морална система разграничение между добро и зло. След това всеки студент проучва отделен морален проблем из областта на медицината и после под формата на реферат го представя пред останалите.

прочети още
Регламенти и стандарти в медицината

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• каква е природата на основни морални феномени като морално задължение, обещание, наказание, вина, срам, похвала и пр.

2) могат:

• да разбират смисъла и да си служат с няколко важни категории на етиката;

• да си обясняват и да оценяват от морална гледна точка своето поведение и поведението на другите


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Що е морал? Етиката като наука за морала.

2. Морални норми и правни норми. Институции на морала и на правото.

3. Що е морална санкция? Теория на моралните чувства.

4. Свобода на волята и свобода на действието. Морални оценки – употреби на прилагателните “добро и “зло”.

Всеки студент проучва отделен морален проблем из областта на медицината и после под формата на реферат го представя пред останалите.

Литература по темите:

Аристотел: Никомахова етика, София 1986.

Кант, Имануел: Критика на практическия разум, София 1974.

Кант, Имануел: Основи на метафизика на нравите, София 1974.

Ролс, Джон: Теория на справедливостта, София 1998.

Хабермас, Юрген: Морал право и демокрация, София 1999.

Хюм, Дейвид: Трактат за човешката природа, София 1986.

Audi, Robert: Weakness of Will and Practical Judgment – Nous 13 (1979)

Dworkin, Gerald: Theory and Practice of Autonomy, Cambridge University Press 1988.

Fisher, John Martin/ Ravizza, Mark: Responsibility and Inevitability – Ethics 101 (1991).

Foot, Philippa: Free Will Involving Determinism – The Philosophical Review 66 (1957).

Foot, Philippa: Morality as a System of Hypothetical Imperatives – The Philosophical Review 81 (1972).

Frankfurt, Harry: Freedom of the Will and the Concept of a Person – The Journal of Philosophy 68 (1971).

Galeotti, Anna Elizabetta: Contemporary Pluralism and Toleration – Ratio Juris 10 (1997).

Geach, Peter T.: Good and Evil – Analysis 17 (1956).

Hurley, Susan: Reason and Motivation: the Wrong Distinction? – Analysis 61 (2001).

McFall, Lynn: Integrity – Ethics 98 (1987).

Nagel, Thomas: Hobbes’s Concept of Obligation – The Philosophical Review 68 (1959).

Nagel, Thomas: The Possibility of Altruism – Princeton University Press 1970.

Nagel, Thomas: Mortal Questions, Cambridge University Press 1979.

Rawls, John: Lectures on the History of Moral Philosophy, Harvard University Press 2000.

Scanlon, Thomas: Promises and Practices – Philosophy and Public Affairs 19 (1990).

Scanlon, Thomas: What We Owe to Each Other, Belknap Press of Harvard University 2000.

Stawson, Peter: Freedom and Resentment – Proceedings of the British Academy, 48 (1960).

Watson, Gary: Free Action and Free Will – Mind 96 (1997).

Williams, Bernard: Moral Luck, Cambridge University Press 1981.

Средства за оценяване:

а) събеседвния

б) реферат