MEDM606 Регламенти за качество и безопасност на храните

Анотация:

Качеството и безопасността на храните се превърнаха в предмет с най-голямо значение за общественото здраве. Възниква необходимост за развитие на ново интердисциплинарно поле, където се срещат науката за храните и тяхното производство с ветеринарната и хуманната медицина.

Това ново интердисциплинарно поле трябва да покрие всички аспекти на управлението на безопасността на храните и защита на потребителя.

Курсът осигурява систематизирана програма за изучаване на регулаторната база в областта на храните на европейско и национално ниво. Курсът е интердисциплинарен и обхваща елементи от естествените науки, правото и политики прилагани за регулиране на цялата хранителна верига

прочети още
Регламенти и стандарти в медицината

Преподавател(и):

доц. Николай Ризов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Ще придобият теоретични познания въхру организацията на нормативната база в областта на храните на европейско и национално ниво.

• Ще получат познания за това как е регулирана безопасността на храните по пътя на хранителната верига.

• Ще получат познания върху административно наказателните разпоредби при неспазване на съответните регламенти.

2) могат:

• Да работят с научна и правна литература в областта на храните.

• Ще могат да оценяват качеството и безопасността на хранителния продукт.

• Да анализират казуси и проблеми, свързани с качеството и безопасността на храните по отношение на техническите и на социалните аспекти.


Предварителни изисквания:
• Студентите трябва да имат основни познания за състава на храните и ролята на храненето за здравето на човека.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Регламенти – същност, терминолотия

2. Международни организации в областта на производството, търговията, качеството и безопасността на храните

3. Европейско законодателство в областта на храните

4. Национално законодателство – закони и подзаконови актове

5. Препоръчителен хранителен прием

6. Етикетиране и хранителни претенции

7. Хранителни суплементи

8. Семинар – храна, доверие на потребителя, публични нагласи

9. Замърсители в храни. Нормативна база.

10. Добавки в храни – Нормативна база

11. Материали в контакт с хранителни продукти

12. Качество на питейни води

13. Хигиенен пакет

14. Семинар – храни и законодателство

15. Традиционни храни

16. Нови храни

17. Био-храни

18. ГМО

19. Автентичност и сигурност на храната

20. Семинар - традиционни храни, нови храни и култура на хранене.

Литература по темите:

http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm

http://www.mh.government.bg/4_laws/18_regulations/

http://www.mzgar.government.bg/OfficialDocuments/Naredbi/naredbi.htm

Бяла книга за безопасност на храните. Европейска Комисия, Брюксел, 12 януари, 2000.

Food Quality and Safety Systems - A Training Manual on Food Hygiene and the Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System, FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, Rome, 1998

Средства за оценяване:

test, referat