MEDM600 Медицинско право

Анотация:

Запознаване на студентите с теорията на общата и специална правна регламентация в здравеопазването;

- да се обсъдят принципите на съдебна практика, свързана с правното регламентиране в семинарните занятия по общите въпроси на медицинското право;

- да се дискутират актуални проблеми и начини за решаването им с цел провокиране на мисленето и взаимовръзката между отделните правни норми и изглаждане на цялостна представа за правната рамка към момента;

прочети още
Регламенти и стандарти в медицината

Преподавател(и):

доц. Стоян Ставру  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- теоретичната основа на общата правна уредба на здравеопазването, както в България ,така и в други държави и в ЕС

- да имат сравтиленоправни познания в теорията на медицинското право

- да се ориентират в правата, задълженията и правните принципи на дейност на основните субекти в сферата на медицината, здравеопазването и социалната сфера.

- да познават и владеят основна правна терминология, която да не ги затруднява при изчитане и общо тълкуване на нормативната база.

2) могат:

? да прилагат познанията в практиката си

? да имат професионално поведение, адекватно на законовите изисквания.

? да познават медицинската конфликтология и дадените от действащото българско законодателство разрешения.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема № 1. Предмет на медицинското право, държавни органи в системата на здравеопазването.

Тема № 2. Лечебни заведения – административноправен и търговскоправен режим.

Тема № 3. Фармацевтично законодателство. Клинични изпитвания.

Тема № 4. Правен режим на здравното осигуряване. Органи в системата на здравното осигуряване.

Тема № 5. Правоотношение лекар-пациент. Тайна на пациента. Информирано съгласие на пациента за лечение и информация за пациента.

Тема № 6. Права на пациента. Защита правата на пациента. Задължително лечение при заболявания.

Тема № 7. Недееспособност и невменяемост, сключване, унищожаване и разтрогване на брака при заболявания.

Тема № 8. Гражданска отговорност на медицинските специалисти.

Тема № 9. Наказателна отговорност на медицинските спциалисти и Административнонаказателна отговорност.

Тема № 10. Смъртта и нейното правно значение. Евтаназия.

Тема № 11. Органодонорство и трансплантация.

Тема № 12. Репродуктивни методи на възпроизводство. Правен статут на човешкия ембрион.

ІІ. Семинарни занятия:

Анализ на съдебна практика и дискусия № 1

Казус № 1

Казус № 2

Литература по темите:

Асенов, А., Д. Карадимов. Анестезиологично-правни проблеми при отнемане на съзнанието. С., 2007.

Асенова, А. Репродуктивната свобода на жените. – Етика в българското здравеопазване. С., 2007, с. 499.

Бакърджиев, П. Актуални практически въпроси при вписване на обстоятелства в търговския регистър по партидите на лечебни заведения – търговци. – сп. Медицинско право, 2008, № 3.

Бояджиев, Б., С. Томова. Лекарят, пациентът, обществото. С., Фондация “Невронауки и поведение”, 1994.

Брънков, Д. Сравнително проучване за нагласите за донорство на населението в САЩ, Испания и България. – сп. Медицинско право, 2008, № 1.

Гевренова Н., Д. Зиновиева. Правно изследване на Националния Рамков Договор като източник на осигурителното право, сп. Административно правосъдие, 2004, № 1.

Георгиев, Ив. Наказателна отговорност за противоправно прекъсване на бременността (криминален аборт). – сп. Медицинско право, 2008, № 3.

Георгиев, Ив. Правото на смърт (юридически аспекти на евтаназията). –

сп. Съвременно право, 2006, № 3.

Георгиев, Ив. Принудителните медицински мерки в системата на българското наказателно право – сп. Юридически свят, 2011, № 2.

Голева, П. Nasciturus и правосубектност според българското гражданско право. – сп. Правна мисъл, 2003, № 2.

Голева, П. Отговорност на лекаря за вреди, причинени на пациента. С., 2004.

Димитрова, Св., Ю Маринова, Б. Парашкевова, Г. Чамова, К. Пеева. Информираното съгласие според общопрактикуващите лекари. – Етика в българското здравеопазване. С., 2007, с. 359.

Дончев П. и колектив. Медицинско право и деонтология. С., изд. Медицина и физкултура, 1992.

Зиновиева Д. Медицинско право (правно регулиране на здравеопазването). С., Сиела, 2004.

Зиновиева Д. Правен режим на лечебните заведения, Част Първа. С., Сиела, 1999.

Зиновиева Д. Правен режим на лечебните заведения, Част Втора. С., Сиела, 2001.

Зиновиева, Д. Правни проблеми при трансплантация и органодонорство. – В: Научни трудове, том І, кн. 7, 2000, ПУ „П. Хилендарски”.

Зиновиева, Д. Прани и етични проблеми на донорството и трансплантацията. С., Сиела, 2003.

Зиновиева, Д. Развитие на медицинското право у нас и по света. – сп. “Медицинско право”, 2008, № 1.

Зиновиева, Д. Права на пациента – анализ на действащото законодателство в особени хипотези. – сп. Медицинско право, 2008, № 1.

Зиновиева Д, П.Салчев. Права на пациента. С., Сиела, 1998.

Илиев, Св. Права на медицинските специалисти според българското законодателство. – сп. Медицинско право, 2008, № 1.

Йотов, Ст. Не признава ли нуждата закони? (човешкото тяло като ресурс) – сп. Социологически проблеми, 2006, бр. 1-2, с. 193;

Канушев, М. Биополитика и човешки права – към генеалогията на проблемът за евтаназията. – сп. Социологически проблеми, 2006, бр. 1-2, с. 158-176;

Колев, В. Концепцията за смъртта в съвременните медицински технологии. – Моралът и глобалните проблеми на съвременността. С. Издателство ЛИК, 2000.

Къндева, Е. Публична администрация. С. Сиела, 1997.

Лазаров К., Д. Костов. Административно право на НРБ, Свищов, 1988.

Лазаров К., П. Дончев, Ф. Лазаров. Принудително лекуване на болни от алкохолизъм, Правни изследвания на БАН, С., 1992;

Лисаев П. Медицинска деонтология и медицинско право. С., ИК Сиби, 1996.

Лисаев, П. Деонтологично-правни въпроси на медицинската практика (за медицински сестри, акушерки и асоциирани специалисти по здравни грижи). С., ИК “Фотон и АЯ”, 2008.

Лисаев, П. Евтаназия или медицински контрол на умирането и смъртта. Плевен, Издателство “Карат”, 1999.

Лисаев, П., Г. Горчев. Съдебно акушерство и гинекология. С., Издателство “Карат”, 2000.

Любе, В. Преднатална и предимплантационна селекция след генен тест като проблем на дискриминацията. – сп. Социологически проблеми, 2006, бр. 1-2, с. 243;

Миков, И. За развитието на етическите кодекси в медицината. – Етика в българското здравеопазване. С., 2007, с. 426.

Николова В. Балнео и Спа центровете - правен режим на дейност. – сп. Медицинско право, 2008, № 2.

Николова, В. Законодателни основи на българското здравеопазване 1878-2000. – сп. Медицинско право, 2008, № 1.

Ницкевич, К., Д. Коларова. Медицинска психология. С., 1977, 164 с.

Павлова, М. Гражданско право – обща част. С., ИК Софи-Р, 2002.

Пазванска, Ев. „Отказ от съживителни мероприятия” – липсата на политика не е добра политика. – Етика в българското здравеопазване. С., 2007, с. 371.

Панайотова, Ю., И. Тодорова. Асистирани репродуктивни технологии в България. Конструиране на равнопоставеността от позицията на лекари и специалисти. – Етика в българското здравеопазване. С., 2007, с. 113.

Паскалева, А. Чие е това тяло все пак? Съгласието за донорство – етически основания и политически контекст. – Етика в българското здравеопазване. С., 2007, с. 481.

Попвасилев, Ив., Ст. Раданов. Съдебна медицина. Учебник за студенти по медицина. С., Медицина и физкултура, 1980.

Раданов, Ст. Медицинска деонтология. С., Сиела, 2004.

Славов, С., Лекарски грешки и лекарски деликти. С., ИК Сиби, 1996.

Средкова Кр. Здравно осигуряване. С., Сиби, 1999.

Средкова Кр. Осигурително право. С., Сиби, 2008.

Ставру, Ст. Човешкото тяло като предмет на вещни права. С., ИК Сиби, 2008.

Ставру, Ст. Вещно правно действие на смъртта. Мъртвото човешко тяло преди и след погребението. С., Сиби, 2008.

Ставру, Ст. Въпросът за правната регулация на смяната на пола – сп. Общество и право, кн. 8, 2011, стр. 49-63, както и сп. Общество и право, кн. 10, стр. 70-81;

Ставру, Ст. Потенциални конфликти с наказателноправно значение между заместващата майка и ползващите се съпрузи при заместващо майчинство – сп. Теза, кн. 1, 2011, стр. 94-104.

Ставру, Ст. Произход на дете при асистирана репродукция, сп. Общество и право, кн. 7, 2010, стр. 36-47.

Ставру, Ст. Тази новост – сурогатното майчинство. При заместващо майчинство не може да има заместен баща – сп. Правен свят, кн. 9, 2011, стр. 49-57.

Таджер, В. Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял ІІ. С., ИК Софи-Р, 2001.

Тасев, Хр. Българско наследствено право. С., ИК Сиела, 2000.

Тодоров, Хр. Какво е допустимо да се прави с ембриони? Германският случай – сп. Социологически проблеми, 2006, бр. 1-2, с. 229-242;

Тодоров, Цв. Евтаназията – право на достойна смърт. – Юридически сборник, Юридически факултет, Бургаски свободен университет, 1997, т. VІІ.

Трифонова, Д. Права на пациента. Сравнителноправен анализ. С., 2003.

Кръстевa Й. Комисиите по етика в здравеопазването – проучване за България и сравнителен анализ с други държави. – сп. Медицинско право, 2008, № 2.

Христова, Р. Анализ на процедурата по оценка и акредитация на лечебните заведения /ЛЗ/. – сп. Медицинско право, 2008, № 3.

Ценков, Л. Правни и етични въпроси на генетичните изследвания. – сп. Медицинско право, 2008, № 1.

Янков, Я. Танатология. Наука за хуманизиране на живота чрез демистификация на смъртта. С., “Янус”, 2007.

Он лайн ресурси:

http://challengingthelaw.com/

Средства за оценяване:

тест, реферат, дискусия