POLM435 Европейска публична администрация и общо административно пространство

Анотация:

Европейско управление

Преподавател(и):

доц. Татяна Томова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. ЕС като пространство на общи политики.

2. Процедури на законодателната власт;

3. Съвет на ЕС: процедури на вземане на решение.

4. Парламент: особености, процедури на вземане на решения. Консултативни организации;

5. Европейска Комисия: избор, роля и функции, административни практики.

6. Изпълнителна власт на ЕС. Комитология. Видове комитети и процедури на изпълнителната власт.

7. Нови форми на Европейско публично управление;

8. Отворен метод на координация;

9. Цикълът „Политики, програми, проекти” като инструмент за постигане на общите цели;

10. Стратегическо управление в ЕС. Цикъл на стратегическото управление;

11. Регулативни агенции. Европейска централна банка;

12. Социален диалог в ЕС. Лобиране в ЕС. Модели на включване на обществените групи в процеса на европейските политики.

13. Независимост на администрацията. Политико-административни модели в ЕС;

14. Доброто управление като принцип на свързване в Европейското административно пространство;

15. Принципи и цели в развитието на Европейската публична администрация.

Литература по темите:

1. Ван Гервен, Валтер, Европейският съюз. Политическа общност от държави и народи, ЛИК, С. 2007.

2. Верхайен Т., Т. Танев, Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски

контекст, Гал-Ико, С. 2000.

3. Динков Д., Европейска интеграция, С. 1998.

4. Европа от А до Я, справочник по европейска интеграция, под ред. на С. Малинов, С. 2004.

5. Европа : История. Личности. Институции. Политики. Държави, ред. Радка Бояджиева, Дамян Яков, С. 2007.

6. Каменова Ц., Сближаване на българското законодателство с правото на европейската общност, С. 2000.

7. Попова Ж., Право на Европейския съюз, Фондация „Европейски институт”, С. 2006.

8. Томова Т., Изработване на политики, програми, проекти, С. 2008.

9. Хикс С., Политическата система на ЕС, Парадигма, С., 2007.

10. Andersen K, T. Eliassen (eds.), Making Policy in Europe, Sage, London, 1993.

11. Wallace H., W. Wallace and M Pollack, Policy-Making in the European Union, Oxford University Press, 2005.