POLM016 Практики в социалното управление

Анотация:

НАИМЕНОВАНИЕ НА КУРСА:

Практики в социалното управление СИГНАТУРА POLM M 016

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

НА КУРСА

Политически науки

ЛЕКТОР:

Доц. Д-р Момчил Баджаков ХОРАРИУМ

30 часа БРОЙ КРЕДИТИ

3

ПРОГРАМА:

Магистърска ДЕПАРТАМЕНТ

Политически науки ФАКУЛТЕТ

Магистърски

• Запознаване с основни принципи и практики на социалното управление, организационната структура на управлението; анализ и избор на ефективни управленски стратегии; институционализиране на ефективната стратегия; лидерство и управленска култура, корпоративно управление и системи на контрол на мениджмънта.

• Анализът на управленските теории и практики се прави в контекста на съпоставянето на класическия тип бюрократична организация и култура и отворения тип култура и управление на организацията. В основата на анализа са залегнали обобщения на съвременната практика на изграждане и управление на съвременната организация. Водещ е принципът на ефективното и ефикасно поведение на организацията в условията както на стабилна външна среда, така и на необходимостта от стратегическа промяна.

• В такъв план са анализирани властта и политиката в организацията, управлението на стратегическата промяна, избор на ефективна стратегия и дългосрочни цели, управлението на конфликтите в организацията, вземането на решения и мотивацията на служителите, предприемаческите стратегии, комуникацията в организацията.

• Наред с това се прави преглед на историческите предпоставки от края на 19 и началото на 20 век, довели до експанзията на съвременната организация и т.нар. “мениджърска революция” от 50-те години на ХХ-ти век до наши дни.

• разглеждат се основни въпроси на корпоративното управление с ударение върху корпоративния контрол, отношения между корпоративен борд и акционери, отговорности на корпоративния борд.

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

доц. Момчил Баджаков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Съвременните теории за социалното управление в контекста на модерната организационна култура.

• Сравнителните характеристики на властта и управлението, управлението в условията на стратегическа промяна, съвременното корпоративно управление и неговите основни характеристики

2) могат:

• Да се ориентират в проблематиката на социалното управление и мениджмънт на организацията…………………………………………………………………………………..

• Да прилагат на практика придобитите управленски и организационни умения
Предварителни изисквания:
Бакалавърска степен по социални и политически наукиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМА 1. Теория и практики на социалното управление

ТЕМА 2. Историческо развитие на управленската теория и практика

ТЕМА 3: Основни проблеми в управленските практики.

ТЕМА 4: Организация на управлението

ТЕМА 5: Управленският процес

ТЕМА 6: Управленският цикъл

ТЕМА 7: Вземане на управленски решения

ТЕМА 8: Mетоди за мотивация в управлението

ТЕМА 9: Психология на управлението. Практически средства за удоволетворяване на потребностите

ТЕМА 10: Основни стилове в мениджмънта – класически американски мениджмънт. Специфика на японския мениджмънт. Съвременен европейски мениджмънт. Доиндустриален, индустриален, постиндустриален период в развитието на мениджмънта.

ТЕМА № 11 Процесуални и мотивационни практики.

ТЕМА № 12 Планирането – основна управленска функция.

ТЕМА № 13 Функцията анализ на управленските практики

ТЕМА № 14 Функцията контрол в социалното управление

ТЕМА № 15 Видове контрол

Литература по темите:

1. Серафимова, Д. Основи на управлението. Варна, Стено, 2007

2. Станчева, А. Основи на управлението (учебно помагало). Варна, Стено, 2006

3. Александрова, М. Основи на управлението. София, Авангард Прима, 2006

4. Ангелов, А. и др. Основи на управлението. София, Стопанство, 1999

5. Андреева, М. Обща теория на мениджмънта. Галактика, 1996

6. Донъли, Дж., Дж. Гибсън, Джон Иванчевич. Основи на мениджмънта, (превод). София, Отворено Общество, 1997

7. Дракър, П. Мениджмънт предизвикателствата през 21 век, (превод). София, Класика и стил, 2000

8. Кълвачев, И. Прогресът в управлението на фирмата. В. Търново, 2000

9. Маслоу, Е. Мотивация и личност (превод). София, Кибеа.

10. Паркинсън, С.Н., М.К. Рустоумджи, С.А. Сапр. Големите идеи в мениджмънта (превод). София, “Хр. Ботев”, 1993

11. Попов, Г. Практическо ръководство за завеждащи ЛИЧЕН СЪСТАВ. София, Персонал – GRH, 2003

12. Савов, В. Основи на управлението, София, Стопанство, 2003

13. Савов, В. Управленски тренинг. София, Стопанство, 2003

14. Стефанов, Н. Фирменото управление на персонала в Япония: теоретико-практическо изследване (2 издание). София, Персонал – GRH, 1996

15. Стефанов, Н., Й. Йокояма. Японският модел за фирмено управление. Призма-66, 2001

16. Тейлър, Фр. Научно управление. (Свидетелски изложения на Фр. Тейлър пред специалната комисия на Камарата на представителите). София, Профиздат, 1989

17. Христов, С. Основи на управлението (втора част). Варна, Стено, 2003

18. Христов, С. Основи на управлението. Варна, УИ на ИУ - Варна, 1997

19. Христов, Ст. Бизнес мениджмънт. София, Стопанство, 1998

20. Христов, Хр. Основи на управлението. София, Стопанство, 2004

21. Янкулов, Я и др. Мениджмънт. София, Тилиа, 1997

22. Каменов, К. Мениджмънт. Изд. Абагар, Велико Търново, 1998

23. Доралийски, А. Основи на стопанското управление. ЦДО, НБУ, С. 1996

24. Хаджиев, Кр. Проектиране на високо съвършени организации. С., Люрен, 2000

25. Питърс, Т., Р.Уотърман, Към съвършенство във фирменото управление. Наука и изкуство, С., 1988

26. Каменов, К., Хаджиев, Кр., Асенов, А. Човек. Екипи. Лидери. С., Люрен, 2001

27. Каменов, К., Хаджиев, Кр. Човешкият фактор и екипната дейност в управлението. С., 2000

28. Гантънбайн, Д. Успешни бизнес стратегии., С., 2000

29. Пипер, Р. и К. Рихтер Мениджмънт. Управление на прехода. С., 1993 г.

30. Андреева, М.,Каменов, К. Теория на стопанското управление, Галактика, 1993

31. Koontz H., O`Donnel C. Principles of management McGrau-Hill,1989

32. Гълбрайт, Дж. Анатомия на властта. изд. “Христо Ботев”, София, 1993

33. Левит, Т., Размисли за мениджмънта

34. Хофстеде Х., Култури и организации. Софтуер на ума, С., 2001

35. Минков, М., Защо сме различни. С., 2000

36. Ansoff, I.H., The New Corporate Strategy, John Wiley & sons, 1988.

37. Hansen, M.T., N. Noria and TH. Tierney, What’s Your Strategy for Managing Knowledge, Harvard

38. Business Review, March-April 1999, pp. 106-117.

39. Hellriegel, D., J.W. Slocum, Management, 1992.

40. King, W.R., Strategies for Creating a Learning Organization, Information System Management,

41. Winter 2001.

42. 26. Kotler, Ph., Mareketing Management /10th edition/, Prentice Hall, 1999.

43. 27. Lambin, J.J., Strategic Marketing – a European Perspective, 1993.

44. 28. Mondy, R. and R.M. Noe III, Human Resource Management, 1992.

45. 29. Mintzberg, H. Structure in Five: Designing Effective Organization. HPI, 1993.

46. 30. Mullins, I.J. Management and Organizational Behaviour. L., 1994.

47. Senge, Peter M. The Fifth Discipline: the art and practice of the learning organization. New York: Doubleday/Currency, 1990.

48. Thompson A.A., Jr., Strickland III, A.J. Strategic Management : concepts and cases, 3rd _d.

Средства за оценяване:

Тест и практическа разработка

ВЪПРОСНИК – теми за практически разработки:

1. Същност на управлението – обект и субект на управление, процес на управление, основни и комплексни управленски функции, равнища на управление. Видове ръководители.

2. Роли на ръководителя и управленски умения.

3. Еволюция на управленската теория – исторически предпоставки за възникване, обща характеристика на школите и подходите в управленската теория.

4. Класическа школа: “Научен мениджмънт” (Фр. Тейлър, Х. Форд, Фр. и Л. Гилбрет, Х. Гант, Х. Емерсън) и “Административна теория” (А. Файол, М. Вебер, Ч. Барнърд).

5. Школа на “човешките отношения” (Е. Мейо, М. П. Фолет, Д. Макгрегър). Количествена школа. Системен и ситуационен подход в управлението.

6. Управленски решения – същност, видове и модели.

7. Етапи в процеса на вземане на управленски решения. Стилове на взаимодействие с подчинените при вземане на решения.

8. Социални и етични отговорности на мениджмънта – концепции за социална отговорност на бизнеса, специфични социално отговорни дейности в организациите.

9. Етика в бизнеса. Средства за стимулиране на етичното поведение в организациите.

10. Функцията планиране и ролята й в управлението на организациите. Формално и неформално планиране. Планирането като процес.

11. Подходи за планиране. Стратегическо, тактическо и оперативно планиране. Видове планове.

12. Анализ на средата на организацията – същност и предназначение. Параметри на средата на организацията.

13. Методи и техники за анализ на факторите от външната среда с косвено влияние върху организацията (PEST-анализ, анализ на конкурентоспособността на икономиката на дадена страна, Парето-анализ и др.).

14. Методи и техники за анализ на факторите от външната среда с пряко влияние върху организацията (модел на М. Портър за структурен анализ на отрасъла, анализ на конкуренцията на равнище стратегически групи, изследване на конкурентните профили и др.)

15. Методи и техники за анализ на вътрешната среда на организацията (оценка на вътрешните ресурси, функционален анализ, SWOT-анализ и др.).

16. Цели на организацията – същност и видове. Критерии за ефективност на целите.

17. Мисия на организацията – същност и компоненти.

18. Обективни противоречия между целите на организацията. Заинтересовани страни от дейността на организацията. Мениджмънт чрез цели.

19. Стратегия на организацията – същност. Стратегическо мислене и синергия. Йерархични равнища при разработване на стратегиите.

20. Стратегически алтернативи (специализация, географска експанзия, развитие на продукта, интеграция, съвместно предприятие, диверсификация, свиване на дейността, отказ от собственост, ликвидация) – същност и видове.

21. Модел на Майкъл Портър за базовите конкурентни стратегии.

22. Функционални стратегии.

23. Адаптивни стратегии (модел на Майлс и Сноу за типовете стратегическо поведение за адаптация). Въвеждане и контрол на реализацията на стратегията.

24. Същност на управленската функция организиране и на организационната структура на управление.

25. Видове структури на управление – линейна, функционална, линейно-щабна, линейно–функционална, дивизионна, проектна и матрична.

26. Формализация на организационната структура.

27. Властни пълномощия, отговорност и делегиране. Механизми за координиране.

28. Същност на мотивацията. Управленски подходи към мотивацията.

29. Съдържателни теории за мотивацията: Теория на Е. Маслоу за йерархия на потребностите. ERG теория на Кл. Алдърфър “съществуване – обвързване – растеж”. Двуфакторна теория за мотивацията на Фр. Херцберг. Теория за достиженията на Д. Макклелънд.

30. Процесни теории за мотивацията: Теория за справедливостта на Дж. Ст. Адамс. Теория за усилването на Скинър. Теория за очакването на В. Врум, Л. Портър, Е. Лоулър.

31. Същност на групите. Видове групи.

32. Формиране на групата. Характеристики на групата. Групи в управлението.

33. Същност на лидерството. Власт и влияние на ръководителите. Теории за лидерството – обща постановка.

34. Теории за характерните черти.

35. Поведенски теории за лидерството: Авторитарно, демократично и либерално лидерство (теории на Д. Макгрегър и К. Левин). Теория на Р. Ликърт за четирите системи (стила) на лидерство. Модел за цялост на лидерското поведение на Таненбаум и Шмидт. Класификация на лидерските стилове съобразно отношението на ръководителите към работата и към хората. Решетка на лидерството на Р. Блейк и Дж. Мутън.

36. Ситуационни теории за лидерството: Теория на Фр. Фидлър за непредвидените ситуации. Теория “път-цел” на Р. Хаус. Теория за жизнения цикъл на Хърси и Бланчард.

37. Същност на контрола. Процесът на контрол.

38. Видове контрол. Централизиран и децентрализиран контрол.