POLM255 Политически маркетинг

Анотация:

Курсът ще запознае студентите с теоретичните основи, най-важните концепции и понятия на науката за политическия маркетинг. Като магистърски курс той е изграден диалогично с акцент върху способността за самостоятелна работа, за представяне на самостоятелни научни позиции и за участие в научни дискусии от страна на студентите.

Курсът обхваща темите за възникването и развитието на политическия маркетинг като наука, за неговите теоретични основи в лицето на икономическите теории за демокрацията, за основни понятия на науката, за маркетинговите проучвания и стратегии в политиката, за характера на политическите продукти, за комуникационни и предизборни кампании. Акцентът е върху предизборния политически маркетинг.

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

доц. Добрин Канев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще знаят същността и техниките на политическия маркетинг. Ще могат самостоятелно да подготвят анализи и изследвания на политически феномени, да прилагат маркетингови техники във воденето на политиката и в подготовката и провеждането на политически кампании.
Предварителни изисквания:
• Студентите трябва да използват придобитите си знания по политически науки в първоначалните си курсове за: политическите институции, политическото управление, демократичната система и др. и да правят политически анализ.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

А. Лекционна част:

1. Представяне на курса и разпределение на работата в него

2. Развитие, същност и основни понятия на политическия маркетинг като практика и наука. Теоретични основи на политическия маркетинг. Икономически и политически маркетинг.

3. Стратегически политически маркетинг. Информационни и аналитични аспекти. Анализи в предизборния маркетинг: макросреда, политически фактори, избиратели.

4. Стратегически маркетинг. Качествени и количествени изследвания. Цели и стратегия в политическия маркетинг. Сегментиране на предизборния пазар.

5. Тактически маркетинг. Маркетинг микс в предизборна дейност. Предизборни кампании и техният мениджмънт. Политически продукт на предизборна кампания: Партиен имидж.

6. Политически продукт на предизборна кампания: Теми и тяхното управление. Кандидати и техният имидж.

Символна политика в предизборния маркетинг.

7. Комуникация на предизборния продукт. Непряка, пряка, виртуална предизборна комуникация.

8. Комуникация на предизборния продукт. Предизборни дебати. Предизборни девизи и послания.

9. Планиране, оценка и контрол в политическия и предизборен маркетинг

Б. Представяне и дискусия по самостоятелни разработки на студентите

10 – 14. Представяне на доклади по определен ред. Дискусия.

15. Обобщение на курса

Литература по темите:

Буруджиева, Т., Канева, Л., Политически маркетинг. Теория и практика, София 2007

Канев, Д. (съст.) Мениджмънт и комуникация в политиката, София 2006

Байков, Б., Фокусът на политическия маркетинг, Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006

Канев, Д. (съст.) Политически мениджмънт, София 2000

Ралева, Н., Канева, Л., Политически маркетинг: въведение в проблематиката, сп. Политически изследвания, бр. 2, 1993.

Кушовска, Л., Предизвикателството на политическия маркетинг, сп. Социологически проблеми, бр. 1, 1993.

Бонгран, М. , Политическият маркетинг, София, 1991.

Шумпетер, Й. Капитлизъм, социализъм, демокрация (откъс), сп. Политически изследвания, 1996, кн.1

Ферел, П., Маркетинг - концепции и стратегии, София, 1994.

Ангел, А., Основи на мениджмънта, София, 2000.

Благоев, В. Маркетинг. София 2000

Рийс, А., Траут, Д., Неизменните 22 закона на маркетинга, София, 2000.

Сегела, Ж., Холивуд пере най-добре. Азбука на рекламата в бизнеса и политиката, София, без година

Ферел, П., Маркетинг - концепции и стратегии, София, 1994.

Downs, A. An Economic Theory of Democracy, New York 1957

O’Shaunessy, N. The Phenomenon of Political Marketing, London, 1990

Schumpeter, J. Capitalism, Socialism and Democracy, London 1954, Unwin.

Средства за оценяване:

Текущата оценка съдържа два елемента. Първият се оформя на базата на оценка на предварително подготвени и представени пред групата самостоятелни разработки по избрани от тях теми, както и участие в дискусиите (50%). Вторият елемент включва оценка на предадения в края на семестъра допълнен и коригиран доклад в писмен вид (50%).