Електронен каталог

гл. ас. д-р Весела Попова

гл. ас. д-р Весела Попова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Архитектура
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 14:00-16:00 508 II Корпус
Сряда 12:30-14:30 508 II Корпус

Професионална автобиография:


2013 Главен асистент към департамент „Архитектура“ НБУ, Курсове: „Съвременна архитектура І част”; „Архитектура и исторически контекст” – тренинг, „Опазване на архитектурното наследство” – тренинг, „Реконструкция на сгради и исторически пространства” и др.

2009 - 2012 Хоноруван преподавател към департамент „Архитектура“ НБУ, Курсове:„Дескриптивна геометрия ІІ част” – тренинг; лекции „Съвременна архитектура І част”; „Архитектура и исторически контекст” – тренинг, „Градоустройство І част” – тренинг, „Градоустройство ІІ част” - тренинг

2010 – 2012 Главен асистент Институт за изследване на изкуствата при БАН, Работа по колективни и самостоятелни теми включени в научния план на ИИИ-БАН, участия в проекти и др. дейности на ИИИ-БАН

2005 – 2009 Научен сътрудник ІІ ст.; Научен сътрудник І ст. 2009 Център по архитектурознание към БАН, Работа по колективни и самостоятелни теми включени в научния план на ЦА-БАН, работа по подготовка и представяне на изложби, участия в проекти и др. дейности на ЦА-БАН


Публикации:


Научни публикации и участия в научни конференции:

Попова, В. Тоталитаризъм в архитектурата според Хелмут Шпикер в книгата му "Тоталитарна архитектура", сп. Архитектура, бр. 2, 1999.

"Жилищното поселище "Захарна фабрика" - допълнителни проучвания, данни, информация.", доклад на Юбилейна конференция на БАН, декември 1999.

Попова, В. Интерпретации на няколко сгради от архитектурната продукция в България в периода 1935 - 1944 г. и отразените в тях влияния, в. Арх и арт борса, бр. 37, 10 - 17 септември 2003.

Попова, В. Кварталите - зелени, образцови, работнически. Градински квартал от 1935 г., в. Арх и Арт борса, бр. 49, 3 - 10 декември 2003.

Попова, В. Нови идеи за града. Строителство със социална насоченост в София., в. Арх и Арт борса, бр. 6, 11 -18 февруари 2004.

Попова, В. Архитектът Константин Джангозов - френски възпитаник в контекста на авторитарния режим в България през 40-те години, Изкуство и контекст /текстове от Втора младежка научна конференция февруари 2004, С.

Кварталът и идеите за жилищния комплекс 1935 – 1942 г. Развитие след II световна война. Доклад, изнесен на научна конференция „Академични архитектурни четения 2007”, София, ЦД на САБ, януари 2007.

Архитектурата в България от 30-те и 40-те години на ХХ-ти век. Влияния и отражения на културната обстановка и политика в страната. Доклад, изнесен на научна конференция „Култура и културна политика в България 1879 - 1944”, Пленарна зала на община Пазарджик, май 2008 г.

Обекти със социално съдържание в българската архитектура от 50-те години на ХХ век. Доклад, изнесен на научна конференция, “Архитектурни четения 2009”, София, ЦД на САБ, април 2009.

Попова, В. Архитектурата на Димитровград, сп. Архитектура, бр. 5 2010 г.

15-та Международна научна конференция VSU 2015 - доклад: Устойчивост в архитектурата и градоустройството и добавянето на стойност чрез включване на понятието резилентност /"resilience"/, юни 2015

IV Международна конференция Арх и Урбан 2018 "Модернизъм и устойчивост" доклад: Архтитектурата на Ар Нуво – културен пласт от идентичността на централната градска част на София“, юни 2018

Проект на Европейския фонд за регионално развитие: "Устойчиво опазване и популяризиране на културното наследство в стил Ар нуво в Дунавския регион." Изготвяне на изследване: "Study of Art Nouveau within the context of urban planning. The Sofia case." – доклад на среща в гр. Осиек, Р Хърватска през м. ноември 2018

Курсове от текущия семестър: