Електронен каталог

доц. д-р Анна Аврамова

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Архитектура
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


•Доцент по научната специалност 021705 – Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли (1993) ВАК

Защита на дисертация – за образователна и научна степен доктор (1991)

1977: kраткосрочна специализация - Висше училище по строителство и архитектура – Ваймар

2007: Курс „Превенция и противодействие на корупцията в сферата на образованието” – към Института по публична администрация и европейска интеграция

•2006: Златна значка на Съюза на архитектите в България (САБ)

•2017: Златна знача с циркон на Съюза на архитектите в България

•Членство в професионални организации:

1.Съюз на архитектите в България (САБ) от 1970: Председател на творческа секция “Производствени сгради” (от 1996), член на Управителния съвет и на комисиите по научно-изследователска и издателската дейност(1990-96), Секретар по творческите въпроси (1990–93);

2.Група „Цвят”–България – интер дисциплинарно научно сдружение към Международната асоциация по цвета – АІС (от 1996); член на Управителния съвет (от 2015)

3.Комисия 66 “Industrial Building - Places for Work ” към International council of Building (CIB) – 1994-96;

4.Работна група “Places for Work and Planning” към International Union of Architects (UIA) – 1994-96

•Позиция:

от 2007: преподавател в НБУ (първоначално хоноруван доцент, а от 31.03.2008 - редовен);

1980-2008: преподавател-доцент в Aрхитектурния факултет на УАСГ - ръководител на катедра „Промишлени и аграрни сгради” и член на Академичния съвет (1992-2000); 2000-2008 – член на Контролния съвет; редактор на Годишника.

2006-2007: хоноруван доцент във Висше строително училище „Любен Каравелов” - София;

2002-2004: член на Специализирания научен съвет (СНС) по Архитектура при Висшата Атестационна Комисия (ВАК) към Министерския съвет и научен секретар на СНС по Архитектура;

1972-1980: проектант в Институт за проучване и проектиране СОФПРОЕКТ;

1969-1970: проектант в Институт за проучване и проектиране ХИММЕТАЛУРГПРОЕКТ;

•Т в о р ч е с к а д е й н о с т:

– проектиране на жилищни, обществени и производствени сгради в София, Пловдив, Варна, Благоевград, Перник (повечето от които реализирани);

– участие в международни, национални и вътрешни архитектурни конкурси, някои – премирани.

•Н а у ч н и и н т е р е с и - в областта на индустриалната архитектура, работната среда, екологията, цветовете и светлината в архитектурата.

•П у б л и к а ц и и : самостоятелни студии, статии и доклади в горепосочените области ; в съавторство с проф. Методи Писарски - книгата Промишлени сгради (изд.Техника) Алманах на Архитектурния факултет


Публикации:


Курсове от текущия семестър: