Българската култура между глобализма и националната идентичност

Кратко представяне на програмата:

Предлаганата магистърска програма се явява естествено продължение на бакалавърската програма "Българска културна история и музей". В нея студентите ще задълбочат придобитите вече знания и умения в насока на най-важните тенденции в културата през съвременността. Програмата е ориентирана към специфичната проблематика на културите по българските земи, защото те винаги са се развивали в условията на дихотомията "свое -чуждо". В дискусиите по време на лекции студентите ще трябва да потърсят своя отговор на проблема "глобализация - национална идентичност". Департаментът притежава добре подготвени свои специалисти, които ще съставят ядрото на преподавателския екип.

Програма с подобна насоченост не се среща в учебните планове на българските висши училища.

прочети още
Българската култура между глобализма и националната идентичност
 • проф. Иван Маразов, д.н. HACM152 Проект: Въображаемият музей HACM180 Интернационалните стилове в древността HACM181 Варварство и цивилизация през античността HACM304 Самостоятелна работа: Анализ на произведението на древното изкуство HACM317 Семинар: Семантика на архаичния изобразителен текст HACM346 Културната политика на България във времето на глобализацията
 • проф. Милена Беновска-Събкова, д.н. HACM267 Проект: Религия и политика
 • проф. д-р Ирина Генова HACM257 Проект: Фотографския образ HACM306 Стаж: Работа в музей и галерия
 • проф. д-р Милена Георгиева HACM291 "Националното" в българското изкуство
 • проф. д-р Светла Христова CCPM009 История и кино: Патосът на вярата и критичният дискурс
 • доц. Боян Манчев, д.н. HACM347 Българският отговор на модерната култура
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова HACM152 Проект: Въображаемият музей HACM306 Стаж: Работа в музей и галерия HACM345 "Ритуално" и "митологично" в съвременното изкуство HACM348 Глобализация и идентичност в идеята за модерен музей
 • доц. д-р Ирена Бокова HACM183 Православие и езичество в българската култура HACM349 Фолклорът в модерния свят
 • доц. д-р Наталия Христова HACM256 Семинар: Сравнително изкуствознание HACM292 "Тоталитарното" в културата
 • доц. д-р Оксана Минаева HACM155 Проект: Експертиза на икони HACM157 Стаж: Средновековно и Възрожденско изкуство HACM182 Културата на България във византийския културен кръг HACM184 Златният век на българската средновековна култура
 • доц. д-р Татяна Шалганова HACM116 Семинар: Гърците и варварите. Типология на културните взаимодействия HACM177 Практика: Дигитална колекция "Тракийски животински стил" HACM178 Тракия в контекста на древния свят HACM179 "Свое и чуждо" в тракийската култура HACM219 Проект: Изложба на древното изкуство HACM320 Проект: Разкопки и проучвания
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров HACM157 Стаж: Средновековно и Възрожденско изкуство HACM256 Семинар: Сравнително изкуствознание HACM286 Манастирът като огнище на национална културна идентичност HACM287 Европейски тенденции в българското Възраждане HACM306 Стаж: Работа в музей и галерия
 • гл. ас. д-р Росица Гичева HACM256 Семинар: Сравнително изкуствознание HACM307 Самостоятелна работа: Извори за историята и културата на Древна Тракия
 • д-р Анжела Данева HACM289 Българинът и европейското образование
 • д-р Иван Гранитски HACM288 Началото на българската литература и проблемът за идентичността HACM290 "Националното" в българската литература HACM350 Издателската политика в съвременна България