Екологични експертизи и контрол

Кратко представяне на програмата:

Във връзка с членството на страната ни в ЕС рестрикциите в областта на опазването на околната среда нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване на нуждата от специалисти "еколози" в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др. Заемането на определени длъжности в йерхархията на организациите и изискванията по нормативни документи в областта на превантивните и контролни дейности по опазването на околната среда изискват определена образователна степен и придобити знания и умения, получени в съответно образователно ниво. Така структурирана магистърската програма дава възможност за надграждане на знанията и уменията на студентите в тази област и възможност за широка реализация на завършилите бакалавърска програма студенти и повишаване квалификацията и специализацията в степен "магистър".

прочети още
Екологични експертизи и контрол
 • проф. Гаро Мардиросян, д.н. EEKM106 Контрол върху шум и вибрации EEKM304 Контрол на електромагнитно замърсяване
 • проф. Николай Радулов, д.н. EEKM305 Екологична сигурност
 • проф. Рангел Гюров, д.н. EEKM005 Геология, хидрогеология и хидрология EEKM112 Семинар: Европейска и национална политика по изменение на климата EEKM216 Семинар: Управление на околната среда EEKM303 Оценка на геоложка основа EEKM305 Екологична сигурност
 • проф. Цветан Георгиев, д.н. EEKM002 Физика EEKM007 Самостоятелна работа: Физика
 • проф. д-р Вилма Стоянова EEKM001 Химия EEKM006 Самостоятелна работа: Химия EEKM204 Контрол на замърсяване с химични вещества EEKM213 Самостоятелна работа: Контрол на замърсяване с химични вещества EEKM301 Лабораторни методи за изследване в околната среда
 • доц. Атанас Близнаков, д.н. EEKM102 Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) EEKM103 Теория на екологичните експертизи EEKM111 Самостоятелна работа: ОВОС EEKM202 Управление и контрол на защитени територии и зони
 • доц. д-р Биляна Костова EEKM005 Геология, хидрогеология и хидрология EEKM010 Самостоятелна работа: Геология EEKM116 Семинар: Контрол на антропогенното въздействие върху околната среда EEKM203 Опазване и използване на подземните богатства EEKM212 Самостоятелна работа: Подземни богатства EEKM302 Контрол на замърсяването на водите
 • доц. д-р Ботьо Захаринов EEKM004 Почвознание EEKM009 Самостоятелна работа: Почвознание EEKM101 Контрол на замърсяване на почви EEKM110 Практика: почвознание EEKM201 Комплексни разрешителни EEKM210 Практика: комплексни разрешителни EEKM306 Стандартизация по околна среда на предприятия EEKM310 Стаж: Оценка и контрол на околната среда
 • доц. д-р Галина Сачанска EEKM003 Биология EEKM008 Самостоятелна работа: Биология EEKM107 Изследване на микробиологични показатели EEKM115 Самостоятелна работа: Контрол на микробиологичните показатели EEKM205 Контрол на генномодифицирани организми EEKM214 Практика: Доказване на ГМО
 • доц. д-р Димитър Теодосиев EEKM106 Контрол върху шум и вибрации EEKM304 Контрол на електромагнитно замърсяване
 • доц. д-р Лидия Мишева EEKM206 Контрол върху радиационното замърсяване
 • доц. д-р Ралица Берберова EEKM102 Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) EEKM111 Самостоятелна работа: ОВОС EEKM116 Семинар: Контрол на антропогенното въздействие върху околната среда EEKM202 Управление и контрол на защитени територии и зони EEKM207 Управление и контрол на отпадъците EEKM211 Самостоятелна работа: Управление и контрол на защитени територии и зони EEKM215 Самостоятелна работа: Управление и контрол на отпадъците EEKM216 Семинар: Управление на околната среда EEKM306 Стандартизация по околна среда на предприятия EEKM310 Стаж: Оценка и контрол на околната среда
 • доц. д-р Янчо Найденов EEKM307 Оценка и контрол на горските системи
 • гл. ас. д-р Харизан Харизанов EEKM105 Контрол на замърсяване на въздуха EEKM113 Семинар: Въздух
 • д-р Славейко Серафимов EEKM104 Екологично законодателство
 • Панчо Николов EEKM106 Контрол върху шум и вибрации EEKM114 Практика: Шум и вибрации