Рехабилитация при езикова и речева патология

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към подготовка на специалисти по терапия на деца, юноши и възрастни с комуникативни нарушения при развитийни и придобити езикови, говорни проблеми, генерализирани разстройства на развитието, рехабилитация на когнитивни нарушения и дегеративни невробилогични заболявания.

Обучението в програмата е ориентирано към конкретни терапевтични интервенции, програми, основни и алтернативни методи на терапия и използване на подпомагащи технологии в диагностиката и терапията на развитийните и придобити когнитивни разстройства.

Изучаваните и представени терапевтични подходи са базирани на практики, основани на доказателства.

Извънаудиторните учебни форми включват проекти, практически и научни семинари, стажове.

Програмата предлага подготвителен семестър за кандидати без завършена бакалавърска програма в областта на езиковата и говорна патология.

прочети още
Рехабилитация при езикова и речева патология
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. REHM301 Клиника на афазии и терапия чрез алтернативни визуални системи REHM400 Анатомия и физиология на нервната система
 • проф. Явор Конов, д.н. REHM305 Арттерапия в логопедичната практика
 • проф. Живка Винарова, д. м. н. REHM200 Компютърни технологии в системата на логопедичната практика
 • проф. д-р Виолета Боянова LOGM102 Речева патология LOGM140 Стаж: Логопедична терапия при деца и възрастни с комуникативни нарушения LOGM144 Практика: Изследване на възрастни с комуникативни нарушения REHM112 Практика: Терапевтични практики при деца с езикови и артикулаторни нарушения REHM114 Практика: Изработване на дългосрочна терапевтична програма REHM117 Самостоятелна работа: Методи за работа при деца с обучителни трудности REHM118 Практически тренинг: Логопедична оценка и терапевтични тенденции при деца и възрастни с комуникативни нарушения REHM203 Класически и алтернативни методи за терапия при дизартрия REHM214 Практика: Терапевтични практики при деца с флуенсни нарушения и дислексия REHM216 Практика: Оценка на когнитивните способности чрез прилагане на подпомагащи технологии REHM218 Практика: Подбор на инструментален терапевтичен метод при деца в предучилищна възраст REHM300 Терапевтични програми за лица с интелектуални затруднения REHM302 Диагноза и диференциална диагноза на комуникативните нарушения REHM314 Стаж: Логопедична терапия при възрастни с комуникативни нарушения REHM315 Практически тренинг: Терапия при възрастни с неврогенни комуникативни нарушения REHM401 Невропсихологични аспекти на комуникативните нарушения REHM402 КН при неврологични и психични нарушения
 • проф. д-р Емилия Алексиева REHM403 Методология на научните изследвания REHM405 Възрастова психология
 • проф. д-р Енчо Герганов REHM407 Психолингвистика
 • проф. д-р Орлин Тодоров REHM206 Психотерапевтични подходи за работа с деца и възрастни с КН REHM404 Развитие на комуникацията в ранна детска възраст - Baby sign language
 • проф. д-р Юрий Анастасов LOGM207 Терапия при ринолалия
 • доц. д-р Александра Иванова REHM305 Арттерапия в логопедичната практика
 • доц. д-р Екатерина Тодорова LOGM140 Стаж: Логопедична терапия при деца и възрастни с комуникативни нарушения LOGM141 Практика: Работа с деца с езикови нарушения LOGM142 Практика: Работа с деца с артикулаторни нарушения REHM104 Терапия при развитийни артикулационни нарушения REHM112 Практика: Терапевтични практики при деца с езикови и артикулаторни нарушения REHM113 Практика: Оценка на езиковия профил чрез прилагане на инструментални подходи REHM115 Практика: Разработване на специфичен терапевтичен материал за терапия на артикулационни нарушения REHM118 Практически тренинг: Логопедична оценка и терапевтични тенденции при деца и възрастни с комуникативни нарушения REHM202 Класически и алтернативни методи за терапия при дислексия на развитието REHM205 Терапия на специфични езикови нарушения в детска възраст REHM214 Практика: Терапевтични практики при деца с флуенсни нарушения и дислексия REHM215 Практика: Терапевтична програма чрез прилагане на подпомагащи технологии за деца с обучителни трудности REHM217 Практика: Терапия на езиков дефицит чрез прилагане на Baby Sign Language REHM220 Практически тренинг: Терапия при деца с неврогенни комуникативни нарушения REHM306 Терапия на комуникативни нарушения при деца с билингвизъм REHM314 Стаж: Логопедична терапия при възрастни с комуникативни нарушения REHM315 Практически тренинг: Терапия при възрастни с неврогенни комуникативни нарушения
 • доц. д-р Иванка Асенова REHM100 Сравнителна логопедия REHM201 Невролингвистика
 • доц. д-р Маргарита Станкова LOGM140 Стаж: Логопедична терапия при деца и възрастни с комуникативни нарушения LOGM143 Практика: Работа с деца с емоционални и поведенчески нарушения REHM102 Терапия на заекване - практики основани на доказателства REHM107 Семинар: Представяне на случай REHM116 Практика: Разработване на индивидуална терапевтична програма при деца с нарушение на невербалната комуникация REHM118 Практически тренинг: Логопедична оценка и терапевтични тенденции при деца и възрастни с комуникативни нарушения REHM200 Компютърни технологии в системата на логопедичната практика REHM204 Терапия на аутизъм - PECS, ABA, Teach REHM209 Семинар: Подходи за работа в групи REHM214 Практика: Терапевтични практики при деца с флуенсни нарушения и дислексия REHM219 Семинар: Работа с родителите: Представяне на методи за оценка на ефикасността на избрания подпомагащ ресурс REHM220 Практически тренинг: Терапия при деца с неврогенни комуникативни нарушения REHM303 Терапия на емоционални и поведенчески разстройства - поведенчески подходи, групова терапия, програми за родители REHM314 Стаж: Логопедична терапия при възрастни с комуникативни нарушения REHM315 Практически тренинг: Терапия при възрастни с неврогенни комуникативни нарушения REHM402 КН при неврологични и психични нарушения
 • доц. д-р Полина Михова REHM200 Компютърни технологии в системата на логопедичната практика
 • гл. ас. д-р Илия Пенджуров REHM200 Компютърни технологии в системата на логопедичната практика
 • гл. ас. д-р Надя Колчева REHM405 Възрастова психология
 • гл. ас. д-р Светослав Савов REHM206 Психотерапевтични подходи за работа с деца и възрастни с КН
 • ас. Цвета Каменски REHM113 Практика: Оценка на езиковия профил чрез прилагане на инструментални подходи REHM202 Класически и алтернативни методи за терапия при дислексия на развитието REHM306 Терапия на комуникативни нарушения при деца с билингвизъм
 • д-р Росица Йосифова REHM101 Клинични аспекти на невербалната комуникация REHM304 Терапия на комуникативни нарушения при лица със сензорно- интегративни дисфункции REHM404 Развитие на комуникацията в ранна детска възраст - Baby sign language
 • Магдалена Димитрова LOGM140 Стаж: Логопедична терапия при деца и възрастни с комуникативни нарушения REHM102 Терапия на заекване - практики основани на доказателства REHM112 Практика: Терапевтични практики при деца с езикови и артикулаторни нарушения REHM214 Практика: Терапевтични практики при деца с флуенсни нарушения и дислексия REHM300 Терапевтични програми за лица с интелектуални затруднения REHM314 Стаж: Логопедична терапия при възрастни с комуникативни нарушения
 • Теодора Спасова LOGM207 Терапия при ринолалия
 • Цветанка Генова-Стоянова REHM203 Класически и алтернативни методи за терапия при дизартрия REHM301 Клиника на афазии и терапия чрез алтернативни визуални системи