Приложна статистика

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в областта на приложната статистика - статистици в бизнеса, индустрията, медицината, образованието и др. Програмата се реализира съвместно с Института по математика и информатика при БАН. Обучението в програмата преминава през курсове по теория на вероятностите в статистиката, биостатистика, комбинаторика, непараметрична статистика, статистическо консултиране. Извънаудиторните учебни форми включват самостоятелни работи, проекти и стажове.

прочети още
Приложна статистика
 • проф. Евгения Стоименова, д.н. STAM100 Практика І част STAM101 Статистически изводи STAM103 Проучване на данни STAM108 Основи на иконометрията STAM111 Самостоятелна работа: Статистически изводи STAM200 Практика ІІ част STAM210 Конференция по статистическо консултиране STAM218 Самостоятелна работа: Основи на иконометрията STAM303 Статистическо консултиране STAM350 Стаж по приложна статистика
 • проф. Иван Ланджев, д.н. STAM106 Комбинаторика STAM107 Теория на информацията STAM116 Самостоятелна работа: Комбинаторика
 • проф. Елисавета Панчева, д. м. н. STAM202 Приложни случайни процеси STAM212 Самостоятелна работа: Приложни случайни процеси STAM304 Статистическо и вероятностно моделиране в застраховането
 • проф. Николай Янев, д. м. н. STAM309 Стохастично моделиране
 • проф. д-р Красимир Калинов STAM104 Биостатистика STAM114 Самостоятелна работа: Биостатистика STAM207 Статистически методи в маркетинговите изследвания STAM306 Планиране на експеримента и анализ на данни
 • доц. д-р Анета Карагеоргиева STAM205 Монте Карло методи - I част STAM208 Монте Карло методи - II част
 • доц. д-р Георги Бошнаков STAM204 Анализ на времеви редове STAM214 Самостоятелна работа: Анализ на времеви редове и категорни данни
 • доц. д-р Димитър Атанасов STAM103 Проучване на данни STAM105 Статистическо програмиране STAM113 Самостоятелна работа: Проучване на данни
 • доц. д-р Красимира Проданова STAM101 Статистически изводи STAM111 Самостоятелна работа: Статистически изводи
 • доц. д-р Леда Минкова STAM102 Теория на вероятностите в статистиката STAM112 Самостоятелна работа: Теория на вероятностите в статистиката
 • доц. д-р Нейко Нейков STAM203 Обобщени линейни модели - I част STAM209 Обобщени линейни модели - II част STAM213 Проект: Обобщени линейни модели - I част
 • доц. д-р Пламен Матеев STAM107 Теория на информацията STAM307 Многомерен анализ на данни
 • доц. д-р Ралица Георгиева STAM104 Биостатистика STAM114 Самостоятелна работа: Биостатистика STAM206 Анализ на категорни данни STAM214 Самостоятелна работа: Анализ на времеви редове и категорни данни
 • доц. д-р Тодор Гуров STAM205 Монте Карло методи - I част STAM208 Монте Карло методи - II част
 • д-р Николай Янев STAM102 Теория на вероятностите в статистиката STAM112 Самостоятелна работа: Теория на вероятностите в статистиката
 • Елисавета Панчева STAM102 Теория на вероятностите в статистиката
 • Росен Крачунов   STAM304 Статистическо и вероятностно моделиране в застраховането