Електронен каталог

доц. д-р Янчо Найденов

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Природни науки
Телефон:
0887966508 тел. 8 26 29 49
Приемно време:

Професионална автобиография:


Име Янчо Стоянов Найденов

Място на раждане с.Катунец, община Угърчин област Ловешка

Образование (учебно заведение, специалност, година на завършване):

ВЛТИ

Специалност ГОРСКО СТОПАНСТВО

Година на завършване : 1970

Научни степени (организация, степен/звание, година на завършване):

Специализиран научен съвет по горско стопанство и озеленяване при ВАК

- доктор на селскостопанските науки (кссн) – 1982 г.?- специалност - шифър?-04.04.06

Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите, дипломата от ВАК № 12407/11.01.1983 г./

- ст.н.с. ІІ ст. 1985 г. специалност шифър?-04.04.06

Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите, удостоверение 8201/23.04.1985 г./ВАК

Заемани длъжности през последните пет години (организация, длъжност, година на заемане, година на напускане)

Лесозащитна станция град София – директор – от 1991 година

Колеж по туризъм -Благоевград-доцент -2008 г.

Области на професионален интерес (ключови думи)- опазване на горските екосистеми, екология, лесозащита, устойчивост, алтернативен и международен ловен туризъм, екология, екополитики и устойчиво развитие, екологична сигурност.

Членство в научни организации

ФАО – международна комисия по тополите, работна група по болести

Съюз на научните работници в България

Асоциация на експертите по биотехнологии в България

Научни награди –

Езици (равнище на владеене)

Френски – писмено и говоримо

Руски- писмено и говоримо

Сърбо хърватски - говоримо

Ползва английски и италиянски

Научно-преподавателски стаж :

Научна организация Година Длъжност Научна дисциплина

СА “Димитър Апостолов Ценов”- Свищов 1985 -1991 Хоноруван Опазване и възпроизвод-

Доцент ство на околната среда

Славянски университет в

България

ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”- филиял София

ВСУ “Черноризец храбър”

Русенски технически университет “Ангел Кънчев”

НБУ- София

1995 -1999

2000-2005

2004-2006

2006-2007

2003 Хон.доцент Екология; Социална екология;

ОВОС, Растителна защита,

Горска екология, Екологични

експертизи.

Хон.доцент Екология, Социална екология,

ОВОС, Растителна защита

Екологиични експертизи

Хон.доцент Екологична сигурност

Хон.доцент : Екологични рискове,

Екологичен мониторинг

Хон.доцент : Горски екосистеми

Ловен туризъм и ловни стоп

ства,

Рекреационна екология

Tеория на устойчивото развитие

Колеж по туризъм-Благоевград:

доцент Алтернативен и международен ловен туризъм

Устойчив туризъм

Екополитики и устойчиво развитие

изпитите Ви ще са на 01.07.2011г. от 14.40 до 17.50. Залата все още не ми

е известна, щом бъде готов графикът ще Ви информирам.

Консултации и среща по

необходимост след договарян, на надения по-горе телефон.


Публикации:


Основни публикации през последните пет години

1. Найденов Я. Основи на екологията и замърсяване на околната среда. С., 2005, ПСС- Еко, с. 120.

2. Найденов Я. Екология с основи на опазване на жизнената дейност. С., 2002, УНСС, с. 150.

3. Найденов Я. Екологична и индустриална сигурност. С., 2002, с.56

4. Найденов Я., Захаринов Б. Актуални въпроси на екологичната сигурност. С., 2004, ПСС-Еко с.64.

5. Найденов Я., Иванов Пл. Горски екосистеми. С. , 2004, НБУ, ЦДО, с.283

6. Найденов Я., Дамянов Й. Ловен туризъм и ловни стопанства, 2008 НБУ, ДВД

7. Найденов Я., Захаринов Б. Екомониторинг, 2008, НБУ, (под печат)

8. Найденов Я. Рекреационна екология (ръкопис)

9. Найденов Я.Екополитики и устойчиво развитие, С, 209

Курсове от текущия семестър: