Електронен каталог

д-р Тихомир Стойчев

д-р Тихомир Стойчев
Академична длъжност:
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име [ФАМИЛНО, ЛИЧНО, БАЩИНО]

ТИХОМИР ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ

Телефон 0898772080

Факс

E-mail tstoichev@gmail.com

Националност Българин

Дата на раждане

Място на раждане [ ден, месец, година ] : 23.02.1953

София

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до)

1) От 1982- 1997 г. МВР

2) От 1981- 1982 г. учител по история, морал и право, география и физ. култура в УИ «Надежда Крупская» и в Сеславци, София

3) От 1977- 1981 г. Студент ВТУ «Св.Св. Кирил и Методий», В. Търново

3) От 1975- 1977 г. инструктур в ДФС «Левски Спартак»

• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или сферата на работа

• Заемана длъжност 2006- 2010-директор в АД, частен сектор

1998- 2005- свободна професия

1993- 1997- главен експперт МВР

1991- 1992 г. директор на национална служба в МВР

1990- 1991 г. началник на отдел и заместник на направление в национална служба

1989- 1990 г. заместник- началник РПУ

1987- 1989 г. началник на отделение

1984- 1987 г. оперативен работник

1982- 1984 г. инспектор

1981- 1982 г. учител

1975- 1977 г. инструктор

.

• Основни дейности и отговорности

• Име и вид на обучаващата или образователната организация ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

1.2011 - Доктор по "Организация и управление извън сферата на материалното производство". Тема: Етнонационалните и етнорелигиозни конфликти като заплаха за националната сигурност.

2. 2009/2010- Свободен докторант УНИБИТ, научна спец. 05.02.24, тема «Етническите и етноконфесионалните конфликти- заплаха за националната сигурност»

3. от 2006 до 2008 ВТУ «Св.Св. Кирил и Методий», задочно, Политология. Дипломация и национална сигурност, магистър

4. от 1997г. школа за висши ръководни кадри в системата на сигурността- АМВР

5. от 1991- 92 г. ИЧС- шест месечен курс английски език

6. 1991 г. Школа за подготовка на външнотърговски кадри- англ. език- три месеца

7. 1989 г. – курс в ИС

8. 1983- 1984 г. слушателски курс ВСШ «Г. Димитров» ІІ факултет

9. от 1977- 1981 г. ВТУ «Св. СВ. Кирил и Методий», история

• Основни предмети/застъпени професионални умения

• Наименование на придобитата квалификация История, Политология. Дипломация и национална сигурност

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

?

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ

о

ползва английски руски сърбохърватски

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др. РАЗНООБРАЗНИ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НААФ(НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА МОНИТОРИНГ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ ОТ ТЕРОРИЗЪМ И ПРЕСТЪПНОСТ); ЧЛЕН НА УС НА ЦЕНТЪРА ЗА БАЛКАНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ; ЧЛЕН НА РЪКОВОДСТВОТО НА ЛОВНО- РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ; ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ВЕТЕРАНИ ДЖУДО; ЧЛЕН НА УС НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др. [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Администриране, управление на проекти, ръководене на хора- придобити и доказани в процеса на обучение, професионалната и обществена дейност

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Работа с компютър: "WINDOWS - 98"; XP;

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] Организатор и водещ на национални дискусии, пише. Автор на статии в СМИ- «Монитор», «Стандарт», «Дума» «Земя» Ново време», «Лов и риболов», «Лов, куче и оръжие», «Сега», «Международни отношения» и др. Участник и организатор в дискусии и кръгли маси, посветени на проблемите на противодействието на престъпността, корупцията, тероризма и др. рискове и заплахи за сигурността

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Компетенции, които не са споменати по-горе. [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Спортно- приложни умения- плуване, ски, самбо, джудо

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС Притежава свидетелство за управление на МПС

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ НАМЕРИ В:

HTTP://STOICHEV.OTBG.EU

HTTP://NAAF.FROM-BULGARIA.EU


Публикации:


Списък на публикациите

Тихомир Д. Стойчев

Книги

1. Стойчев, Т., Криминология и противодействие на престъпността, 2015, Изд. Пропелер, ISBN 978-954-392-303-8,

2. Гиндев Евг., Стойчев Т., Политически полюси и технологии, ISN BN 978- 954- 09- 0421- 4, Издателство „Захарий Стоянов” , София, 2009 г.

3. Стойчев Т., Лъжи в синьо, ISBN 954- 739- 465- 7, Издателство „Захарий Стоянов”, София, 2005 г.

4. Стойчев, Т., Алински вълци, ISBN 978- 954- 09- 0189- 1, Изд. „Захарий Стоянов” София, 2008 г.

Публикации:

1.Стойчев, Т., Българските национални интереси и националната сигурност, сп. Международни отношения, бр. 4, 2010, с. 55-69

2. Стойчев Т., Социални основи на политиката, списание „Ново време”, София, бр. 4, 2007 г., с. 25- 36;

3. Стойчев Т., Тероризмът и неговите заплахи, списание „Ново време”, София, бр. 10, 2004 г., с. 61- 72;

4. Стойчев Т., За необходимостта от дискусия по проблемите на националната сигурност, списание „Ново време”, извънредно издание, кръгла маса „Националната сигурност на Република България- тенденции и реалности”, 2004 г.;

5. Стойчев, Т., За националните, етническите и религиозни конфликти на Балканите, списание „Международни отношения” ISSN 0324- 1092, бр. 5-6, 2008 г. , с. 19- 32;

6. Стойчев Т., Нов международен конфликт или справедлив и многополярен свят, списание „Международни отношения”, ISSN 0324- 1092, бр. 4, 2009 г., с. 25- 38

7. Стойчев Т., Етническите конфликти- проблем на националната сигурност, Сборник статии от международна научна конференция, том І- ви, Проблеми на националната и международната сигурност, Изд. ИВИС, В. Търново, 2009 г., с. 44- 60

8. Стойчев, Т., Етноконфесионалните конфликти на Балканите, Сб.”Идеи в хуманитарните науки”, УИ „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2010, с. 180- 190

9. 1. Стойчев, Т., Ислям. Форми и развитие. Радикален ислям и

тероризъм., МКМ на НБУ 2- 3 юни, 2015,

(под печат и в електронен вариант)…………………………;

2. Стойчев, Т. Модел на конфликта в Украйна., Доклад,

изнесен на МКМ НТС, В. Търново,28- 29.05.2015, ISSN

1310-3946…(под печат/ електронен вариант);

3. Стойчев, Т., За някои проблеми в противодействие на

престъпността. Състояние и тенденции, Доклад, изнесен на

МКМ НТС, В. Търново, 28-29.05.2015, ISSN

1310-3946……под печат/ електронен вариант);

4. Стойчев, Т., Конфликти. Национални отношения и религия.

Ислямът като средство., Доклад, изнесен на МКМ НТС,

В. Търново, 28-29.05.2015, ISSN 1310-3946………………..;

5. Стойчев, Т., Тероризмът като престъпност, Доклад, изнесен на

МКМ НВУ, 2014……………………………………………………..;

6. Стойчев, Т., Борба с престъпността, Доклад, изнесен на МКМ,

НВУ, 2014…………………………………………………………....;

7. Стойчев, Т., За необходимостта от криминологично

изследване на обществото, Доклад, изнесен на МКМ,

НВУ, 2014…………………………………………………………….;

8. Стойчев, Т., Измерения, проблеми и решения в сигурността,

доклад, изнесен на МКМ, НБУ, 2014, Вж. Сб. Наука,

образование, сигурност, доклад, изнесен на МКМ, НБУ, 2014,

Вж. Сб. Наука, образование, сигурност

ISBN: 9789545358388…………………………..;

9. Стойчев, Т., Реформите в системата за сигурност. От

възможност към необходимост, доклад, изнесен на МКМ, НБУ,

2014, Вж. Сб. Наука, образование, сигурност, доклад, изнесен на

МКМ, НБУ, 2014, Вж. Сб. Наука, образование, сигурност ISBN: 9789545358388……..;

10. Стойчев, Т., Промяна на конфликтите потенциали в България

след Евроизбори- 2013, Сб. Национална кръгла маса, НВУ

„В. Левски”,

В. Търново, 2013,http://www.sigurnostta.com/PromEvro.pdf............;

11. Стойчев, Т., Поредна инициация на етнически конфликт.

Управляван процес или реална заплаха., Сб. Национална кръгла

маса, НВУ „В. Левски”, В. Търново, 2013,

http://avtorski.pogled.info/article/36181/

Zad-vzriva-v-Sliven-i-formulata-pari-partiets-mutra-pari-prim………;

12. Стойчев, Т., Етнонационалните проблеми и регионалната

сигурност в Черноморската зона, 2012, изнесен на Десета

Юбилейна конференция „Сигурността в ЮИЕ- 2012”МКМ

ЕКСПО (под егидата на Президента) вкл. в Сборник//

http://naaf.from-bulgaria.eu/media/cherno.pdf;...................................;

13. Стойчев, Т., Е. Данков, Българската национална идея и

националната сигурност, докл., Вж. Сб. Проблеми на национал-

ната и международна сигурност, т. 3, ВТУ Св. Св. Кирил и

Методий В. Търново, ISBN 978-954-2968-29-0 ……………………;

14. Стойчев, Т., За необходимостта от дискусия по проблемите на

националната сигурност, пленарен доклад, НКМ, организирана

сп. Ново време, бр. Извънреден, ……………………………………;

15. Стойчев, Т., Българските национални интереси и геополитиката,

сп. „Международни отношения”, ISSN 0324- 1092,

бр. 4/2010 г.(ХХХІХ), стр. 55-69,

http://spisaniemo.bg/articles/2010/6/70-bulgarskite-natsionalni-interesi-i-geopolitikata, …………………………………………………………...;

16. Стойчев, Т., За националните, етнически и религиозни конфликти

на Балканите, сп. Международни отношения, ISSN 0324-1092,

бр. 5-6/ 2008 г…………………………………………………………..;

17. Стойчев, Т., Нов международен конфликт или справедлив

и многополюсен свят, сп. Международни отношения,

ISSN 0324-1092, с. 25- 38,……………………………………………..;

18. Стойчев, Т., Тероризмът и неговите заплахи, сп. Ново време,

бр. 10/2004……………………………………………………………...;

19. Стойчев, Т., Социални основи на политиката, сп. Ново време,

бр. 4/2007……………………………………………………………….;

20. Стойчев., Т., Законотворческата дейност и българската идея,

Архив за българска философия, сп. Любомъдрие, т. XV- XVI,

Юбилеен, В. Търново, ISBN 978-954-2968-47-4 ……………………;

21. Стойчев, Т., Етническите конфликти- проблем на

националната сигурност, докл., Сб. Проблеми на националната

и международна сигурност, т. 1, ВТУ Св. св. Кирил

и Методий,ISBN 978-954-8387-62-0…………………......................;

22. Стойчев, Т., За необходимостта от оценка състоянието на

националната сигурност, Сб. Проблеми на

националната и международна сигурност, т. 2, ВТУ,

Св. св. Кирил и Методий,ISBN 978-954-8387-90-3…………………;

23. Стойчев, Т., Катуница като индикация на конфликт, Сб.,

Проблеми на националната и международна сигурност, т. 3, ВТУ,

Св. Св. Кирил и Методий, ISBN 978-954-2968-29-0 ……………….;

24. Стойчев, Т., Победен марш върху динена кора.

Българските властници станаха заплаха за националната

сигурност, сп. Сигурност, бр. 5/2015,ISSN 1313-8898……………...;

25. Стойчев, Т., Абсурден театър с мирис на мухъл и обреченост,

сп. Сигурност, бр. 4/2015, ISSN 1313-8898…………………………..;

26. Стойчев, Т., Ислямът или другите виновни, сп. Сигурност,

бр. 1- 2/2015, ISSN 1313-8898……...................................................;

27. Стойчев, Т., Заседанието на Консултативния съвет за НС мина, а

проблемите остават, сп. Сигурност, бр. 3/2014,

ISSN 1313-8898………………………………………………………..;

28. Стойчев, Т., Зад политическите алтернативи прозира

безплодно статукво, сп. Сигурност, бр.11/2013,

ISSN 1313-8898……………………………………………………….;

29. Стойчев, Т., Безалтернативност, заключена между калинки

и криминалинки, сп. Сигурност, бр. 10/2013,

ISSN 1313-8898……………………………………………………….;

30. Стойчев, Т., Измерения, проблеми и решения в сигурността,

сп. Сигурност, бр. 7- 9/2013,

ISSN 1313-8898……………………………………………………….;

31. Стойчев, Т., За сирийския конфликт и националната сигурност,

сп. Сигурност, бр. 9/2013,

ISSN 1313-8898………………………………………………………..;

32. Стойчев, Т., Нямаме система за сигурност, сп. Сигурност,

бр. 7/2013, ISSN 1313-8898…………………………………………...;

33. Стойчев, Т., Нов политико- театрален сезон, сп. Сигурност,

бр. 6/2013, ISSN 1313-8898…………………………………………...;

34. Стойчев, Т., Рискуваме да изчезнем. Необходима ни е

национална доктрина, сп. Сигурност, бр. 4/2013,

ISSN 1313-8898………………………………………………………...;

35. Стойчев, Т., Френският десант в Коиловци и изводите след него,

сп. Сигурност, бр. 12/2013, ISSN 1313-8898…………………………;

36. Стойчев, Т., Десет години след 11 септември. Правилна

ли е политиката на САЩ в региона на Близкия Изток и

Балканите, сп. Сигурност, бр. 10/2012,ISSN 1313-8889…………….;

37. Стойчев, Т., Политически промени или производство на митове,

сп. Сигурност, бр. 3 /2012, ISSN 1313-8889………………………….;

38. Стойчев, Т., Политическият театър в името на властта и

парите продължава, сп. Сигурност, бр. 2/2012,

ISSN 1313-8889………………………………………………………...;

39. Стойчев, Т., Спрете посегателствата върху сигурността и

отбраната на страната, сп. Сигурност, бр. 1/2012,

ISSN 1313-8889, Интервю,……………………………………………;

40. Stoychev, T., Organisation of national security trough the prism

of ethnic and relgious relations, Ethnic and religious tolerance

civil society in south east Europe, Sofia, PH(ИК) “О Писменах”,

ISBN 978-954-2946-02-1, 129- 140……………………………………;

41. Стойчев, Т., Етническите конфликти като проблем за

националната сигурност, сп. Геополитика, 29.01.2010,

http://geopolitica.eu/2010/34-etnicheskite-konflikti-kato-problem-na-natsionalnata sigurnost……………………………………………….....;

Някои публикации във вестници:

1. Стойчев, Т., Виенското колело на властта издига социалния взрив, в- к „Нова зора”, г. ХІІІ(ХХ), бр. 17, вт., 26.04.2011

2. Стойчев Т., Радикализиране в отношенията. Наблюдава се опасно изостряне на някои конфликти на Балканите, в- к „Дума” бр. 31, 08.02. 2010 г., http://www.duma.bg/cgi-bin/ecms/vis/vis.pl?s=001&p=0030&n=192&g=

3. Стойчев Т., Криминална картотека, Само България ли ще сочат с пръст? , в- к „Дума”, 03. февруари, 2009 г.;

4. Стойчев Т., Балканците познаваме най-добре проблемите си, в- к „Дума”, 26. 11. 2008 г., http://www.duma.bg/2008/1108/261108/index.html

5. Стойчев Т., Кой има интерес от етническите конфликти, Бр. 251, в- к „Дума”, 31.10.2008

6. Стойчев, Т., Информационно-психологическите оръжия, в- к „Дума”, 16.01.2007 г.

7. Стойчев, Т., Появата в новите условия на информационно общество и информационно пространство крие нови опасности, в- к “Дума”, 14 януари, 2007 г.

8. Стойчев Т., България няма ресурс да гарантира националната си сигурност и тази на партньорите В- к “Класа”, бр.281,09 август, 2008 г., www.class.bg

9. Стойчев Т., Всичко на масата!Да дискутираме. И да действаме! 04.04.2007, в- к “Дума”

10. Стойчев Т., Гражданското общество, в- к “Дума”, 26.02.2007

11. Стойчев Т., Конфликтите в училищата, в- к „Дума”, 29.11.2006

12. Стойчев Т., Тайно оръжие, в-к „Дума”, 11.08.2005

13. Стойчев Т., Глобализация и организирана престъпност, извънреден брой, м. Май, 2004 г., сп. “Ново време” бр.

14. Стойчев Т., Хаос и неясни формули. Безотговорно отношение към националната сигурност, в- к “Дума” , 18.08.2000 г.

15. Стойчев Т., Националната сигурност- начин на употреба, в- к „Дума”, 08.03.2010, бр. 55

16. От различните конфликти в региона на Балканите може да се възползва организираната престъпност, представен на Кръгла маса, организирана от Асоцация на Контраразузнавачите в Р България, ноември, ЦДА, 2008 г., София

17. Рискове и заплахи за съвременното общество и държава. Роля и място на структурите на гражданското общество в тяхното противодействие- доклад, изнесен на 26.11. 2005 г. на Кръгла маса с международно участие, “ Гранд хотел “ София “

18. Стойчев, Т., Близкият Изток и Африка ги чака балканизация, в- к "Дума", 07.03.2011, http://avtorski.pogled.info/article/19318/Blizkiyat-Iztok-i-Afrika-gi-chaka-balkanizatsiya

19.Стойчев, Т., Минутите на страната ни изтичат. Поведението на страната ни е заплаха не само за нас, а и за другите, в- к „Дума” , бр. 143, 25.06.2010, http://www.duma.bg/duma/node/1016

20.Стойчев, Т., Превързана или завързана Темида. Прокуратурата се крие., в- к „Дума”, бр. 29, 04.02.2011, http://www.duma.bg/duma/node/10483

21.Стойчев Т., Отколе на Балканите има взривоопасна смес. Нерядко етническите и религиозни конфликти прикриват икономически и политически интереси., в- к „Дума”, бр. 24, 18.10.2010, http://www.duma.bg/duma/node/5977

22.Стойчев Т., Чужди планове или балкански магаретлъци. Външни емисари и балкански политици подпомагат формирането на нови идентичности, в- к „Дума”, бр. 162, 17.06.2010, http://www.duma.bg/duma/node/1951

Други.............

Курсове от текущия семестър: