Електронен каталог

проф. д-р Венелин Георгиев

проф. д-р Венелин Георгиев
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
0888 256 448
Приемно време:
Сряда 12:00-14:00 читалня на библиотеката I Корпус
Четвъртък 8:30-9:30 читалня на библиотеката I Корпус
Четвъртък 11:30-12:30 читалня на библиотеката I Корпус

Професионална автобиография:


ТРУДОВ СТАЖ

Институт по паралелна обработка на информацията – БАН, София, ул. „Академик Г. Бончев”, бл. 25-А

Доцент

Участие в научно-приложни изследвания в областта на мениджмънта на сигурността и отбраната

Министерство на отбраната, гр. София, ул. “Дякон Игнатий” №3

Държавен експерт

Развитие на ведомствените процеси, процедури и документи в областта на отбранителната аквизиция

Министерство на отбраната, гр. София, ул. “Дякон Игнатий” №3

Началник на сектор

Координиране на процеса за програмно управление на ресурсите за отбрана

Министерство на отбраната, гр. София, ул. “Дякон Игнатий” №3

Главен експерт

Осигуряване на експертиза в областта на моделирането, анализа и прогнозите за отбранителните ресурси

Главен щаб на Военновъздушните сили, ул. “Тотлебен”, №34

Старши-помощник началник на отдел

Осигуряване на експертиза за нуждите на програмното управление на ресурсите на Военновъздушните сили

Авиационна изследователска база,

кв. Враждебна, гр. София

Заместник-началник на базата

Организиране и контрол на дейността на базата

Авиационна транспортна база, кв. Враждебна, гр. София

Началник на щаб на ескадрила

Организиране и контрол на дейността на ескадрилата

ВНВВУ “Г. Бенковски”, гр. Долна Митрополия

Старши техник на авиационно звено

Организиране и контрол на дейността по техническата експлоатация на летателните апарати

Първи авиационен полк, с. Щръклево, Русе

Старши техник на авиационно звено

Организиране и контрол на дейността по техническата експлоатация на ЛА

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Конкурс за доцент по специалност 02.05.24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство”

Военна академия “Г. С. Раковски”,

гр. София

Военновъздушни сили

05.12.01 – Организация и управление на въоръжените сили

Доктор (решение на ВАК – 24.04.2002 г.)

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

Национална и регионална сигурност

Икономика на отбраната и сигурността

Магистър по икономика

Военна академия “Г. С. Раковски”, гр. София

Военновъздушни сили

Командно-щабна, оперативно-тактическа, ВВС

Магистър по военно дело

ВНВВУ “Г. Бенковски”, гр. Долна Митрополия

Ремонт на летателните апарати

Експлоатация и ремонт на летателните апарати

Магистър, военен авиационен инженер на летателни апарати

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

• зимен семестър на учебната 2005/2006 г. – хоноруван преподавател в катедра “Национална и регионална сигурност” на УНСС – София по дисциплината “Икономически анализ в отбраната и сигурността”.

• летен семестър на учебната 2006/2007 г. – хоноруван преподавател в катедра “Национална и регионална сигурност” на УНСС – София по дисциплината “Мениджмънт на отбраната и сигурността”.

• зимен семестър на учебната 2007/2008 г. – гост преподавател в катедра “Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили” на ВА “Г. С. Раковски” по дисциплината “Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили”.

• летен семестър на учебната 2009/2010 г. – хоноруван преподавател в катедра „Национална и регионална сигурност” на УНСС - София по дисциплината „Иновации”.

• Курс по защита на критичната инфраструктура в сектора „Енергетика” с представители на МИЕТ, собственици и оператори на обекти от критичната инфраструктура. София, МИЕТ, 12-16 Март 2010

• Изследователски разработки

1. Георгиев В., Б. Будинова. Методика за изготвяне на норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси. София, Военно издателство, 2004 г.

2. Георгиев В, Б. Будинова. Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника. София, ВИ, 2004 г.

3. Научно изследване на тема “Методика за планиране на силите и методология за разработване на контекстни и ситуационни сценарии.” София, Институт по паралелна обработка на информацията към БАН, 2007 г.

4. Научно изследване на тема “Производствен модел на разходите за въоръжените сили”. София, Институт по паралелна обработка на информацията към БАН, 2008 г.

5. Прозрачност в процеса на вземане на решения в Министерство на отбраната. Проект на Инициатива за Евро-атлантическо образование.София, Фондация „Инициатива за евро-атлантическо образование”, 2009г.

6. Проект „Актуализиране и развитие на документалната база на Системата за отбранителна аквизиция”. София, МО, 2008 г., секретар на проекта.

7. Проект FOCUS. Седма рамкова програма, 2011-2014

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски език – ниво на владеене 3-3-3-3 съгласно изискванията на STANAG 6001.

Руски език.


Публикации:


ПУБЛИКАЦИИ И НАУЧНИ ДОКЛАДИ

• Учебници, монографии, студия и учебни пособия

1. Георгиев В. Иновации и инвестиции. София, Авангард, 2010 г.

2. Георгиев В. Иновации. Учебно пособие за студенти от Университета за национално и световно стопанство. София, Авангард, 2009.

3. Georgiev V. Program and Project Management. Sofia, Avangard, 2008

4. Георгиев В. Програмно и проектно управление в отбраната и въоръжените сили. София, Издателство Авангард, 2007 г.

5. Георгиев В. Проектно управление и управление на риска. Учебно пособие за участниците в Интегрираните проектни екипи на проектите на МО и БА. София, 2007 г.

6. Георгиев В. Прогнозите в управлението на ресурсите за отбрана. София, Военно издателство, 2006 г.

7. Георгиев В. Управление на риска. София, Военно издателство, 2005 г.

8. Георгиев В., Е. Тимева. Управление на проекти – същност, съдържание, процеси и взаимодействие. София, Военно издателство, 2006 г.

• Статии в периодични издания

1. Георгиев В. и П. Моллов. Изследване на подготовката на група летателни апарати за повторен боен полет. София, Военен журнал, 1998 г.

2. Георгиев В. и П. Моллов. Модел на подготовката на група летателни апарати за повторен боен полет. София, Военен журнал, 1998 г.

3. Георгиев В. Математически модел на етапа програмиране от Системата за планиране, програмиране и бюджетиране. София, Военен журнал, кн. 2, 2002 г.

4. Георгиев В. Остойностяване на разходите в разчетен ресурсен план за осигуряване на програмен елемент. София, Военен журнал, кн. 3, 2002 г.

5. Георгиев В. Експертна оценка на параграфите от Единната бюджетна класификация и минимизиране на разходите. София, Военен журнал, кн. 4, 2002.

6. Георгиев В. Експертна оценка на параграфите от Единната бюджетна класификация и по отношение на ефективността на средствата за осигуряване на бойния/отбранителен потенциал. София, Военен журнал, кн. 5, 2002 г.

7. Георгиев В. Особености при разработването на програмни меморандуми в авиационна база. София, Военен журнал, кн. 6, 2002 г.

8. Георгиев В. Избор на показател за остойностяване на разходите за експлоатация и ремонт на летателни апарати при разработване на отбранителни програми. София, Военен журнал, кн. 1, 2003 г.

9. Георгиев В., Б. Будинова. Развитие на подходите за остойностяване на разходите на отбранителни ресурси. София, Военен журнал, кн. 3, 2003 г.

10. Георгиев В. Икономически анализ на проектите за модернизация на въоръжените сили.София, Военен журнал, кн. 1, 2005 г.

11. Георгиев В., Е. Тимева. Предизвикателства пред новия цикъл на програмиране на отбранителните ресурси. София, Военен журнал, кн. 1, 2005 г.

12. Георгиев В. Математически модел за разпределение на ресурсите при подготовка на летателни апарати за полети. София, Военен журнал, кн. 3, 2005 г.

13. Георгиев В., Е. Тимева. Лесно ли е да останеш мотивиран. София, Военен журнал, кн. 3, 2005 г.

14. Георгиев В. Прогнозиране на бюджета за отбрана за 2007 г. София, Военен журнал, кн. 5, 2005 г.

15. Георгиев В. Оценка на риска за изпълнение на отбранителните програми на Министерство на отбраната и Българската армия. София, Военен журнал, кн. 6, 2005 г.

16. Георгиев В. Управление на риска като инструмент на програмното управление. София, Военен журнал, кн. 4, 2005 г.

17. Георгиев В., Н. Минчев. Нови предизвикателства пред управлението на отбранителните ресурси. София, Военен журнал, кн. 6, 2005 г.

18. Георгиев В., Е. Тимева. Управление на проекти – същност, процеси и взаимодействие. София, Военен журнал, кн. 3, 2006 г.

19. Георгиев В., Е. Тимева. Управление на интегрираността, обхвата, времето и разходите за реализиране на инвестиционни проекти. София, Военен журнал, кн. 4, 2006 г.

20. Георгиев В. Приоритизиране на разходите за отбрана. София, Военен журнал, кн. 6, 2006 г.

21. Георгиев В. Изграждане и реализиране на публично-частно партньорство. София, Военен журнал, кн. 1, 2007 г.

22. Георгиев В. Практики и перспективи в дейността на Министерство на отбраната в областта на публично-частното партньорство. София, Военен журнал, кн. 2, 2007 г.

23. Георгиев В., Н. Янков. Предизвикателства пред политиката по отбранителна аквизиция и системата за нейното прилагане.София, Военен журнал, кн. 3, 2007

24. Георгиев В. Актуализиране на стратегията по отбранителна аквизиция. София, Военен журнал, кн. 4, 2007 г.

25. Георгиев В. Анализът на алтернативи в процеса на планиране на отбраната и въоръжените сили. София, сп. “Военен журнал”, кн. 1, 2008 г.

26. Георгиев В. Управление на програмното и проектно портфолио на Министерство на отбраната. София, сп. “Военен журнал”, кн. 6, 2007 г.

27. Георгиев В. Управление на отбраната в аспекта на публичния мениджмънт. София, сп. “Военен журнал”, 2008 г.

28. Георгиев В. Разходен модел във въоръжените сили. София, сп. “Военен журнал”, 2008 г.

29. Георгиев В. Иновации в публичния сектор. София, сп. „Военен журнал”, бр. 6, 2009

30. Георгиев В. Динамика и дуализъм при управление на човешките ресурси в отбраната. София, Военен журнал, бр.1, 2010

31. Тагарев Т., В. Георгиев. Научно осигуряване на политиката на ЕС за изследвания в областта на сигурността. София, Военен журнал, бр. 2, 2010

32. Приложение на методи за икономически анализ при оценяване и избор на инвестиционни проекти за модернизиране на ВВС. Военен журнал, кн. 3, 2010

33. Иновации, модернизация и трансформация на сектора за сигурност и отбрана. Военен журнал, кн. 4, 2010

34. Актуални проблеми на приложението на методи за икономически анализ при оценяването и избора на проекти за модернизиране на въоръжените сили. Юбилеен сборник, катедра НРС, УНСС

35. Georgiev V. Analysis of alternatives – an efficient tool for managing the Armed Forces modernization projects. International Journal “Information and Security”, 2007

36. Georgiev V. Planning, programming and budgeting system at the BUAF. Interoperability Faculty, Rakovsky Defense and Staff College, 2002.

• Доклади на конференции и семинари

1. Георгиев В. Структурен и функционален анализ на системата за подготовка на летателни апарати за полети при бойни действия. София, Годишна конференция на ВА “Г. С. Раковски”, 2000 г.

2. Георгиев В. Математически модел на подготовката на летателни апарати за полети при бойни действия. София, Годишна конференция на ВА “Г. С. Раковски”, 2000 г.

3. Георгиев В. Структурен анализ на системата за подготовка на летателни апарати за полети. Д. Митрополия, Годишна конференция на ВВВУ „Г. Бенковски”, 2001 г.

4. Георгиев В., П. Моллов. Модел на подготовката на самолета за боен полет в ескадрилата за оперативна подготовка на авиационната техника. София, Информационен бюлетин на ВА, брой 199, 1998 г.

5. Георгиев В., П. Моллов. Изследване на подготовката на самолета за боен полет в ескадрилата за оперативна подготовка на авиационната техника от състава на авиационната база. София, Информационен бюлетин на ВА, брой 199, 1998 г.

6. Георгиев В. Система за отбранителна аквизиция – процеси, продукти и взаимовръзки. София, Сборник доклади от семинар на дирекция “Политика по въоръженията и техниката”, 2006 г.

7. Георгиев В. Указания на министъра на отбраната по отбранителна аквизиция. София, Сборник доклади от семинар на дирекция “Политика по въоръженията и техниката”, 2006

8. Georgiev V. Managing Risk in Force Development Programs. First International Conference UMSSOFT. Rakovsky Defense and Staff College, 2007.

9. Georgiev V. Bulgarian Defense Products Life Cycle Management System – Structure and Procedures. Fourth International Conference “The Framework for Acquisition and Operational Logistic”. Belgium, Brussels, June 2007.

10. Georgiev V. Mazes in the Bulgarian R&D management model. International conference “Policy and Models for R&D Management in Support of Defense Industrial Transformation” Sofia, UNWE, 2007.

11. Georgiev V. Development of the Bulgarian Life Cycle Management System. Brussels, NATO HQ, AC/327, 2008.

12. Georgiev V. Analysis of alternatives as efficient tool for managing the Armed Forces modernization projects. Brussels, 5th International CPM Conference, 17-18 June 2008.

13. Security and Defense R&D Management in the Context of Public Management. International conference Security and Defense R&D Management: policy, concepts and model. Bulgaria, Varna, 29 – 31 May 2008

14. Georgiev V. Defense Policy Documents. Training course “Democratic Governance in the Security Sector”. Moldova, Chisinau, 2009

15. Georgiev V. Defense Budgeting: Parliamentarian Power of the Purse. Parliamentarian Expert Staff Training Seminar. Indonesia, Denpasar, 2009

16. Georgiev V. Defense Procurement and Good Practices in Parliamentarian Oversight. Parliamentarian Expert Staff Training Seminar. Indonesia, Denpasar, 2009

17. Georgiev V. The Role of Innovations as a Tool of Analytical Support to Concept Development. Sofia, SAS-081 Symposium on "Analytical Support to Defence Transformation", 26-28 April 2010

Курсове от текущия семестър: