Електронен каталог

Красимира Мартинова

Академична длъжност:
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
0887 511 895
Приемно време:

Професионална автобиография:


ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име КРАСИМИРА РАДКОВА МАРТИНОВА

Община Триадица, София 1408 ]

Телефон мобилен 0887- 511- 895

Факс

E-mail krasimartinova@gmail.com

Националност българска

Дата на раждане [ 13. 03. 1955 година ]

ТРУДОВ СТАЖ

01. 02. 2012 и понастоящем - МБАЛ „ТБС”АД – юрист

от м. март 2011 и понастоящем - Председател на научно-техническия съюз по транспорт ( НПО)

От м.септ.2010- понастоящем

Ръководител на магистърска програма „ Европейски политики за развитие на транспорта” в Нов Български Университет и Преподавател

От 13. 01.2011. - „КраМарт Консулт” ЕООД – Управител

•септември 1985 – юли 2009 МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

• Заемана длъжност Заместник-министър на транспорта по европейските въпроси и НАТО - 4 години

Заместник-министър на транспорта по воден и въздушен транспорт - 4 години

Началник отдел „Международни правни норми”, Правна дирекция - 4 години

Старши юристконсулт в МТ - 5 години

Юристконсулт в Дирекция „Ведомствен финансов контрол” 3 години

Юристконсулт в дирекция „Координация на превозите” - 4 години

• Основни дейности и отговорности Основни дейности и отговорности, свързани пряко с правната дейност, нормотворчеството, създаване и прилагане в практиката на държавните политики във въздушния и воден транспорт, хармонизация с европейското право и стандарти, вземане на отговорни управленски решения в транспортния сектор

Септ.1984-септ.1985 год. - Държавна фирма „Булгаринтеравтосервиз”

Вид на дейност или сферата на работа Осъществяване на правни услуги в интерес на предприятието

Заемана длъжност Юристконсулт

Септ.1979-септ.1984 година СО ”Автомобилен транспорт”

Вид на дейност или сферата на работа Осъществяване на правни услуги в интерес на предприятието

Заемана длъжност юристконсулт

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Окт.1973 – декември 1978 год.) СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ Св.Св. Климент Охридски”

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Факултет по право

• Основни предмети/застъпени професионални умения Всички необходими предмети за получаване на Юридическа квалификация

• Наименование на придобитата квалификация Магистър по право

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

1970-1973 година 7-мо ЕСПУ „Св.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” София

Вид на обучаващата или образователната организация Единно средно политехническо училище (гимназия)

Основни предмети средно образование, изучавани езици: френски и руски

Септ.1962-1970 год. 40-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АСЕН КИСЕЛИНЧЕВ”

Име и вид на обучаващата или образователната организация Основно училище

Основни предмети/застъпени професионални умения Основно образование, изучавани езици: френски и руски

Допълнителна квалификация и обучение

2001 – 2001 година М-во на външните работи на България, съвместно с

М-во на външните работи на Дания - Завършен курс по водене на преговори с ЕС и използване на преговорни техники

септ.1999 година PTRC Education and research services Ltd. гр. Бристол, Великобритания

Завършен курс по водене на преговори

Април 1998 – юни 1998 годиина T.M.C ASSER INSTITUUT, Хага

Завършен курс по европейска интеграция за високопоставени служители в София

Януари 1997 година PTRC Education and research services Ltd. Завършен курс по подготовка на проекти за международно финансиране в гр.Банкя

Ноември 1996 година PTRC Education and research services Ltd. гр. Лучен, Чехия

Участие в Международен семинар по хармонизация на транспортното законодателство и политика с тези на ЕС

1993 година Министерство на транспорта на Кралство Холандия Хага, Холандия

Завършен курс по управление на транспорта

Април 1986 – юни 1986 година ВИИ “ Карл Маркс” София специализация по икономика на транспорта

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК Български език

ДРУГИ ЕЗИЦИ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

• Четене мн. Добро

• Писане добро

• Разговор МН. ДОБРО

РУСКИ ЕЗИК

• Четене МН.ДОБРО

• Писане МН. ДОБРО

• Разговор мн.ДОБРО

ФРЕНСКИ ЕЗИК

Четене ДОБРО

ПИСАНЕ ОСНОВНО

Разговор ОСНОВНО

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

УСПЕШНО Съвместно ОБЩУВАНЕ с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.

УЧАСТИЕ В МНОЖЕСТВО МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЕКИПИ, НАПР. ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНТЕГРИРАНА МОРСКА ПОЛИТИКА” , ПО ИНСТРУМЕНТА „ШЕНГЕН” И МН. ДРУГИ

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др. УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП И В НАПРЕГНАТИ СИТУАЦИИ, КОМУНИКАТИВНОСТ И ДОБРОНАМЕРЕНОСТ, ОТЗИВЧИВОСТ И ВСЕОТДАЙНОСТ В РАБОТАТА ;

-8 ГОДИНИ НЕПРЕКЪСНАТА РАБОТА С ОТГОВОРНОСТИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИ ПОЛИТИКИ В ТРАНСПОРТНАТА СФЕРА ;

-МНОГО ДОБРО ПОЗНАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АСПЕКТИ В ТРАНСПОРТА, СВЪРЗАНИ С ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС, А СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО – С ПОДГОТОВКАТА И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЗИЦИИ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС;

-РАЗНОСТРАНЕН ОПИТ В АНАЛИЗИРАНЕТО НА ПРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, РАЗРАБОТВАНЕТО НА ЗАКОНОПРОЕКТИ И НАРЕДБИ, СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ;

-ДОБРО ПОЗНАВАНЕ НА ПРАВНИТЕ и ПОЛИТИЧЕСКИ РЕФОРМИ И ПРОЦЕСИТЕ НА ХАРМОНИЗАЦИЯ В СТРАНИТЕ, КАНДИДАТ-ЧЛЕНКИ НА ЕС.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др. Microsoft Office; Excel; Power Point, работа със специфично оборудване за мултимедийни презентации и др.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Музикални, писмени, дизайнерски и др. Рецитация

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Компетенции, които не са споменати по-горе. -

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС категория В


Публикации:


публикации в „Наука и общество”, „Икономически живот” и други, по теми, свързани с: Интегрираната морска политика, Безопасността на движението по пътищата, Зелена книга на ЕС „Към нова култура на градската мобилност”, Разработване на устойчиви планове за градска мобилност, Безопасност и сигурност в транспорта и др.

Курсове от текущия семестър: