Електронен каталог

Ивайло Тихолов-Франц

Академична длъжност:
Департамент:
Политически науки
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име и фамилия: Ивайло Тихолов Франц

Националност: Българин

E-mail: ivo.franz@mbox.bol.bg

ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ

Дати: януари – април 2010

Проект: ВG 161РО001/4.2-01/2008/04: „Прилагане и обмен на междурегионални практики и иновации за устойчиво местно развитие на община Бобов дол", обособена позиция II - "Анализ на най-добри практики и критерии (бенчмаркинг анализ) на община Бобов дол, изготвяне на Иновационен план и Иновационна стратегия" - финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., Операция 4.2 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики"

Заемана длъжност или позиция: Главен експерт 1

Компания: „Евроконсултанст България С.А.” АД, Фондация „Икономика базирана на знанието”.

Основни дейности и отговорности:

• Изготвяне на анализи и стратегически документи - анализ на най-добри практики и критерии (бенчмарк анализ) на община Бобов дол, изготвяне на Иновационна стратегия и план за нейното реализиране.

Дати: януари – септември 2010

Проект: Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Берковица и Годеч” – по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони

Заемана длъжност или позиция: Външен експерт

Компания: Община Берковица и община Годеч

Основни дейности и отговорности:

• Обучение на екипа по изпълнение на проекта. Консулт на екипа на проекта по разработката на стратегия за местно развитие на общините Берковица и Годеч.

• Придобиване на умения на екипа на проекта по подхода „ЛИДЕР”. Анализ на възможностите на Оперативните програми. Представяне на възможностите за бизнеса в рамките на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Моделът на стратегическото планиране за управление на регионално и местно ниво. Стратегии и планове за управление и развитие.

Дати: февруари – март 2010

Проект: BG0026: „Укрепване на капацитета на местните власти на Северозападния район за планиране на България за привличане на чуждестранни инвеститори, институционална подкрепа за инвестиции и ИТ решения за административни услуги” - съфинансиран от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - обособена позиция 1: „Семинари за привличане на инвестиции” и обособена позиция 2: „Семинари по институционална подкрепа на инвеститори”.

Заемана длъжност или позиция: Ключов експерт 3

Компания: Български икономически форум, „Евроконсултанст България С.А.” АД, Фондация „Икономика базирана на знанието”

Основни дейности и отговорности:

• Подготвяне и провеждане на семинари/обучения за укрепване капацитета на местните власти на Северозападния район за планиране на България, за привличане на чуждестранни инвеститори, институционална подкрепа за инвестиции.

• Подготовка на лекционен материал и провеждане на семинари привличане на инвестиции и обслужване на инвеститори в градовете Монтана, Враца, Видин, Ловеч, Плевен и София

Дати: 2009

Проект: BG051PO002/08/1.2-02 “Граждански парламент - модел за подобряване на организацията на работа, контрол и мониторинг при превенция на корупцията и повишаване на отчетността на общинската администрация град Копривщица.”

Позиция: Главен експерт

Компания: GD Partner Ltd, Консултантски екип КОЛОБЪР

Основни дейности и отговорности:

• Разработка и публично представяне на „Анализ на ефективността на управление и структурата на Общинска администрация Копривщица – мандат 2007-2013 година.”

• Разработка и публично представяне на „Мотивирано предложение за повишаване ефективността на управление и организационната структура на Общинска администрация Копривщица”.

Дати: 2007 - 2009

Проект: BG 2004/016-711.11.03 „Техническа помощ на Мениджърските екипи на Бизнес зоните в Разград и Симитли”

Позиция: Експерт по бизнес планиране и инвестиции

Организация: Studio di Ingeneria (ITA), PM Consulting

Основни дейности и отговорности:

• Техническа помощ и консулт на местните власти

• Консултиране на мениджърските екипи и бордове;

• Разработка на бизнес планове и въвеждане на „скор-кард” система на управление

• Разработка, дизайн и провеждане на трейнингова програма;

• Комуникация с МРРБ, консултантски екип, мениджърски екипи бази и общински ръководства

Дати: 2007

Проект: Twining project BG/06/IB/OT/O1 „Повишаване капацитета на Българските правителствени структури за мониторинг и анализ на водещи политики и дизайн на кохерентни стратегически решения ”

Позиция: Независим експерт

Възложител: Министерство на финансите, Дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне” по програма ФАР;

Организация: Консултантска фирма „Др. Пендл и др. Писвангер България” ЕООД

Основни дейности и отговорности:

• Оценка на целесъобразността и качеството на работния план по изпълнение на проекта на спечелилия кандидат.

Дати: 2007 – до момента

Нов български университет - София

Позиция: Лектор

Основни дейности и отговорности :

• Политика на конкуренцията на ЕС

Дати: 2006 – 2008

Проект: „Подкрепа за техническа подготовка за проект за ПЧП за развитие на Архитектурен Комплекс „Калето” в гр. Мездра”.

Позиция: Ръководител проект

Възложител: Община Мездра

Основни дейности и отговорности:

• Цялостно ръководене на проектната дейност

• Предоставяне на аналитичен опит при проучванията и изпълнението на проекта

• Разработка и провеждане на процедури за публична доставка

• Взаимодействие с институциите и общинските власти

• Разработка и провеждане на промоционална кампания на проекта

Дати: 2005 – 2008

Проект: FP6 Project RESCUE „Централните и източноевропейски МСП в сектора на възобновяемата енергия – План за стимулиране на изследванията и иновациите на МСП от централните и източноевропейски страни в сектора на възобновяемите енергии”

Позиция: Ръководител екип

Организация: Европейски институт по труда

Основни дейности и отговорности:

• Взаимодействие с Европейската комисия

• Консулт на МСП за участие в проекти по 6 рамкова програма

• Организационен дизайн и развитие

• Разработка на анализи и политики

• Разработка на мерки за засилване на връзките между МСП и публичната администрация

• Създаване на международна база данни на МСП

Дати: 2005 – 2007

Проект: FP6 Project „Регионална иновационна стратегия на Югозападен регион за планиране на България” (RIS BRIDGE)

Позиция: Експерт

Организация: Фондация „Приложни изследвания и комуникации”

Основни дейности и отговорности:

• Консулт по съвременен анализ на елементите на иновационната система

• Модериране на дискусии във фокус групи

• Анализ на нуждите на МСП от иновации

• Участие при разработката на аналитични доклади на регионалните иновации

Дати: 2003-2005

Проект: EU PHARE Project „Предоставяне на техническа помощ и обучение за създаването и функционирането на Бизнес инкубатори в зони в индустриален упадък в България”

Позиция: Местен консултант на Министерството на икономиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Организация: West Midlands Enterprises, UK

• Консултации на Министерството на Икономиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството по изпълнението на целия проект

• Работа с държавните власти и неправителствените и обществени организации на оперативно ниво

• Консулт на областните управи, общински власти и кметства

• Оценка на проектни предложения за мениджърски екипи на БИ

• Участие в процеса на селекция на мениджърски екипи за БИ и техническа помощ на избраните структури

• Дизайн и провеждане на трейнингова програма към мениджърските екипи на БИ и наемателите

• Консулт на мениджмънта на БИ относно политиките и функционирането на БИ и процесът на подбор на първите наематели

Дати: 2004

Проект: EU PHARE „Консултантски услуги на МПС и технологична грантова схема”

Позиция: Консултант и лектор

Организация: RAMBOLL, UK

• Основни дейности и отговорности:

• Оценка на нуждите от обучения и анализ, дизайн и провеждане на обучения по – стратегическо планиране, маркетинг, управление, мониторинг и оценка на европейски проекти

• Разработка и въвеждане на стратегии и политики

• Организационен дизайн и развитие

• Консулт на управленските бордове на спечелилите МСП

• Оценка на ЧР и създаване на корпоративни центрове за оценка

• Разработка и реализиране на PR планове

• Разработка и оценка на кампании и дейности

Дати: 2004

Проект: FP5 Project „Регионална иновационна стратегия за Южен-централен район за планиране” (RIS SC BG)

Позиция: Ръководител на екипа по разработката на РИС

Организация: Фондация „Приложни изследвания и комуникации”

Основни дейности и отговорности:

• Разработка на РИС методологията

• Ръководене и насоки на експертния екип работещ по разработка на РИС

• Проучване на публичните консултантски дейности, засилване на взаимодействието на всички групи участници с публичната администрация

• Секторни анализи

• Анализ на иновационните нужди на МСП

• Участие в разработката на аналитичния доклад за регионалните иновации

• Модериране на фокус групи

Дати: 2003-2004

Университет за национално и световно стопанство – София

Позиция: Хоноруван асистент

Основни дейности и отговорности:

• Маркетингово планиране

Дати: 2003-2004

Проект: FLAG

Позиция: Консултант, експерт и лектор

Организация: e-FLAG (FLAG Consortium)

Основни дейности и отговорности:

• Стратегическо планиране и маркетинг, МСП, Държавни и общински институции, ОИЦ в областта на Публичен мениджмънт, Проектен мениджмънт (USAID, PHARE, FP5, FP6), управление на промените Анализ оценка на нуждите от обучения. Консултации и вътрешно-фирмени обучения

Дати: 2001-2002

Проект: EU PHARE Management Training Project

Позиция: Старши консултант и лектор

Организация: SDA Bocconi, Milano

Основни дейности и отговорности:

• Разработка и реализиране на стратегически планове; разработка на проектни предложения, управление на проекти, стратегическо планиране и маркетинг, разработка на планове и програми за връзки с обществеността и публичност на спечелилите компании; диагностициране на нуждите от консултации и обучения на избраните компании; и трейнинг програми; провеждане на трейнинги в компаниите в обучаващият се консорциум.

Дати: 2001

Регионална агенция за развитие - гр. Видин

Позиция: Външен експерт и лектор

Основни дейности и отговорности:

• Оценка на бизнес средата, социалните и демографски фактори за разработката на стратегии за увеличаване на регионалната и локална заетост; бизнес планиране и маркетинг. консулт по оценката на бизнес средата в градовете и регионите с цел намиране на нови клиенти и подобряване на качеството на услугите към настоящите консулт на РИЦ по разработката на маркетингови и PR планове, институционално развитие; оценка на нуждите от обучения, дизайн и провеждане на обучения на кметства, компании, обществени и ОИЦ подпомагани от РИЦ в областите на управлението на проекти (USAID, PHARE, FP5)

Дати: 2000-2002

Проект: FLAG

Позиция: Старши експерт и лектор

Организация: IESC (International Executive Service Corps)

Основни дейности и отговорности:

• Консултации по разработка на проектни предложения, управление на проекти, ЧРМ, провеждане на консултации и вътрешно-фирмени трейнинги за МПС, публични институции и ОИЦ.

Дати: 2000-2001

Проект: USAID, MSI

Позиция: Консултант, лектор и трейнър

Организация: MSI (Management Services International)

Основни дейности и отговорности:

• Лобиране и застъпничество, разработка на проектни предложения, управление на проекти, ЧРМ, стратегическо планиране, лидерство, бизнес комуникации, обучения на младите лидери по проекта на USAID в България

Дати: 1998-1999

Регионални агенции за развитие – Бизнес инкубатори (Мездра, Враца, Карлово, Златоград, Шумен)

Позиция: Експерт и лектор

Основни дейности и отговорности:

• Бизнес планиране и маркетинг, бизнес комуникации и умения за преговаряне, лобиране и застъпничество. Консулт на РИЦ по разработката на бизнес планове; Оценка на бизнес средата; Разработка на планове и програми за връзки с обществеността и публичност и информационни кампании за консултираните целеви групи; Оценка на нуждите от обучения, дизайн и провеждане на обучения на кметства, компании, обществени и ОИЦ подпомагани. Обучения на мениджърските екипи на РИЦ, компаниите и организациите подпомагани от РИЦ в областите на управлението на проекти (USAID, PHARE, FP5),

Дати: 1998-2000

СУ „Климент Охридски”

Позиция: Хоноруван асистент

Основни дейности и отговорности:

• Планиране и прогнозиране на икономическите системи

Дати: 1998-1999

Институт по индустриални отношения и мениджмънт

Позиция: Лектор

Основни дейности и отговорности:

• Стратегическо планиране

• Управление на европейски проекти

• Мениджмънт и бизнес планиране

• Маркетинг

• Предприемачество

Дати: 1998-1999

Thames Valley University of London

Позиция: Лектор

Основни дейности и отговорности:

• Предприемачество

• Бизнес Стратегии

Дати: 1998 - до момента; 2004 – до момента

Организации: Консултантски екип КОЛОБЪР; Фондация „Икономика базирана на знанието”

Позиция: Управляващ собственик, Управляващ учредител

Основни дейности и отговорности:

• Консултации, анализи, формулиране, разработка и реализиране на планове и програми за въвеждане на политики и стратегии за публични институции на държавно, регионално и местно ниво, компании и ОИЦ.

• Консулт и обучения на публични институции на държавно, регионално и местно ниво, управленски бордове на компании и ОИЦ в областта на организационното проектиране и развитие, управление на европейски проекти

• Дизайн, управление и реализиране на проекти финансирани от ЕС

• Предоставяне на техническа подкрепа в рамките на финансирани програми и проекти, в областта на консулта, анализа, планирането и развитието.

• Консултации, планове, програми, прогнози и експертизи в сферата на управлението, стратегическото планиране, маркетинг, иновации, туризъм, търговия, управлението на човешките ресурси, продажби, преговори, мотивация, лидерство, работа в екип и др.

• Управленско консултиране, разработка и провеждане на обучителни и трейнингови програми и програми за развитие на мениджърите на частни компании, държавни институции, областни и общински администрации

Някои корпоративни клиенти:

VIVACOM (предишна Българска телекомуникационна компания), AURUBIS (предишна CUMERIO Copper), ЕРАТО ХОЛДИНГ, ВЕСТНИКАРСКА ГРУПА БЪЛГАРИЯ (WAZ), АГЕНЦИЯ „СТРЕЛА” (WAZ група), ROSSEL MEDIA GROUP, TELENOR, UniCredit BULBANK, UNICREDIT LEASING (предишни HVB Hebros Leasing и Unicredit leasing), DAISY, NET IS и NET IS SAT.

Дати: 1995-1998

Проект: USAID, Democracy Network Programme

Позиция: Лектор и консултант

Организация: Institute for Sustainable Communities (ISC), US

Основни дейности и отговорности:

• Проект, финансиран от USAID за развитие на неправителствения сектор в България. Провеждане на трейнинги и консултации в следните области – управление на проекти, маркетинг, стратегическо планиране и PR на ОИЦ, изграждане на екип, лидерство и лобиране и застъпничество.

• Дизайн, организация и провеждане на конференции, семинари и информационни дни

• Разработка на първата национална база данни и каталог на трейнърите на неправителствените организации.

• Разработка на тематични ръководства за ОИЦ

Дати: 1993-1994

Бизнес колеж – Копривщица

Позиция: Лектор

Основни дейности и отговорности:

• Фирмено управление и планиране

• Маркетинг

Дати: 1990 – 1995

БУЛИТА Ко

Позиция: Консултант

Основни дейности и отговорности:

• Консулт в областта на мениджмънта, планирането и маркетинга

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Дати: 1992 – 1997

Университет за национално и световно стопанство – гр. София

Специалност: Планиране и прогнозиране на икономическите системи

Ниво по националната класификация: Магистър

Дати: 1996

Университет „”Уошингтън енд Лии”

Финансов анализ и корпоративно счетоводство

Дати: 1998

Агенция по приватизация - София

Лиценз за оценител на предприятия

Дати: 2002 – 2007

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

Специалност: Филмова и телевизионна режисура

• Ниво по националната класификация: Магистър

Дати: 2008 – към момента

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Специалност: Православно Богословие

Ниво по националната класификация: Магистърска програма

ДРУГИ КВАЛИФИКАЦИИ

Майчин език: Български

Други езици: Английски, руски

Технически умения и компетенции:

• Ежедневно ползване на компютър – MS Office, Internet и др.

Други умения и компетенции:

• Разработка, управление и оценка на проекти

• Работа в екип

• Дизайн, разработка и изпълнение на стратегии, планове, политики

• Преподаване, презентиране, модериране

• Анализи, консулт, проучвания, прогнози, оценки и експертизи

Публикации :

• „Маркетинг на НПО” – наръчник разработен по поръчка на Програма демократична мрежа

• Регионална иновационна стратегия на Южен-централен район на България

Водещи статии в специализирани издания:

• „Изкуството на бизнес преговорите”

• „Управление на конфликти”

• „Дискриминация на работното място”

• „Трейнингите и обученията”

• „Работа в екип по български”

• „Имате ли нужда от бизнес консултант? Анализ на хотелиерският бизнес в България”

• „Мотивиращата работна среда”

Последна актуализация:

Октомври, 2010 г.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: