Право

Кратко представяне на програмата:

Програмата е съобразена с държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право" и съчетава теоретични и приложни курсове в областите на публичното и частното право. Обучението е петгодишно и включва задължителен шестмесечен стаж и държавен теоретико-практически изпит.

През първата и втората година на обучение успоредно с аудиторните лекционни курсове и извънаудиторните учебни форми програмата се покриват общообразователните изисквания за знания и за умения по български език, компютри, спорт и изкуства, чужд език.

Обучението обхваща задължителни аудиторни лекционни курсове по обща теория на правото, история на правото, конституционно право, администрация на правозащитните органи, Римско частно право, сравнително конституционно право, гражданско право, административно право и административен процес, административно правосъдие, правен режим на кадастъра, вещно право, финансово право, семейно право, наследствено право, облигационно право, данъчно право, международноправна закрила на интелектуалната собственост, търговско право, международно публично право, данъчно процесуално право, трудово право, наказателно право, осигурително право, гражданско процесуално право, право на Европейския съюз, криминалистика, както и упражнения по всеки един от курсовете.

Предлагат се и избираеми аудиторните лекционни курсове, сред които обща теория на държавата, правна социология, основи на философията на правото, нормотворчество, парламентарно право, полицейско право, авторско право, правен режим на маркетинга и рекламата, правно регулиране на електронните медии, правна защита на конкуренцията, медицинско право, бежанско право, международни договори, морско търговско право, съдебни експертизи.

Извънаудиторните учебни форми включват самостоятелни работи във всички основни отрасли на правото, стаж в община, съд и прокуратурата.

Програмната схема е изцяло съобразно с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист".

прочети още
Право
 • проф. Владимир Петров, д.н. LAWN300 Гражданско право (обща част) LAWN402 Вещно право LAWN407 Правен режим на кадастъра и устройство на територията LAWN413 Самостоятелна работа по Гражданско право LAWN414 Самостоятелна работа по Вещно право
 • проф. Екатерина Матеева-Стоянова, д.н. LAWN600 Търговско право - І част LAWN702 Търговско право - II част LAWN706 Сравнително търговско право LAWN712 Самостоятелна работа по Търговско право LAWN908 Нотариално право
 • проф. Малина Новкиришка-Стоянова, д.н. LAWN203 Римско частно право LAWN204 Упражнения по Римско частно право LAWN212 Самостоятелна работа по Римско частно право LAWN315 Римско публично право
 • проф. Мария Грозева, д.н. LAWN517 Немски език за юристи - III част LAWN615 Немски език за юристи - IV част
 • проф. Методи Марков, д.н. LAWN408 Кооперативно право LAWN500 Семейно право LAWN502 Наследствено право LAWN512 Правна защита на конкуренцията LAWN514 Самостоятелна работа по Семейно и наследствено право
 • проф. Райна Николова, д.н. LAWN509 Правен режим на маркетинга и рекламата LAWN510 Правно регулиране на електронните медии
 • проф. д-р Александър Воденичаров LAWN202 Администрация на правозащитните органи LAWN302 Административно право и административен процес LAWN305 Административно правосъдие LAWN306 Административно наказване LAWN307 Общинско право LAWN310 Държавна служба LAWN311 Самостоятелна работа по Административно право и процес
 • проф. д-р Александър Драгиев LAWN815 Международно правораздаване
 • проф. д-р Благой Видин LAWN604 Международно публично право LAWN608 Международни организации LAWN609 Бежанско право LAWN610 Международни договори LAWN612 Самостоятелна работа по Международно публично право LAWN709 Дипломатическо право LAWN710 Международни отношения LAWN814 Международно морско право LAWN907 Федерации и федерализъм
 • проф. д-р Веселина Манева LAWN309 Право на индустриалната собственост LAWN411 Авторско право LAWN511 Международноправна закрила на интелектуалната собственост
 • проф. д-р Дарина Зиновиева LAWN513 Медицинско право
 • проф. д-р Евгени Танчев LAWN200 Конституционно право LAWN206 Основни права на гражданите и тяхната защита LAWN208 Конституционно правосъдие LAWN210 Сравнително конституционно право LAWN211 Самостоятелна работа по Конституционно право
 • проф. д-р Екатерина Михайлова LAWN035 Практическо нормотворчество LAWN102 История на българската държава и право LAWN106 Обща теория на държавата LAWN109 Нормотворчество LAWN112 Самостоятелна работа по История на българската държава и право LAWN213 Развитие на българския конституционализъм
 • проф. д-р Любомир Тимчев LAWN308 Полицейско право
 • проф. д-р Марио Бобатинов LAWN617 Сравнително гражданско и търговско право LAWN910 Банково право
 • проф. д-р Никола Манев LAWN006 Изпълнение на наказанията LAWN013 Самостоятелна работа по Наказателно процесуално право LAWN806 Криминология LAWN900 Наказателно процесуално право
 • проф. д-р Пламен Киров LAWN209 Избирателни системи и избирателни процедури
 • проф. д-р Поля Голева-Панова LAWN504 Облигационно право LAWN611 Самостоятелна работа по Облигационно право LAWN707 Застрахователно право
 • проф. д-р Румен Владимиров LAWN704 Наказателно право LAWN809 Международно наказателно право LAWN812 Самостоятелна работа по Наказателно право
 • проф. д-р Софка Матеева LAWN100 Обща теория на правото LAWN107 Правна социология LAWN108 Основи на философията на правото LAWN111 Самостоятелна работа по Обща теория на правото LAWN207 Парламентарно право
 • проф. Иван Стоянов LAWN410 Валутно и митническо право
 • доц. Ивайло Стайков, д.н. LAWN613 Стаж в съд LAWN700 Трудово право LAWN711 Самостоятелна работа по Трудово право LAWN800 Осигурително право LAWN801 Упражнения по Осигурително право LAWN811 Самостоятелна работа по Осигурително право
 • доц. Тодор Коларов, д.н. LAWN804 Гражданско процесуално право LAWN913 Самостоятелна работа по Гражданско процесуално право
 • доц. д-р Венцислава Желязкова LAWN016 Международно частно търговско право LAWN807 Арбитраж LAWN902 Международно частно право LAWN909 Международен граждански процес LAWN912 Самостоятелна работа по Международно частно право
 • доц. д-р Георги Гочев LAWN104 Латински език за юристи - I част LAWN205 Латински език за юристи - II част
 • доц. д-р Гинка Симеонова LAWN515 Самостоятелна работа по Данъчно право
 • доц. д-р Деница Топчийска LAWN034 Информационно право LAWN101 Упражнения по Обща теория на правото LAWN111 Самостоятелна работа по Обща теория на правото
 • доц. д-р Деяна Марчева LAWN304 Английски език за юристи - I част LAWN406 Английски език за юристи - II част LAWN724 Обществени поръчки, концесии и публично-частно партньорство
 • доц. д-р Емилия Станкова LAWN404 Финансово право LAWN409 Международно финансово право LAWN415 Самостоятелна работа по Финансово право LAWN506 Данъчно право LAWN515 Самостоятелна работа по Данъчно право LAWN606 Данъчно процесуално право
 • доц. д-р Катерина Йочева LAWN003 Право на Европейския съюз LAWN014 Самостоятелна работа по Право на Европейския съюз LAWN015 Упражнения по Право на Европейския съюз LAWN105 Външна политика на РБ LAWN605 Упражнения по Международно публично право LAWN612 Самостоятелна работа по Международно публично право LAWN708 Морско търговско право LAWN713 Международно търговско право
 • доц. д-р Петя Неделева LAWN103 Упражнения по История на българската държава и право LAWN110 Църковно право LAWN112 Самостоятелна работа по История на българската държава и право LAWN412 Всеобща история на държавата и правото
 • доц. д-р Ралица Костадинова LAWN002 Наказателно право на Европейския съюз LAWN705 Упражнения по Наказателно право LAWN812 Самостоятелна работа по Наказателно право
 • доц. д-р Румен Петров LAWN808 Съдебна психиатрия
 • доц. д-р Силвия Цонева LAWN505 Упражнения по Облигационно право LAWN611 Самостоятелна работа по Облигационно право LAWN911 Борсово право
 • доц. д-р Цветалина Петкова LAWN403 Упражнения по Вещно право LAWN414 Самостоятелна работа по Вещно право LAWN501 Упражнения по Семейно право LAWN503 Упражнения по Наследствено право LAWN514 Самостоятелна работа по Семейно и наследствено право
 • гл. ас. д-р Александър Андреев LAWN007 Конкурентно право на Европейския съюз LAWN903 Упражнения по Международно частно право LAWN906 Право на чуждестранните инвестиции LAWN912 Самостоятелна работа по Международно частно право
 • гл. ас. д-р Елена Недялкова LAWN005 Упражнения по Наказателно процесуално право - II част LAWN013 Самостоятелна работа по Наказателно процесуално право LAWN813 Стаж в прокуратурата LAWN901 Упражнения по Наказателно процесуално право - I част
 • гл. ас. д-р Емилия Димитрова LAWN300 Гражданско право (обща част) LAWN301 Упражнения по Гражданско право (обща част) LAWN413 Самостоятелна работа по Гражданско право
 • гл. ас. д-р Иван Мангачев LAWN601 Упражнения по търговско право - І част LAWN703 Упражнения по търговско право - II част LAWN712 Самостоятелна работа по Търговско право LAWN824 Правен режим на международното финансиране
 • гл. ас. д-р Мария Чочова LAWN701 Упражнения по Трудово право
 • гл. ас. д-р Памела Бучкова LAWN303 Упражнения по Административно право и административен процес LAWN311 Самостоятелна работа по Административно право и процес LAWN312 Стаж в община LAWN416 Теория и практика на административното договаряне LAWN619 Практикум по административно право LAWN810 Екологично право
 • гл. ас. Анелия Ламбова LAWN615 Немски език за юристи - IV част
 • гл. ас. Здравко Славчев LAWN405 Упражнения по Финансово право LAWN415 Самостоятелна работа по Финансово право LAWN507 Упражнения по Данъчно право LAWN515 Самостоятелна работа по Данъчно право
 • д-р Ина Лозанова LAWN304 Английски език за юристи - I част LAWN406 Английски език за юристи - II част LAWN516 Английски език за юристи - III част LAWN614 Английски език за юристи - IV част
 • д-р Ирина Димитрова LAWN304 Английски език за юристи - I част LAWN406 Английски език за юристи - II част LAWN516 Английски език за юристи - III част LAWN614 Английски език за юристи - IV част
 • Божидар Христов LAWN104 Латински език за юристи - I част LAWN205 Латински език за юристи - II част
 • Деница Димитрова LAWN313 Немски език за юристи - I част LAWN420 Немски език за юристи - II част
 • Здравка Кръстева   LAWN001 Криминалистика LAWN009 Съдебни експертизи
 • Нина Геринска LAWN314 Френски език за юристи - I част LAWN421 Френски език за юристи - II част LAWN518 Френски език за юристи - III част LAWN616 Френски език за юристи - IV част
 • Орлин Колев LAWN201 Упражнения по конституционно право
 • Петя Велчева LAWN805 Упражнения по Гражданско процесуално право
 • Пламен Борисов LAWN015 Упражнения по Право на Европейския съюз