Експресивна терапия при лица с комуникативни нарушения

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към подготовка на специалисти по експресивна терапия на лица с комуникативнии емоционално-поведенчески нарушения. Магистърската програма "Експресивна терапия при лица с комуникативни нарушения" предлага специализиран начин за използване на творческия процес във всички изкуства като мотивиращ фактор за комуникация, себеизразяване и развитие на личността.

Обучението в програмата е ориентирано както към конкретни терапевтични интервенции, програми, основни и алтернативни методи на терапия и използване на арт техники, така и към овладяване на особеностите на психичното състояние при лица с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения.

Изучаваните и представени терапевтични подходи са базирани на практики, основани на доказателства.

Извънаудиторните учебни форми включват проекти, практически и научни семинари, стажове.

Програмата предлага подготвителен семестър за кандидати без завършена бакалавърска степен в областта на психологията и езиковата и речева патология.

прочети още
Експресивна терапия при лица с комуникативни нарушения
 • проф. Явор Конов, д.н. EXDM115 Самоcтоятелна работа: Логоритмика при деца със заекване EXDM200 Музикална терапия EXDM215 Семинар: Музикално терапевтични техники
 • проф. д-р Виолета Боянова EXDM006 Придобити комуникативни нарушения EXDM007 Невропсихологични аспекти на комуникативните нарушения EXDM013 Семинар: Изследвания върху ранната езикова онтогенеза в детството EXDM105 Основни принципи при терапия на комуникативни нарушения EXDM110 Практика: Терапевтични практики при деца с езикови и артикулаторни нарушения EXDM202 Хемисфериална латерализация и креативност EXDM210 Практика: Арттерапевтични практики при лица с флуенсни нарушения EXDM310 Стаж: Експресивна терапия при деца и възрастни
 • проф. д-р Емилия Алексиева EXDM206 Диагностични аспекти на детската рисунка
 • проф. д-р Моника Попова EXDM305 Приложение на изразните средства на изобразителното изкуство при терапия на деца с комуникативни нарушения
 • проф. д-р Нева Кръстева EXDM101 Езикът на музиката EXDM310 Стаж: Експресивна терапия при деца и възрастни
 • доц. д-р Александра Иванова EXDM102 Арт терапевтични подходи - ориентация в полето EXDM112 Практика: Ориентация на арт терапевтична програма спрямо спецификата на случая EXDM116 Семинар: Пясъчна терапия EXDM201 Арт терапевтичен процес EXDM203 Стандарти, оценка и етика в експресивната арт терапия, приложима в консултирането EXDM205 Психопатологичната образност EXDM210 Практика: Арттерапевтични практики при лица с флуенсни нарушения EXDM211 Практика: Арттерапевтична програма чрез прилагате на подпомагащи технологии за деца с дислексия EXDM213 Практика: Оценка на експресивния терапевтичен процес EXDM300 Фототерапия EXDM303 Пластични методи в арт терапията EXDM306 Експресивни арт терапевтични подходи към лечение на травмата EXDM310 Стаж: Експресивна терапия при деца и възрастни
 • доц. д-р Антоанета Петрова EXDM014 Семинар: Аз като роля, театрални игри за не-актьори - първа част
 • доц. д-р Възкресия Вихърова EXDM014 Семинар: Аз като роля, театрални игри за не-актьори - първа част EXDM304 Знание за тялото (методът на Фелденкрайс)
 • доц. д-р Екатерина Тодорова EXDM001 Комуникативни нарушения в детска възраст EXDM012 Семинар: Детско развитие - работа с тестове и събиране на данни EXDM104 Техника на говора EXDM110 Практика: Терапевтични практики при деца с езикови и артикулаторни нарушения EXDM113 Практика: Разработване на специфичен арттерапевтичен материал при езикови и артикулационни нарушения EXDM210 Практика: Арттерапевтични практики при лица с флуенсни нарушения EXDM211 Практика: Арттерапевтична програма чрез прилагате на подпомагащи технологии за деца с дислексия EXDM214 Практика: Терапия на езиков дефицит чрез прилагате на BabySignLanguage EXDM310 Стаж: Експресивна терапия при деца и възрастни
 • доц. д-р Маргарита Дилова EXDM003 Психология на личността
 • доц. д-р Маргарита Станкова EXDM002 Генерализирани разстройства на развитието EXDM004 Емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст EXDM010 Семинар: Арттерапевтични интервенции при разстройства от аутистичния спектър EXDM011 Самостоятелна работа: Оценка на нарушения на когнитивното развитие EXDM111 Семинар: Представяне на случай EXDM114 Практика: Разработване на индивидуална арт терапевтична програма при деца с нарушение на невербалната комуникация EXDM210 Практика: Арттерапевтични практики при лица с флуенсни нарушения EXDM212 Семинар: Подходи за работа в групи EXDM216 Семинар: Работа с родителите: Представяне на методи за оценка на ефикасността на избрания подпомагащ арт терапевтичен ресурс EXDM310 Стаж: Експресивна терапия при деца и възрастни
 • доц. д-р Полина Михова EXDM302 Подпомагащи компютърни технологии в експресивната терапия
 • доц. Валентин Савчев EXDM016 Семинар: Пластика - първа част
 • гл. ас. д-р Илия Пенджуров EXDM302 Подпомагащи компютърни технологии в експресивната терапия
 • гл. ас. д-р Надя Колчева EXDM005 Възрастова психология
 • гл. ас. д-р Росица Гичева EXDM100 История и теория на визуалните експресивни изкуства
 • д-р Давид Иерохам EXDM103 Груповият процес като средство за развитие на креативността на индивида
 • преп. Ива Владимирова EXDM015 Семинар: Живопис за всички
 • преп. Иван Стоянов EXDM204 Двигателна терапия
 • Антоан Божинов EXDM300 Фототерапия
 • Весела Банова EXDM301 Релационна психомоторика и други психомоторни практики
 • Елица Великова EXDM106 Методология на експресивната терапия EXDM203 Стандарти, оценка и етика в експресивната арт терапия, приложима в консултирането
 • Магдалена Димитрова EXDM110 Практика: Терапевтични практики при деца с езикови и артикулаторни нарушения
 • Мишел Харис   EXDM306 Експресивни арт терапевтични подходи към лечение на травмата
 • Цветелина Йосифова EXDM103 Груповият процес като средство за развитие на креативността на индивида