Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Кратко представяне на програмата:

Организационното съвършенство е цялостен, системен подход към дейността на организацията, балансиращ интересите на заинтересованите страни, като по този начин повишава вероятността за поддържане на устойчиво конкурентно предимство и постигане на дълготрайни успехи чрез фокусирани към клиента и изпълнявани перфектно дейности. (Edgeman R, Dahlgaard J., 1999)

"Мениджмънт за организационно съвършенство" (МОС) е първата и единствената магистърска програма в България, фокусирана върху съвкупността от съвременни подходи, техники и култура на мениджмънта, обединени от фундаменталните концепции на "Организационното съвършенство" (ОС). ОС е управленската парадигма, възприета от най-успешните организации в началото на 21 век.

Мисията на програмата е свързана с подготовката на мениджъри - лидери, способни да управляват и да използват ресурсите на организацията ефективно в условията на динамичния и непредсказуем 21-ви век.

МП МОС e проектирана в съответствие с международните стандарти за компетентност в областта на мениджмънта и лидерството, и с изискванията, заложени в европейския модел за съвършенство. Тя отчита най-новите постижения на теорията и практиката в тази област. Насочена е към формиране на знания, разбиране, способности и нагласи за разработване, внедряване и усъвършенстване на системи, процеси, продукти и услуги.

За да постигне своята мисия, МП МОС се отличава с:

1. Иновативна структура и съдържание, следващи актуалните тенденции в обучението и развитието на мениджъри и лидери

2. Учебен процес, насочен към обучаващия се

3. Технология на обучение, подпомагаща работата на студента

4. Практическа насоченост

5. Оценяване, основано на компетентност

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО
 • проф. д-р Димитър Тенчев SMMB017D Управление на маркетинга SMMB024D Самостоятелна работа: Управление на връзките с потребители и клиенти SMMB026D Проект: Разработване на бизнес план
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MBAM129 Семинар: Динамика на екипа, груповите процеси и лидерството (изследователски проучвания) SMMB026D Проект: Разработване на бизнес план SQBM001D Въведение в системното мислене. Организацията като система SQBM003D Фундаментални концепции и модели на организационното съвършенство SQBM165D Проект: Управление на екипи
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001D Теория на пазарната икономика MBAM031D Проект: Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM179 Бизнес инвестиции (експерти от бизнеса) SQBM384D Управление на риска
 • доц. д-р Веселина Пеневска SQBM273D Трансформация на организацията
 • доц. д-р Виктор Аврамов SQBM001D Въведение в системното мислене. Организацията като система SQBM003D Фундаментални концепции и модели на организационното съвършенство
 • доц. д-р Димитър Панайотов MBAM125 Проект: Стратегическо мислене и управленски решения MBAM126 Проект: Бизнес медиация и водене на преговори MBAM129 Семинар: Динамика на екипа, груповите процеси и лидерството (изследователски проучвания) MBAM130D Психология на бизнеса SQBM002D Самопознание и управление на личностното развитие SQBM004D Управленско учене и развитие SQBM005D Учене и развитие в организацията SQBM011D Самопознание SQBM277D Лидерство и организационна култура SQBM381D Изследвания в бизнеса и мениджмънта
 • доц. д-р Елмира Банчева SMMB011D Самоуправление SMMB012D Управленски контрол SMMB014D Управление на очакванията на заинтересованите страни SMMB021D Самостоятелна работа: Ролите на мениджъра SMMB022D Самостоятелна работа: Управлението в организацията SQBM012D Ефективно взаимодействие с другите SQBM153D Управление на знанието SQBM275D Управление на човешкия капитал SQBM286D Проект: Управление на човешкия капитал SQBM386D Управление на креативността и иновациите SQBM387D Коучинг и менторство
 • доц. д-р Кирил Радев SQBM152D Управление на бизнес процеси SQBM162D Диагностика на организацията чрез самооценка SQBM271D Интегрирани системи за управление
 • доц. д-р Красимир Йорданов SQBM276D Управленско счетоводство
 • доц. д-р Мария Иванова SMMB012D Управленски контрол SMMB013D Мисия, ценности, етика в организацията SMMB017D Управление на маркетинга SMMB027D Семинар: Ресурсите на мениджъра SQBM002D Самопознание и управление на личностното развитие SQBM011D Самопознание SQBM152D Управление на бизнес процеси SQBM153D Управление на знанието SQBM154D Количествени методи за анализ и контрол SQBM272D Управление на проекти SQBM275D Управление на човешкия капитал SQBM286D Проект: Управление на човешкия капитал
 • доц. д-р Мария Николова SQBM280D Интегрирани информационни системи за управление
 • доц. д-р Михаил Михайлов SQBM001D Въведение в системното мислене. Организацията като система SQBM150D Стратегическо управление SQBM273D Трансформация на организацията
 • доц. д-р Надя Маринова SQBM280D Интегрирани информационни системи за управление
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева SQBM383D Корпоративна социална отговорност
 • доц. д-р Ренета Димитрова SMMB015D Финансови рамки SMMB016D Работа с бюджети SMMB023D Самостоятелна работа: Управление на финансовата информация SMMB025D Семинар: Разходи и финансови решения
 • доц. д-р Станислава Георгиева SQBM276D Управленско счетоводство
 • гл. ас. д-р Александър Пожарлиев SMMB011D Самоуправление SMMB014D Управление на очакванията на заинтересованите страни SMMB021D Самостоятелна работа: Ролите на мениджъра SMMB022D Самостоятелна работа: Управлението в организацията SQBM004D Управленско учене и развитие SQBM005D Учене и развитие в организацията SQBM016D Проект: Умения за учене и саморазвитие SQBM151D Маркетинг и фокус към клиента SQBM160D Лятно училище "Лидерство за организационно съвършенство" SQBM163D Практикум: Системно решаване на проблеми SQBM277D Лидерство и организационна култура SQBM281D Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Първоначална оценка на организацията и средата SQBM282D Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Планиране на инициативата SQBM381D Изследвания в бизнеса и мениджмънта SQBM385D Организационен анализ, дизайн и развитие SQBM386D Управление на креативността и иновациите SQBM387D Коучинг и менторство SQBM390D Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Реализация, оценка, защита
 • гл. ас. д-р Емил Калчев SQBM270D Корпоративни финанси
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров SQBM154D Количествени методи за анализ и контрол
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян SQBM384D Управление на риска
 • ас. Лазар Базлянков SMMB015D Финансови рамки SMMB016D Работа с бюджети SMMB023D Самостоятелна работа: Управление на финансовата информация SMMB025D Семинар: Разходи и финансови решения SMMB027D Семинар: Ресурсите на мениджъра SQBM272D Управление на проекти
 • ас. Светла Димова SMMB013D Мисия, ценности, етика в организацията
 • Борис Борчев SQBM152D Управление на бизнес процеси
 • Виктор Зарев SQBM384D Управление на риска
 • Джон Айерст   SQBM383D Корпоративна социална отговорност
 • Евгени Господинов SQBM154D Количествени методи за анализ и контрол SQBM270D Корпоративни финанси
 • Карина Симова SQBM276D Управленско счетоводство
 • Митко Мирчев SQBM271D Интегрирани системи за управление
 • Цилия Стоянова SMMB024D Самостоятелна работа: Управление на връзките с потребители и клиенти