Киберсигурност

Кратко представяне на програмата:

Две от основните характеристики на магистърска програма "Киберсигурност" са актуалност и уникалност. Магистърската програма е актуална, защото осигурява на студентите знания и умения за справяне с най-новите заплахи и предизвикателства пред сигурността, каквито са заплахите в киберпространството. Едновременно с това магистърската програма е и уникална поради съчетаването на знания и умения на границата на две изключително важни области на човешкото съществуване: сигурност и авангардни информационни технологии. В своята концепция магистърската програма отговаря на европейските стандарти за обучение като осигурява:

o изучаване на интердисциплинарни курсове, обхващащи широк кръг теми в области като мениджмънт на киберсигурността, проектиране, изграждане и защита на информационни системи в частния и публичния сектор, приложение на информационните и комуникационни технологии в системите за сигурност и т.н.;

o стимулиране на аудиторната и самостоятелната творческа работа на студентите чрез оценяване на техните постижения с въведена кредитната система за оценяване на придобитите знания и умения;

o участие на студентите в национални и межуднародни проекти, стажове, семинари и конференции, които допринасят за изграждане и затвърждаване на способности за творчееска изява, работа в екип, усвояване на изследователски методи, споделяне и разпространяване на постигнати резултати.

Обучението на студенти по магистърска програма "Киберсигурност" подкрепя мисията на НБУ, насочена към изграждане на специалисти със задълбочена подготовка, знания и умения, способни за самостоятелно решаване на проблеми в професионалното направление.

В магистърска програма "Киберсигурност" се подготвят комплексни специалисти в областта на сигурността в киберпространството, което е резултат от изучаване на теми от основни области от мениджмънта на киберсигурността: управление на риска, планиране за способности за киберсигурност на базата на сценарии, човешкият фактор в киберсигурността, противодействието срещу киберпрестъпления, както и домейните на сигурността: информационна сигурност, сигурност на приложенията, интернет сигурност, мрежова и комуникационна сигурност и сигурност на системите на критичната информационна инфраструктура. Студентите, обучаващи се по програмата, придобиват практически умения по прилагане на съвременни методи и технологии при разработване на проекти за защитени информационни системи.

Нивото, на което се разглеждат темите и проблемите в програмата се фокусира върху ниво бизнес организация (фирма, корпорация) и държавна институция (министерство, правителство), като не се изключват нивата на отделния индивид, национална и глобална сигурност, както и въпроси на международно сътрудничество по проблеми на киберсигурността. Рамките на обхвата, в който се разглеждат темите и проблемите в програмата включват публичния и частния сектор, а също така и въпроси на взаимодействие между тях при създаване и поддържане на киберсигурност.

През 2013 г. департамент "Национална и международна сигурност" разработи и спечели проект "Симулации в интерес на сигурността", финансиран от Централния фонд за стратегически изследвания на НБУ. В рамките на проекта, в лабораторията на департамента, е изградена компютърна мрежа с инсталация на симулационния софтуер "Visual Battlespace 2", който предоставя пред студентите отлична възможност за придобиване на умения за работа и прилагане на практика на знанията, получени по време на обучението.

Магистърската програма е акредитирана с най-висока оценка в рамките на акредитацията на професионално направление 9.1. Национална сигурност.

прочети още
Киберсигурност
 • проф. Николай Радулов, д.н. NISM115 Разузнавателен анализ NISM216 Изграждане и управление на системи за сигурност
 • проф. д-р Венелин Георгиев NISM215 Анализ на сигурността в информационното пространство NISM260 Самостоятелна работа: Анализ на сигурността в информационното пространство SCTM102 Иновации и инвестиции в сигурността SCTM121 Самостоятелна работа: Иновации и инвестиции в сигурността SCTM130 Управление на риска в киберсигурността SCTM131 Самостоятелна работа: Управление на риска в киберсигурността SCTM135 Мениджмънт на киберсигурността SCTM136 Самостоятелна работа: Мениджмънт на киберсигурността SCTM252 Планиране на способности на базата на сценарии SCTM257 Противодействие срещу киберпрестъпността SCTM258 Самостоятелна работа: Противодействие срещу киберпрестъпността SCTM300 Човешкият фактор в киберсигурността
 • проф. д-р Владко Иванов NISM123 Политики на ЕС в сигурността и отбраната NISM190 Самостоятелна работа: Политики на ЕС в сигурността и отбраната
 • проф. д-р Драгомир Паргов SCTM202 Криптографски основи на сигурността SCTM215 Самостоятелна работа: Криптографски основи на сигурността
 • проф. д-р Ненко Дойков NISM121 Международно сътрудничество в борбата с тероризма NISM134 Правни и организационни основи на корпоративната сигурност NISM188 Самостоятелна работа: Международно сътрудничество в борбата с тероризма NISM238 Самостоятелна работа: Правни и организационни основи на корпоративната сигурност
 • проф. д-р Тилчо Иванов NISM182 Самостоятелна работа: Икономика и сигурност NISM211 Икономика и сигурност SECB010 Мениджмънт в сигурността и отбраната
 • проф. д-р Христо Георгиев NISM221 Европейска архитектура за сигурност NISM280 Самостоятелна работа: Европейска архитектура за сигурността
 • доц. д-р Александър Колев SCTM256 Специализирани информационни системи
 • доц. д-р Димитрина Полимирова-Николова SCTM137 Самостоятелна работа: Сигурност в интернет пространството SCTM254 Сигурност в Интернет пространството
 • доц. д-р Димитър Терзиев ADMB303 Информационни системи и технологии
 • доц. д-р Зарко Здравков SCTM120 Самостоятелна работа: Проектиране на защитени информационни системи SCTM223 Проектиране на защитени информационни системи SCTM237 Защита на критичната информационна инфраструктура SCTM239 Самостоятелна работа: Защита на критичната информационна инфраструктура
 • доц. д-р Захарин Марков SCTM259 Сигурност и социални медии SCTM260 Самостоятелна работа: Сигурност и социални медии
 • доц. д-р Константин Пудин NISM182 Самостоятелна работа: Икономика и сигурност NISM211 Икономика и сигурност SECB010 Мениджмънт в сигурността и отбраната
 • доц. д-р Мария Николова ADMB303 Информационни системи и технологии
 • доц. д-р Николай Стоянов SCTM110 Въведение в киберсигурността SCTM124 Самостоятелна работа: Въведение в киберсигурността
 • доц. д-р Николай Стоянов SCTM225 Тестване на защитени компютърни системи и мрежи
 • доц. д-р Юлияна Каракънева SCTM101 Сигурност и защита на информацията в компютърни системи SCTM109 Управление на информационните системи в сигурността SCTM123 Модели и симулации SCTM126 Самостоятелна работа: Модели и симулации SCTM138 Самостоятелна работа: Управление на информационните системи в сигурността SCTM226 Самостоятелна работа: Проектиране на системи за отбраната SCTM236 Политики за киберсигурност SCTM238 Самостоятелна работа: Политики за киберсигурност SCTM250 Проектиране на системи за отбрана SCTM251 Подходи за вземане на решения SCTM314 Стаж SECB602 Информационни системи в сигурността SECB620 Моделиране при управление на кризи
 • д-р Тихомир Стойчев CTRM246 Оперативен анализ на структурата и дейността на престъпни групи и терористични организации CTRM250 Самостоятелна работа: Оперативен анализ на структурата и дейността на престъпни групи и терористични организации
 • Богдана Лазарова   SCTM259 Сигурност и социални медии SCTM260 Самостоятелна работа: Сигурност и социални медии
 • Иво Радулов SCTM237 Защита на критичната информационна инфраструктура