Архитектура

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя квалифицирани специалисти в проучването и проектирането на сгради и съоръжения, градоустройствени разработки, интериор и дизайн за архитектурата.

Програмата осигурява знания, практически умения и компетентности, необходими за получаване на професионална квалификация "архитект" и е съобразена с единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "архитект" (ДВ. бр.49, бр. 27/05.2003 г.).

През първата и втората година на обучение успоредно с аудиторните лекционни и тренингови курсове с програмата се покриват общообразователните изисквания за знания и умения по български език, компютри, спорт и изкуства, чужд език.

Програмата съчетава теоретични и приложни курсове в областите урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране, архитектура на сгради и комплекси и архитектурно и урбанистично наследство. Обучението обхваща задължителни аудиторни лекционни курсове по архитектура на града, жилищни, обществени и индустриални сгради и комплекси, интериор и дизайн за архитектурата, съвременни материали и технологии в архитектурата, теория и история на архитектурата, градоустройството и изобразителното изкуство, контекст и реконструкция, паркоустройство и озеленяване, инженерно-технически курсове, математика и информатика, курсове в областта на хуманитарните, социалните, стопанските и правните науки, както и упражнения по всеки един от курсовете. Предлагат се и избираеми аудиторните лекционни курсове, сред които мениджмънт в архитектурата и изкуството, социология на града, архитектурна фотография, обществени поръчки за строителството и архитектурни конкурси, енергоефективна архитектура и др.

Извънаудиторните учебни форми включват проекти, самостоятелни работи и практики - посещения на място и в архитектурно бюро. От 10-ти семестър студентите избират една от следните три специализиращи направления:

- Урбанизация, териториално и ландшафтно планиране;

- Архитектура на сгради и комплекси;

- Архитектурно и урбанистично наследство.

Обучението е шестгодишно и включва задължителна практика, държавен теоретико-практически изпит - клаузура и дипломна работа.

прочети още
Архитектура
 • проф. Маргарита Коева, д.н. ARCM203 Изкуството архитектура през вековете
 • проф. д-р Александър Александров ARCM065 Съвременен урбанизъм І част ARCM265 Съвременен урбанизъм ІІ
 • проф. д-р Александър Александров ARCM024 Тренинг: Градоустройство І част ARCM066 Тренинг: Преддипломен проект І - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране ARCM068 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектура на сгради и комплекси (работна фаза) ARCM098 Урбанизъм, териториално и ландшафтно проектиране, Дипломно проектиране ARCM223 Градоустройство ІІ част ARCM224 Тренинг: Градоустройство ІІ част ARCM323 Проект: Градоустройство І част ARCM423 Практика (посещение на място) Градоустройство ІІ част
 • проф. д-р Асен Писарски ARCM075 Информационни технологии в архитектурата ІІ част, 3D studio maxq ArchiCAD, Artlantis, MaxonForm ARCM486 Специализирано моделиране и визуализация с ArchiCad и ArtLantis Studio
 • проф. д-р Георги Георгиев ARCM011 Архитектурно студио - Архитектура на града І част ARCM046 Ваканционна архитектура (в планински, крайморски, балнеоложки селища) ARCM058 Специализирани зони - Бизнес парк ARCM059 Тренинг: Специализирани зони - Бизнес парк ARCM066 Тренинг: Преддипломен проект І - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране ARCM077 Тренинг: Преддипломен проект ІІ - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране ARCM083 Преддипломен проект ІІ - Архитектура на сгради и комплекси ARCM086 Тренинг към Преддипломен проект ІІ - Архитектура и урбанистично наследство ARCM098 Урбанизъм, териториално и ландшафтно проектиране, Дипломно проектиране ARCM204 Жилищна политика и среда за обитаване ARCM327 Самостоятелна работа: Изкуството на конструирането (стоманобетон) І част ARCM346 Проект: Ваканционна архитектура (в планински, крайморски, балнеоложки селища) ARCM359 Проект: Специализирани зони - Бизнес парк ARCM366 Проект: Преддипломен проект І - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране ARCM385 Проект: Преддипломен проект ІІ - Архитектурно и урбанистично наследство (фаза:идейна) ARCM476 Проект: Преддипломен проект ІІ - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране (фаза: окончателен проект) ARCM483 Проект: Преддипломен проект ІІ - Архитектура на сгради и комплекси (фаза:работен проект)
 • проф. д-р Йордан Радев ARCM083 Преддипломен проект ІІ - Архитектура на сгради и комплекси
 • проф. д-р Константин Бояджиев ARCM014 Тренинг: Съвременна архитектура І част ARCM032 Тренинг: Обществени сгради и комплекси І част ARCM066 Тренинг: Преддипломен проект І - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране ARCM068 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектура на сгради и комплекси (работна фаза) ARCM070 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектурно и урбанистично наследство ARCM076 Преддипломен проект ІІ - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране ARCM077 Тренинг: Преддипломен проект ІІ - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране ARCM078 Съвременна архитектура и архитектурна критика ARCM084 Тренинг: Преддипломен проект ІІ - Архитектура на сгради и комплекси ARCM085 Преддипломен проект ІІ - Архитектурно и урбанистично наследство ARCM086 Тренинг към Преддипломен проект ІІ - Архитектура и урбанистично наследство ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM097 Архитектурно и урбанистично наследство, Дипломно проектиране ARCM098 Урбанизъм, териториално и ландшафтно проектиране, Дипломно проектиране ARCM213 Съвременна архитектура ІІ част ARCM214 Тренинг: Съвременна архитектура ІІ част ARCM231 Обществени сгради и комплекси ІІ част ARCM232 Тренинг: Обществени сгради и комплекси ІІ част ARCM331 Проект: Обществени сгради и комплекси І част ARCM431 Проект: Обществени сгради и комплекси ІІ част
 • проф. д-р Пеньо Столаров ARCM041 Архитектура и исторически контекст ARCM046 Ваканционна архитектура (в планински, крайморски, балнеоложки селища) ARCM047 Тренинг: Ваканционна архитектура ARCM058 Специализирани зони - Бизнес парк ARCM059 Тренинг: Специализирани зони - Бизнес парк ARCM066 Тренинг: Преддипломен проект І - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране ARCM068 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектура на сгради и комплекси (работна фаза) ARCM069 Реконструкция на сгради и квартали в историческа среда І част ARCM070 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектурно и урбанистично наследство ARCM077 Тренинг: Преддипломен проект ІІ - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране ARCM084 Тренинг: Преддипломен проект ІІ - Архитектура на сгради и комплекси ARCM085 Преддипломен проект ІІ - Архитектурно и урбанистично наследство ARCM086 Тренинг към Преддипломен проект ІІ - Архитектура и урбанистично наследство ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM097 Архитектурно и урбанистично наследство, Дипломно проектиране ARCM098 Урбанизъм, териториално и ландшафтно проектиране, Дипломно проектиране ARCM099 Реконструкция и обновяване на обществени пространства и сгради ARCM100 Тренинг: Реконструкция и обновяване на обществени пространства и сгради ARCM200 Проект: Реконструкция и обновяване на обществени пространства и сгради ARCM269 Реконструкция на сгради и квартали в историческа среда ІІ част ARCM346 Проект: Ваканционна архитектура (в планински, крайморски, балнеоложки селища) ARCM359 Проект: Специализирани зони - Бизнес парк ARCM366 Проект: Преддипломен проект І - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране ARCM368 Проект: Преддипломен проект І - Архитектура на сгради и комплески ARCM383 Проект: Преддипломен проект ІІ - Архитектура на сгради и комплекси (фаза: идейна) ARCM476 Проект: Преддипломен проект ІІ - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране (фаза: окончателен проект) ARCM485 Проект: Преддипломен проект ІІ - Архитектурно и урбанистично наследство (фаза: работен проект)
 • проф. д-р Рангел Рангелов ARCM018 Основи на строителната механика І част ARCM218 Основи на строителната механика ІІ част
 • проф. д-р Росица Никифорова ARCM029 Интериор: история и въведение в теорията І част ARCM039 Интериор и дизайн за архитектура І част ARCM040 Тренинг: Интериор и дизайн за архитектурата І част ARCM229 Интериор: история и въведение в теорията ІІ ARCM239 Интериор и дизайн за архитектура ІІ част ARCM240 Тренинг: Интериор и дизайн за архитектура ІІ част
 • проф. д-р Тотю Даалов ARCM027 Изкуството на конструирането (стоманобетон) І част ARCM028 Тренинг: Изкуството на конструирането (стоманобетон) І част ARCM227 Изкуството на конструирането (стоманени и дървени конструкции) ІІ част ARCM228 Тренинг: Изкуството на конструирането (стоманени и дървени конструкции) ІІ част
 • проф. д-р Ценко Ценков ARCM025 Геодезия ARCM026 Тренинг: Геодезия
 • проф. д-р Чавдар Ангелов ARCM015 Сградостроителство ARCM016 Тренинг: Сградостроителство
 • проф. Екатерина Русинова-Христова ARCM008 Тренинг: Рисуване ARCM208 Рисуване. Интериор и екстериор
 • доц. д-р Анна Аврамова ARCM038 Тренинг: Индустриални сгради І част ARCM063 Цветът в архитектурата ARCM067 Архитектура на сгради и комплекси І част ARCM068 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектура на сгради и комплекси (работна фаза) ARCM070 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектурно и урбанистично наследство ARCM086 Тренинг към Преддипломен проект ІІ - Архитектура и урбанистично наследство ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM237 Индустриални сгради и комплекси ІІ част ARCM238 Тренинг: Индустриални сгради и комплекси ІІ част ARCM267 Архитектура на сгради и комплекси ІІ ARCM337 Проект: Индустриални сгради и комплекси І част ARCM363 Самостоятелна работа: Цветът в архитектурата ARCM368 Проект: Преддипломен проект І - Архитектура на сгради и комплески ARCM383 Проект: Преддипломен проект ІІ - Архитектура на сгради и комплекси (фаза: идейна) ARCM437 Проект: Индустриални сгради и комплекси ІІ част
 • доц. д-р Антон Лазов ARCM056 Съвременни технологии в архитектурата ARCM057 Тренинг: Съвременни технологии в архитектурата ARCM357 Самостоятелна работа: Съвременни технологии в архитектурата
 • доц. д-р Антоний Гълъбов ARCM080 Социология на града
 • доц. д-р Борислав Даалов ARCM028 Тренинг: Изкуството на конструирането (стоманобетон) І част ARCM228 Тренинг: Изкуството на конструирането (стоманени и дървени конструкции) ІІ част
 • доц. д-р Веляна Найденова ARCM035 Ландшафтна архитектура ARCM036 Тренинг: Ландшафтна архитектура ARCM064 Фитодизайн ARCM066 Тренинг: Преддипломен проект І - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране ARCM068 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектура на сгради и комплекси (работна фаза) ARCM070 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектурно и урбанистично наследство ARCM076 Преддипломен проект ІІ - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране ARCM077 Тренинг: Преддипломен проект ІІ - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране ARCM084 Тренинг: Преддипломен проект ІІ - Архитектура на сгради и комплекси ARCM086 Тренинг към Преддипломен проект ІІ - Архитектура и урбанистично наследство ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM097 Архитектурно и урбанистично наследство, Дипломно проектиране ARCM098 Урбанизъм, териториално и ландшафтно проектиране, Дипломно проектиране ARCM149 Ландшафтен дизайн ARCM335 Проект: Ландшафтна архитектура ARCM364 Самостоятелна работа: Фитодизайн ARCM366 Проект: Преддипломен проект І - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране ARCM376 Проект: Преддипломен проект ІІ - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране (фаза:предварителен проект)
 • доц. д-р Георги Иванов ARCM051 Сградни инсталации
 • доц. д-р Гергана Стефанова ARCM003 Изобразителни средства ARCM004 Тренинг: Изобразителни средства ARCM009 Въведение в теорията и практиката на архитектурата І част ARCM010 Тренинг: Въведение в теорията и практиката на архитектурата І част ARCM068 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектура на сгради и комплекси (работна фаза) ARCM070 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектурно и урбанистично наследство ARCM082 Практика (в архитектурно бюро) ARCM084 Тренинг: Преддипломен проект ІІ - Архитектура на сгради и комплекси ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM209 Въведение в теорията и практиката на архитектурата ІІ част ARCM210 Тренинг: Въведение в теорията и практиката на архитектурата ІІ част ARCM267 Архитектура на сгради и комплекси ІІ ARCM321 Проект: Архитектурни конструкции І част ARCM368 Проект: Преддипломен проект І - Архитектура на сгради и комплески ARCM370 Проект: Преддипломен проект І - Архитектурно и урбанистично наследство ARCM421 Проект: Архитектурни конструкции ІІ част
 • доц. д-р Климент Иванов ARCM017 Информатика в архитектурата и градоустройството І част ARCM020 Тренинг: Жилищни сгради и комплекси І част ARCM068 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектура на сгради и комплекси (работна фаза) ARCM070 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектурно и урбанистично наследство ARCM084 Тренинг: Преддипломен проект ІІ - Архитектура на сгради и комплекси ARCM085 Преддипломен проект ІІ - Архитектурно и урбанистично наследство ARCM086 Тренинг към Преддипломен проект ІІ - Архитектура и урбанистично наследство ARCM217 Информатика в архитектурата и градоестройството ІІ част ARCM220 Тренинг: Жилищни сгради и комплекси ІІ част ARCM267 Архитектура на сгради и комплекси ІІ ARCM368 Проект: Преддипломен проект І - Архитектура на сгради и комплески ARCM383 Проект: Преддипломен проект ІІ - Архитектура на сгради и комплекси (фаза: идейна) ARCM419 Проект: Жилищни сгради и комплекси ІІ част ARCM427 Самостоятелна работа: Изкуството на конструирането (стоманени и дървени конструкции) ІІ част ARCM483 Проект: Преддипломен проект ІІ - Архитектура на сгради и комплекси (фаза:работен проект) ARCM485 Проект: Преддипломен проект ІІ - Архитектурно и урбанистично наследство (фаза: работен проект)
 • доц. д-р Константин Вълчев ARCM206 Художествено стъкло в архитектурата ARCM487 Присъствието на художественото стъкло в архитектурата. История и съвременност ARCM587 Самостоятелна работа: Присъствието на художественото стъкло в архитектурата. История и съвременност
 • доц. д-р Марта Петрова ARCM043 История на архитектурата ХV-ХVІІІ век ARCM050 История на българската архитектура
 • доц. д-р Недялко Бончев ARCM019 Жилищни сгради и комплекси І част ARCM020 Тренинг: Жилищни сгради и комплекси І част ARCM068 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектура на сгради и комплекси (работна фаза) ARCM219 Жилищни сгради и комплекси ІІ част ARCM220 Тренинг: Жилищни сгради и комплекси ІІ част ARCM357 Самостоятелна работа: Съвременни технологии в архитектурата ARCM368 Проект: Преддипломен проект І - Архитектура на сгради и комплески
 • доц. д-р Петър Чавов ARCM060 Управление на инвестиционни проекти от името на инвеститора ARCM061 Тренинг: Управление на инвестиционни проекти от името на инвеститора ARCM068 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектура на сгради и комплекси (работна фаза) ARCM070 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектурно и урбанистично наследство ARCM074 Обществени поръчки за строителство и свързаните с тях архитектурни конкурси ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране
 • доц. д-р Пламен Рилски ARCM021 Архитектурни конструкции І част ARCM022 Тренинг: Архитектурни конструкции І част ARCM059 Тренинг: Специализирани зони - Бизнес парк ARCM068 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектура на сгради и комплекси (работна фаза) ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM221 Архитектурни конструкции ІІ част ARCM222 Тренинг: Архитектурни конструкции ІІ част
 • доц. д-р Росен Савов ARCM052 Тренинг: Архитектура за инвалиди ARCM062 Законова и нормативна база в архитектурата и градоустройството ARCM362 Самостоятелна работа: Законова и нормативна база в архитектурата и градоустройството
 • доц. д-р Ружа Маринска ARCM093 История на изкуството HACM106 История на българското изкуство
 • доц. д-р Ясен Захариев ARCM225 Философия и естетика в архитектурата
 • доц. Димитър Андрейчин ARCM031 Обществени сгради и комплекси І част
 • доц. Зарко Узунов ARCM045 Тренинг: Моделиране ARCM046 Ваканционна архитектура (в планински, крайморски, балнеоложки селища) ARCM047 Тренинг: Ваканционна архитектура ARCM068 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектура на сгради и комплекси (работна фаза) ARCM070 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектурно и урбанистично наследство ARCM077 Тренинг: Преддипломен проект ІІ - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране ARCM083 Преддипломен проект ІІ - Архитектура на сгради и комплекси ARCM084 Тренинг: Преддипломен проект ІІ - Архитектура на сгради и комплекси ARCM085 Преддипломен проект ІІ - Архитектурно и урбанистично наследство ARCM086 Тренинг към Преддипломен проект ІІ - Архитектура и урбанистично наследство ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM097 Архитектурно и урбанистично наследство, Дипломно проектиране ARCM098 Урбанизъм, териториално и ландшафтно проектиране, Дипломно проектиране ARCM346 Проект: Ваканционна архитектура (в планински, крайморски, балнеоложки селища) ARCM367 Проект: Архитектура на сгради и комплекси І ARCM368 Проект: Преддипломен проект І - Архитектура на сгради и комплески ARCM369 Проект: Реконструкция на сгради и квартали в историческа среда І част ARCM370 Проект: Преддипломен проект І - Архитектурно и урбанистично наследство
 • гл. ас. д-р Весела Попова ARCM002 Тренинг: Дескриптивна геометрия І част ARCM013 Съвременна архитектура І част ARCM024 Тренинг: Градоустройство І част ARCM042 Тренинг: Архитектура и исторически контекст ARCM048 Опазване на архитектурното наследство ARCM049 Тренинг: Опазване на архитектурното наследство ARCM066 Тренинг: Преддипломен проект І - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране ARCM070 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектурно и урбанистично наследство ARCM077 Тренинг: Преддипломен проект ІІ - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране ARCM085 Преддипломен проект ІІ - Архитектурно и урбанистично наследство ARCM086 Тренинг към Преддипломен проект ІІ - Архитектура и урбанистично наследство ARCM097 Архитектурно и урбанистично наследство, Дипломно проектиране ARCM098 Урбанизъм, териториално и ландшафтно проектиране, Дипломно проектиране ARCM202 Тренинг: Дескриптивна геометрия ІІ част ARCM213 Съвременна архитектура ІІ част ARCM224 Тренинг: Градоустройство ІІ част ARCM267 Архитектура на сгради и комплекси ІІ ARCM361 Проект: Управление на инвестиционни проекти от името на инвеститора ARCM365 Проект: Съвременен урбанизъм І ARCM366 Проект: Преддипломен проект І - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране ARCM376 Проект: Преддипломен проект ІІ - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране (фаза:предварителен проект) ARCM439 Проект: Интериор и дизайн за архитектура ІІ част
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров ARCM071 Артмениджмънт ARCM093 История на изкуството HACM106 История на българското изкуство
 • гл. ас. д-р Петър Петров ARCM059 Тренинг: Специализирани зони - Бизнес парк
 • гл. ас. д-р Светослава Андрейчин ARCM037 Индустриални сгради и комплекси І част ARCM038 Тренинг: Индустриални сгради І част ARCM067 Архитектура на сгради и комплекси І част ARCM084 Тренинг: Преддипломен проект ІІ - Архитектура на сгради и комплекси ARCM238 Тренинг: Индустриални сгради и комплекси ІІ част
 • гл. ас. д-р Сергей Стефанов ARCM225 Философия и естетика в архитектурата
 • д-р Елеонора Гайдарова-Георгиева ARCM204 Жилищна политика и среда за обитаване
 • д-р Иван Лапатов ARCM006 Архитектурна композиция ARCM014 Тренинг: Съвременна архитектура І част ARCM214 Тренинг: Съвременна архитектура ІІ част
 • д-р Мила Никифорова ARCM024 Тренинг: Градоустройство І част ARCM029 Интериор: история и въведение в теорията І част ARCM039 Интериор и дизайн за архитектура І част ARCM040 Тренинг: Интериор и дизайн за архитектурата І част ARCM066 Тренинг: Преддипломен проект І - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране ARCM077 Тренинг: Преддипломен проект ІІ - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране ARCM098 Урбанизъм, териториално и ландшафтно проектиране, Дипломно проектиране ARCM224 Тренинг: Градоустройство ІІ част ARCM229 Интериор: история и въведение в теорията ІІ ARCM239 Интериор и дизайн за архитектура ІІ част ARCM240 Тренинг: Интериор и дизайн за архитектура ІІ част
 • преп. д-р Миряна Йорданова-Петрова ARCM011 Архитектурно студио - Архитектура на града І част ARCM012 Тренинг: Архитектурно студио - Архитектура на града І част ARCM023 Градоустройство І част ARCM047 Тренинг: Ваканционна архитектура ARCM066 Тренинг: Преддипломен проект І - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране ARCM068 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектура на сгради и комплекси (работна фаза) ARCM070 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектурно и урбанистично наследство ARCM077 Тренинг: Преддипломен проект ІІ - Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране ARCM086 Тренинг към Преддипломен проект ІІ - Архитектура и урбанистично наследство ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM097 Архитектурно и урбанистично наследство, Дипломно проектиране ARCM098 Урбанизъм, териториално и ландшафтно проектиране, Дипломно проектиране ARCM211 Архитектурно студио - Архитектура на града ІІ част ARCM212 Тренинг: Архитектурно студио - Архитектура на града ІІ част ARCM341 Проект: Архитектура и исторически контекст ARCM348 Проект: Опазване на архитектурното наследство ARCM359 Проект: Специализирани зони - Бизнес парк ARCM368 Проект: Преддипломен проект І - Архитектура на сгради и комплески ARCM370 Проект: Преддипломен проект І - Архитектурно и урбанистично наследство ARCM385 Проект: Преддипломен проект ІІ - Архитектурно и урбанистично наследство (фаза:идейна) ARCM483 Проект: Преддипломен проект ІІ - Архитектура на сгради и комплекси (фаза:работен проект)
 • преп. Димчо Тилев ARCM007 Тренинг: Архитектурна композиция ARCM032 Тренинг: Обществени сгради и комплекси І част ARCM068 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектура на сгради и комплекси (работна фаза) ARCM070 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектурно и урбанистично наследство ARCM084 Тренинг: Преддипломен проект ІІ - Архитектура на сгради и комплекси ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM097 Архитектурно и урбанистично наследство, Дипломно проектиране ARCM231 Обществени сгради и комплекси ІІ част ARCM232 Тренинг: Обществени сгради и комплекси ІІ част ARCM331 Проект: Обществени сгради и комплекси І част ARCM368 Проект: Преддипломен проект І - Архитектура на сгради и комплески ARCM370 Проект: Преддипломен проект І - Архитектурно и урбанистично наследство ARCM431 Проект: Обществени сгради и комплекси ІІ част ARCM483 Проект: Преддипломен проект ІІ - Архитектура на сгради и комплекси (фаза:работен проект)
 • Алеко Христов ARCM016 Тренинг: Сградостроителство
 • Ангел Савлаков ARCM014 Тренинг: Съвременна архитектура І част ARCM068 Тренинг: Преддипломен проект І - Архитектура на сгради и комплекси (работна фаза) ARCM214 Тренинг: Съвременна архитектура ІІ част
 • Венко Стоянов ARCM001 Дескриптивна геометрия І част ARCM002 Тренинг: Дескриптивна геометрия І част ARCM201 Дескриптивна геометрия ІІ част ARCM202 Тренинг: Дескриптивна геометрия ІІ част
 • Даниела Джуркова ARCM024 Тренинг: Градоустройство І част ARCM048 Опазване на архитектурното наследство ARCM086 Тренинг към Преддипломен проект ІІ - Архитектура и урбанистично наследство ARCM224 Тренинг: Градоустройство ІІ част
 • Димитър Гочев ARCM094 Тренинг: Архитектура на Античността ARCM095 Архитектура на Византия, Романика и Готика
 • Ласкар Възвъзов ARCM008 Тренинг: Рисуване ARCM208 Рисуване. Интериор и екстериор
 • Николай Стефанов ARCM005 Тренинг: Архитектурно макетиране ARCM072 Архитектурна фотография
 • Рада Пенчева ARCM019 Жилищни сгради и комплекси І част ARCM020 Тренинг: Жилищни сгради и комплекси І част ARCM219 Жилищни сгради и комплекси ІІ част ARCM220 Тренинг: Жилищни сгради и комплекси ІІ част
 • Стоян Манчев ARCM029 Интериор: история и въведение в теорията І част ARCM039 Интериор и дизайн за архитектура І част ARCM040 Тренинг: Интериор и дизайн за архитектурата І част ARCM229 Интериор: история и въведение в теорията ІІ ARCM239 Интериор и дизайн за архитектура ІІ част ARCM240 Тренинг: Интериор и дизайн за архитектура ІІ част