Счетоводство и одитинг

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага подготовка на студентите в областта на счетоводството и одитинга. Подбраните курсове съответстват на най-добрите образци в уПрограмата предлага подготовка на студентите в областта на счетоводството и одитинга. Подбраните курсове съответстват на най-добрите образци в университетското образование. Обучението през първата година се организира в специализирани курсове в областта на счетоводството на предприятието, управленското счетоводство, данъчното облагане, финансовия контрол и одиторските стандарти, международните счетоводни стандарти, управлението на риска и вътрешния контрол, анализа на финансовите отчети, консолидираните финансови отчети и др. Предвидени са и извън аудиторни учебни форми, в т.ч. самостоятелни работи, проекти и семинари.

През втората година обучението в програмата е профилирано в две специализации:

- Специализация Счетоводство, включваща курсове по данъчно счетоводство, информационни системи и технологии, счетоводство на банките, счетоводство на застрахователните и осигурителните дружества, счетоводство на предприятията с нестопанска цел, счетоводство в аграрния сектор и осигурителни схеми;

- Сперицализация Одитинг, включваща курсове по данъчен и осигурителен контрол, одит в публичния сектор, одит и оценка на проекти, банков одит, социален одит, митнически контрол и системи за управленски контрол.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

ър".

прочети още
Счетоводство и одитинг
 • акад. Иван Попчев, д.н. MBAM371 Анализ на риска MBAM378 Проект: Анализ на риска
 • проф. Екатерина Матеева-Стоянова, д.н. MBAM430 Търговско право MBAM494 Самостоятелна работа: Търговско право
 • проф. д-р Атанас Льондев MBAM473 Банков контрол MBAM476 Митнически контрол
 • проф. д-р Иванка Данева MBAM589 Осигурителни схеми
 • проф. д-р Иванка Данева MBAM472 Данъчен и осигурителен контрол
 • проф. д-р Костадин Иванов MBAM476 Митнически контрол
 • проф. д-р Радослав Цончев MBAM370 Количествени методи MBAM377 Проект: Количествени методи
 • проф. д-р Росен Ташев MBAM376 Бизнес право
 • проф. д-р Събина Ракарова MBAM034 Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика MBAM052 Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Виолета Касърова MBAM372 Оценка на бизнеса MBAM373 Финансов анализ на фирмена дейност MBAM379 Проект: Оценка на бизнеса MBAM380 Проект: Финансов анализ и фирмена дейност
 • доц. д-р Димитрина Полимирова-Николова MBAM588 Информационни системи и технологии
 • доц. д-р Емил Калчев MBAM375 Данъци и данъчно облагане MBAM382 Проект: Данъци и данъчно облагане MBAM425 Данъчно облагане MBAM457 Семинар: Данъчно облагане
 • доц. д-р Константин Пашев MBAM375 Данъци и данъчно облагане MBAM382 Проект: Данъци и данъчно облагане
 • доц. д-р Красимир Йорданов MBAM053 Методи на счетоводството MBAM417 Финансов контрол и одиторски стандарти MBAM421 Семинар: Финансов контрол и одиторски стандарти MBAM429 Стаж: Счетоводство MBAM433 Теория на контрола MBAM470 Одит в публичния сектор MBAM474 Социален одит MBAM475 Одит и оценка на проекти MBAM493 Стаж: Одитинг MBAM497 Самостоятелна работа: Теория на контрола MBAM577 Управление на риска и вътрешен контрол MBAM579 Самостоятелна работа: Управление на риска и вътрешен контрол
 • доц. д-р Лилия Рангелова-Петкова MBAM420 Самостоятилна работа: Международни счетоводни стандарти MBAM426 Консолидиран финансов отчет MBAM437 Международни счетоводни стандарти MBAM584 Самостоятелна работа: Консолидиран финансов отчет MBAM585 Счетоводство на банките
 • доц. д-р Михаил Михайлов MBAM022 Мениджмънт MBAM037 Самостоятелна работа: Мениджмънт
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM013 Финанси MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012 Счетоводство MBAM035 Самостоятелна работа: Счетоводство MBAM374 Управленско счетоводство MBAM381 Проект: Управленско счетоводство MBAM416 Счетоводство на предприятието MBAM419 Самостоятелна работа: Счетоводство на предприятието MBAM437 Международни счетоводни стандарти MBAM448 Управленско счетоводство MBAM463 Счетоводство в аграрния сектор MBAM490 Самостоятелна работа: Управленско счетоводство MBAM581 Данъчно счетоводство MBAM586 Счетоводство на предприятие с нестопанска цел
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM013 Финанси MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова MBAM373 Финансов анализ на фирмена дейност MBAM380 Проект: Финансов анализ и фирмена дейност MBAM398 Анализ на финансови отчети MBAM583 Семинар: Анализ на финансови отчети
 • д-р Димитър Матев MBAM474 Социален одит
 • д-р Елица Бойчева MBAM587 Счетоводство на застрахователните и осигурителните дружества
 • д-р Ивелина Петкова MBAM475 Одит и оценка на проекти
 • д-р Младен Младенов MBAM454 Данъчен процес MBAM455 Самостоятелна работа: Данъчен процес
 • д-р Надежда Петрова MBAM471 Системи за управленски контрол
 • д-р Росица Цанкова MBAM376 Бизнес право
 • д-р Светлана Найденова MBAM420 Самостоятилна работа: Международни счетоводни стандарти
 • Аксения Добазова   MBAM587 Счетоводство на застрахователните и осигурителните дружества
 • Александър Свраков MBAM425 Данъчно облагане
 • Иван Нейков MBAM441 Трудово и осигурително право MBAM467 Самостоятелна работа: Трудово и осигурително право
 • Искра Петрова MBAM418 Специализиран английски език MBAM422 Самостоятелна работа: Специализиран английски език
 • Карина Симова MBAM012 Счетоводство MBAM035 Самостоятелна работа: Счетоводство MBAM053 Методи на счетоводството MBAM416 Счетоводство на предприятието MBAM420 Самостоятилна работа: Международни счетоводни стандарти MBAM426 Консолидиран финансов отчет MBAM429 Стаж: Счетоводство MBAM437 Международни счетоводни стандарти MBAM463 Счетоводство в аграрния сектор MBAM493 Стаж: Одитинг MBAM584 Самостоятелна работа: Консолидиран финансов отчет
 • Кирил Терзиев MBAM433 Теория на контрола MBAM497 Самостоятелна работа: Теория на контрола
 • Тодор Шопов MBAM473 Банков контрол