Международен алтернативен туризъм

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през курсове по международен алтернативен туризъм, екотуризъм, екстремен и спелеотуризъм, културен и религиозен туризъм, селски туризъм, ловен туризъм, екскурзоводство и туристическа анимация, правно регламентиране на туристическата дейност, туроператорска и транспортна дейност. Извънаудиторните учебни форми включват семинари, практики, разработване на проекти, теренни проучвания на туристическа дестинация (обект) за алтернативен туризъм.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Международен алтернативен туризъм
 • проф. Иван Гацов, д.н. GEOM214 Публична археология
 • проф. Рангел Гюров, д.н. GEOM107 Геоложки и природни феномени GEOM163 Самостоятелна работа: Алтернативен туризъм GEOM188 Практика: Теренно проучване на туристическа дестинация (обект) за алтернативен туризъм GEOM311 Екзотичен туризъм GEOM410 Статистически методи в туризма GEOM411 GPS и топография GEOM419 Природа, култура, туризъм GEOM420 Практика: Алтернативен туризъм GEOM422 Самостоятелна работа: Екзотичен туризъм GEOM423 Самостоятелна работа: Природа, култура, туризъм
 • проф. д-р Георг Краев GEOM213 Фолклор и туризъм
 • проф. д-р Десислава Станкова GEOM203 Информационни системи в туризма
 • доц. Атанас Близнаков, д.н. GEOM109 Екотуризъм и защитени територии GEOM110 Селски туризъм GEOM163 Самостоятелна работа: Алтернативен туризъм GEOM182 Практика: Селски туризъм GEOM184 Проект: Селски туризъм GEOM188 Практика: Теренно проучване на туристическа дестинация (обект) за алтернативен туризъм GEOM208 Екскурзоводство и туристическа анимация GEOM211 Екстремен и спелеотуризъм GEOM212 Управление на проекти в сферата на международния туризъм GEOM270 Практика: Туристическа анимация GEOM273 Практика: Екстремен и спелеотуризъм
 • доц. д-р Биляна Костова GEOM107 Геоложки и природни феномени GEOM306 Гемоложки туризъм GEOM315 Уелнес и СПА туризъм GEOM421 Практика: Гемоложки туризъм GEOM424 Проект: Геоложки туризъм
 • доц. д-р Ботьо Захаринов GEOM167 Семинар: Екологични проблеми в туризма GEOM201 Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма GEOM207 Световно природно и културно наследство
 • доц. д-р Боян Алексиев GEOM108 Специализирана лексика на английски език (чуждоезикова подготовка)
 • доц. д-р Боян Думанов GEOM214 Публична археология
 • доц. д-р Михаил Михайлов GEOM101 Актуални форми на международния алтернативен туризъм GEOM102 Организация и управление на международния алтернативен туризъм GEOM314 Мениджмънт в алтернативния туризъм
 • доц. д-р Надя Маринова GEOM185 Проект: Международен туризъм GEOM212 Управление на проекти в сферата на международния туризъм GEOM314 Мениджмънт в алтернативния туризъм GEOM417 Семинар: Маркетингови и управленски стратегии в алтернативния туризъм
 • доц. д-р Петър Балабанов GEOM272 Проект: Културен и религиозен туризъм GEOM307 Културен и религиозен туризъм
 • доц. д-р Ралица Берберова GEOM107 Геоложки и природни феномени GEOM109 Екотуризъм и защитени територии GEOM168 Семинар: Устойчиво развитие на туризма GEOM183 Практика: Екотуризъм GEOM186 Семинар: Обекти за алтернативен туризъм GEOM187 Проект: Екотуризъм и защитени територии GEOM188 Практика: Теренно проучване на туристическа дестинация (обект) за алтернативен туризъм GEOM268 Практика: Екскурзоводство GEOM311 Екзотичен туризъм GEOM315 Уелнес и СПА туризъм GEOM401 Стаж: Международен алтернативен туризъм GEOM413 Влияние на екокатастрофите върху туризма GEOM416 Семинар: Природни опасности и алтернативен туризъм GEOM418 Рекреационна екология GEOM419 Природа, култура, туризъм GEOM422 Самостоятелна работа: Екзотичен туризъм GEOM423 Самостоятелна работа: Природа, култура, туризъм GEOM424 Проект: Геоложки туризъм
 • доц. д-р Теодора Ризова GEOM201 Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма
 • доц. д-р Янчо Найденов GEOM303 Ловен туризъм и ловни стопанства
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова GEOM302 Връзки с обществеността и реклама в алтернативния туризъм
 • гл. ас. д-р Харизан Харизанов GEOM211 Екстремен и спелеотуризъм GEOM273 Практика: Екстремен и спелеотуризъм
 • д-р Славейко Серафимов GEOM103 Правно регламентиране на туристическата дейност GEOM122 Оцеляване и ориентиране в природата
 • преп. Мариана Мелнишка GEOM108 Специализирана лексика на английски език (чуждоезикова подготовка)
 • Панчо Николов GEOM168 Семинар: Устойчиво развитие на туризма GEOM418 Рекреационна екология