Артистични психо-социални практики и психодрама

Кратко представяне на програмата:

Програмата е интердисциплинарна и практически ориентирана. Тя предлага знания за индивида, междуличностните отношения и човешкото поведение в социалния контекст. Основа и методология на програмата са философията, теоретичните подходи и методи на психодрамата и груповите процеси, както и на приложението на изкуствата и експресивните подходи в психо-социалните практики и работата с хора.

Обучението в програмата преминава през теоретико-практически курсове и семинари върху: съвременни психологически теории, теории за изграждането на психичните структури, психодрама и психоанализа, психо-социални практики и методи като психодрама, социометрия, групова динамика, ролеви анализ, теория и практика на плейбек и уличния театър, форум театъра, изкуство терапия, теория на ролевите игри и др.

Извънаудиторните учебни форми включват участие в проекти под супервизия, самостоятелна работа, разработване на проект, семинари, самостоятелни научни разработки, супервизия и др.

Инициатор и основен партньор в развитието на програмата е Центърът за култура и дебат "Червената къща" (www.redhoude-sofia.org).

прочети още
Артистични психо-социални практики и психодрама
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. APPM113 Невронауките и човешкото поведение
 • проф. Камелия Николова, д.н. APPM311 Краят на интерпретациите
 • доц. д-р Диана Циркова APPM103 Тълкуване и психодрама на приказки APPM120 Практика: І част APPM211 Стаж APPM223 Психологични теории за развитието през призмата на драмата APPM320 Практика: II част
 • д-р Давид Иерохам APPM106 Развитие на терапевтичната идея. Разглеждане на казуси APPM107 Проект: Участие в изследователски проект под супервизия I част APPM111 Семинар: Практически курс с гост-лектор и екип II част APPM115 Теория и практика на груповия процес (групи, организации и общности) APPM119 Семинар: Супервизия и разглеждане на казуси І част APPM121 Въведение в действените методи и подходи APPM122 Драмата на личността в различните психологически теории (Играещият човек) APPM204 Психодраматичното действие (семинар) APPM206 Практически семинар APPM211 Стаж APPM221 Практически ролеви тренинг І част APPM222 Човекът и неговите отношения (Човекът в контекста) APPM302 Психодрама и психоанализа APPM303 Психоанализа на изкуството APPM319 Семинар: Супервизия и разглеждане на казуси II част APPM331 Практически ролеви тренинг ІІ част APPM332 Психодрама и обектни отношения
 • д-р Евгений Генчев APPM307 Психодрама на сънищата
 • Ваня Недялкова APPM307 Психодрама на сънищата
 • Десислава Морозова APPM305 Изкуство терапия
 • Златко Теохаров APPM104 Социометрични подходи APPM122 Драмата на личността в различните психологически теории (Играещият човек) APPM222 Човекът и неговите отношения (Човекът в контекста)
 • Йовко Иванов APPM223 Психологични теории за развитието през призмата на драмата
 • Мален Маленов APPM103 Тълкуване и психодрама на приказки APPM304 Драма без сценарий
 • Цветелина Господинова   APPM304 Драма без сценарий APPM305 Изкуство терапия
 • Цветелина Йосифова APPM106 Развитие на терапевтичната идея. Разглеждане на казуси APPM107 Проект: Участие в изследователски проект под супервизия I част APPM110 Семинар: Практически курс с гост-лектор и екип I част APPM111 Семинар: Практически курс с гост-лектор и екип II част APPM112 Проект: Участие в изследователски проект под супервизия II част APPM115 Теория и практика на груповия процес (групи, организации и общности) APPM121 Въведение в действените методи и подходи APPM204 Психодраматичното действие (семинар) APPM211 Стаж APPM221 Практически ролеви тренинг І част APPM303 Психоанализа на изкуството APPM312 Самостоятелна работа: Проучване, анализ, разработване на проект I част APPM316 Самостоятелна работа: Проучване, анализ, разработване на проект II част APPM329 Човекът и културата APPM331 Практически ролеви тренинг ІІ част APPM332 Психодрама и обектни отношения