Експресивна терапия при лица с комуникативни нарушения

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към подготовка на специалисти по експресивна терапия на лица с комуникативнии емоционално-поведенчески нарушения. Магистърската програма "Експресивна терапия при лица с комуникативни нарушения" предлага специализиран начин за използване на творческия процес във всички изкуства като мотивиращ фактор за комуникация, себеизразяване и развитие на личността.

Обучението в програмата е ориентирано както към конкретни терапевтични интервенции, програми, основни и алтернативни методи на терапия и използване на арт техники, така и към овладяване на особеностите на психичното състояние при лица с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения.

Изучаваните и представени терапевтични подходи са базирани на практики, основани на доказателства.

Извънаудиторните учебни форми включват проекти, практически и научни семинари, стажове.

Програмата предлага подготвителен семестър за кандидати без завършена бакалавърска степен в областта на психологията и езиковата и речева патология.

прочети още
Експресивна терапия при лица с комуникативни нарушения

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Експресивна терапия
Квалификация: магистър по експресивна терапия

Практики:

Студентите провеждат стаж под супервизия в клиничния център на НБУ за работа с лица с нарушения в развитието, както и в клиники, дневни центрове, детски центрове за деца с нарушения в развитието и специализирани социални заведения.

Стажът приключва с практически изпит, полагането на който е задължително условие за дипломиране.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще:

" познават етиопатогенетичните механизми и клиничните прояви на комуникативни, емоционално-поведенчески и генерализирани разстройства на развитието, както и комуникативни нарушения при възрастни;

" участват в екип за диагностиката и разработване на план за мултимодална арт терапия при комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст, както и комуникативни нарушения при възрастни;

" имат умения за мултимодална терапия чрез изобразително, музикално, танцово-двигателно, фотографско и драматично изкуство;

" умения за общуване с клиента и работа в екип;

" могат да работят в екип при прилагането на терапевтични интервенции с използването на подпомагащи дигитални технологии;

" могат да извършват самостоятелно експресивна терапия с клиенти с комуникативни нарушения и техните семейства

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става с успешен практически изпит и защита на магистърска теза след покриване на изисквания брой кредити. Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите студенти могат да работят като експресивни терапевти при рехабилитация на лица с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в специализирани кабинети, училищни логопедични кабинети, дневни центрове, клиники, социални служби, както и да извършват изследователска дейност в научни звена, да осъществяват консултации като експерти в служби и институции за оценка и подпомагане на лица с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения.

Департамент, предложил програмата:

Здравеопазване и социална работа