Социална интеграция и управление на кризи

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма предлага комплексна квалификация, съчетаваща умения за изготвяне на експертен социологически анализ и знания за решаването на конкретни казуси (както от България, така и в европейски и световен план). Усвояват се съответните техники за генериране емпирични данни и за интерпретацията им. Студентите самостоятелно могат да се ориентират какви ресурси е необходимо да бъдат мобилизирани за справянето с даден проблем, имат представа за стъпките за ефективно взаимодействие между съответните институции, възможните посоки за промяна на техните политики и ефектите им върху засегнатите индивиди и групи. Подобен образователен профил е от изключително значение, като се имат предвид не само все по-силно функционално диференциращите се социални отношения и плурализирането на жизнените светове, но и това, че нарастващото разрояване на професионалните полета и претенциите им за юрисдикция над специализираното знание затрудняват, а понякога правят невъзможно адекватното диагностициране на социални кризи, състояния на аномия, нови неравенства и патологии, рискови тенденции.

Атрактивността на предлаганата програма се състои в специфичната социологическа експертност, която придобиват завършилите я студенти, които умеят да разпознават и оценяват с адекватни индикатори и критерии ефектите от социалната дезинтеграция, да предлагат прецизни решения за постигане на солидарност и социална кохезия между различни обществени групи, да участват при изработването и оценката на публични политики в областта на социалните грижи, медицината, законодателството, държавната и местната администрация, образованието, миграцията, трудовите отношения и др.

Програмата би имала привлекателност за студенти с интереси в областите на хуманитарното и социалнонаучното знание, както и за студенти, търсещи пресечната точка между политика, наука и насърчаващи социалното включване практики.

прочети още
Социална интеграция и управление на кризи

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Социология
Квалификация: магистър по социология

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще са усвоили знания и умения:

- да познават класически и съвременни социологически парадигми и пресечните им точки с теоретични полета като политика, право, медицина, социални дейности, образование, медийни изследвания;

- да разграничават евристичните възможности на различни социологически методи на изследване на процесите на социална интеграция и дезинтеграция и управлението на социални кризи и рискове;

- да рефлектират критически и да диагностицират проблеми, свързани с различни аспекти и динамики на социалното включване/изключване в контекста на глобализацията;

- да владеят и използват набор от аналитични инструменти за емпирично социологическо изследване на системата от връзки между социална интеграция и управление на кризи;

-да притежават експертни знания за оценка на развитието на проекти и процеси в областта на правото, медицината, образованието, социалната работа, организационното управление и дезинтеграцията на уязвими групи, прилагайки релевантни социологически критерии.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите магистърската програма могат да се реализират като аналитични специалисти в областта на обществените науки с професия социолог. Те овладяват аналитичния инструментариум на водещи съвременни социологически парадигми и методики за емпирично изследване, което им позволява да използват научно фундирана аргументация при решаването на конкретни казуси и практически задачи. Те могат да подготвят и реализират специализирани анализи на процеси на социална (дез)интеграция в български и международен план, да разпознават кризите и конфликтите в различни форми на съвместност или изключване и да рефлектират върху възможностите за управлението им.

Завършилите програмата могат да прилагат знанията и уменията си в областта на трудовите и пазарните отношения, средното и висшето образование, социалната и медицинската грижа, печатните и електронните медии, публичната администрация, политиката, правосъдието и законодателството, неправителствения сектор и обучението на възрастни, прогностичната, консултантската, издателската и рекламната дейност.

Завършилите специалността ще имат възможност за реализация не само в социологически агенции, но и в институциите на държавната и общинската власт, социални дейности, медицински звена, нестопански организации, ангажирани с грижата за застрашени от риск, сегрегация и изключване общности, международни организации, печатни и електронни медии.

Департамент, предложил програмата:

Философия и социология