Информационни системи в здравеопазването

Кратко представяне на програмата:

Програма представлява оригинална комбинация на елементи с интердисциплинна насоченост: структурирането и обработката на здравна и медицинска информация, информационни системи и моделиране в области на здравеопазването, Информациони системи с телемедицинска насоченост, разработката, тестване, поддържане и усъвършенствена на специализирани здравеопазни бази данни и софтуер и др.

Това е модерна интердисциплинна програма, която носи белезите на съвременните Интернет представи за образование по информатика, медицина и здравни науки. Обучението е базирано на основните информационни /информатични принципи за управление на процеси, явления и дейности в ресора, базирано на high-tech обработки и приложения на поливалентна информация в здравния ресор, от избрани локации и в избрано време.

прочети още
Информационни системи в здравеопазването

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Информационни системи
Квалификация: магистър по информационни системи в здравеопазването

Практики:

Програмата включва практики в клиничните и параклинични звена на ВМА в рамките на магистърския стаж, както и в специализираните лаборатории на НБУ.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават :

Знания за:

- приложение на медицинската и здравна информатика

- формулиране на задания за софтуерни проекти в областта на медицинската и здравна среда

- увеличаване ефективността от използване на медицински и здравни информационни системи

- консултиране/усъвършенствене на медицински и здравни софтуер

Умения за :

- проектиране и администриране на специализирани медицински и здравни бази данни

- провеждане пробни изпитания на медицински и здравни софтуерни приложения

- разработване на документация за медицински и здравни информационни системи

- обучение на потребители и внедрители на тези системи.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират в държавната администрация и частния бизнес; в областите, свързани с разработка и прилагане на специализирани информационни системи и бази данни в здравеопазването.

Департамент, предложил програмата:

Здравеопазване и социална работа