Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Кратко представяне на програмата:

Организационното съвършенство е цялостен, системен подход към дейността на организацията, балансиращ интересите на заинтересованите страни, като по този начин повишава вероятността за поддържане на устойчиво конкурентно предимство и постигане на дълготрайни успехи чрез фокусирани към клиента и изпълнявани перфектно дейности. (Edgeman R, Dahlgaard J., 1999)

"Мениджмънт за организационно съвършенство" (МОС) е първата и единствената магистърска програма в България, фокусирана върху съвкупността от съвременни подходи, техники и култура на мениджмънта, обединени от фундаменталните концепции на "Организационното съвършенство" (ОС). ОС е управленската парадигма, възприета от най-успешните организации в началото на 21 век.

Мисията на програмата е свързана с подготовката на мениджъри - лидери, способни да управляват и да използват ресурсите на организацията ефективно в условията на динамичния и непредсказуем 21-ви век.

МП МОС e проектирана в съответствие с международните стандарти за компетентност в областта на мениджмънта и лидерството, и с изискванията, заложени в европейския модел за съвършенство. Тя отчита най-новите постижения на теорията и практиката в тази област. Насочена е към формиране на знания, разбиране, способности и нагласи за разработване, внедряване и усъвършенстване на системи, процеси, продукти и услуги.

За да постигне своята мисия, МП МОС се отличава с:

1. Иновативна структура и съдържание, следващи актуалните тенденции в обучението и развитието на мениджъри и лидери

2. Учебен процес, насочен към обучаващия се

3. Технология на обучение, подпомагаща работата на студента

4. Практическа насоченост

5. Оценяване, основано на компетентност

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Мениджмънт за организационно съвършенство
Квалификация: Мениджър по организационно съвършенство

Практики:

Програмата включва реализирането на цялостна "мениджърска инициатива" на работното място, "коучинг" от преподаватели и между студентите, фокус върху планиране и реализиране на процеса на организационното учене.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършващият МП МОС студент трябва:

-Да притежава високоспециализирано знание, част от което обхваща най-високото ниво на знание в областта на:

o Управление на себе си и личностни умения

o Осигуряване на посока за развитие, (стратегическо управление)

o Управление на организационна промяна,

o Работа с хора,

o Използване и управление на ресурси,

o Постигане на резултати (управление на изпълнението).

-Да притежава критична осведоменост в областта на общото управление и на границата между различните области.

-Да прилага умения за специализирани изследвания и за разрешаване на проблеми, в т.ч. анализ и синтез, за да се развиват нови знания и процедури и за интегриране на знания от различни области.

-Да притежава компетентност в управление и трансформация на работна и изследователска среда, която е сложна, труднопредвидима и изискваща нови стратегически подходи.

-Да притежава компетентност и да поема отговорност за принос към професионалното знание и практика и за преглед на стратегическото изпълнение на екипите

-Да познава себе си и да намира собствената и колективната идентичност;

-Да учи чрез действие и във връзка с настъпващите тенденции

-Да има навици за продължаващо през целия живот професионално и личностно усъвършенстване

-Да развива и разпространява нова управленска култура, съответстваща на фундаменталните концепции на организационното съвършенство

-Да изгражда способности за колективно учене и работа във виртуална среда (виртуални екипи)

-Да управлява, използвайки изцяло човешкия потенциал

-Да проявява креативност и иновативност в работата си по социалната и техническа архитектура на организацията;

-Да поема отговорност и управлява дълбоки промени в организацията

-Да прилага умения за работа в екип и мрежи и за създаване на връзки, независимо от фирмени граници и културни различия.

Програмата се стреми към постигане на работещо знание, готово да се включи в работа и да се насочи към осъществяване на ефективни действия и поведение при решаването на разнообразните проблеми, с които мениджърът се сблъсква в своята ежедневна практика. Целта е студентът да излезе от програмата като мислещ практик, готов да се справя с предизвикателствата на все по-динамичния глобален свят.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата имат възможности за професионална реализация в областта на общия мениджмънт - ръководители на средно, високо и най-високо ниво, мениджъри по качеството и промяната, консултанти в областта на организационното съвършенство и свързаните с него организационно развитие и управление на качеството, преподаватели и тютори в областта на мениджмънта.

Департамент, предложил програмата:

Бизнес администрация