Управление на културните институции (Артмениджмънт)

Кратко представяне на програмата:

Програмата има за цел да създаде специалисти по управление на културни институции, като надгради базисното образование по изкуства с изучаване на публична администрация, мениджмънт, културология, европеистика, журналистика, масови комуникации и др. Обучението преминава през курсове по стратегически маркетинг, управление на проекти, съвременни тенденции в изкуството, реклама и връзки с обществеността, европейски културни политики, управление на събития, човешки ресурси. Извънаудиторните учебни форми включват разработване на проекти, практики и стажове в културни институции.

прочети още
Управление на културните институции (Артмениджмънт)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Управление в културата
Квалификация: магистър по управление в културата

Практики:

Европейски и национални културни програми, културни фондове, музикални състави, галерии, музеи, библиотеки, филмови центрове, медии, държавни структури в областта на културата.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата:

- притежават знания за културния сектор, съвременните тенденции в неговото развитие и влиянието на глобалните процеси и на европейския процес върху него;

- придобиват умения за управление на културните институции, вкл. изработване на стратегии за развитие, за бюджетиране, за мобилизиране на алтернативни източници на финансиране, за решаване на конфликти; управление и изработване на политики в областта на културата.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като експерти към администрацията на културни институции от държавния, публичния и частния сектор, европейски и национални културни програми и др.

Департамент, предложил програмата:

Публична администрация