Приложна статистика

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в областта на приложната статистика - статистици в бизнеса, индустрията, медицината, образованието и др. Програмата се реализира съвместно с Института по математика и информатика при БАН. Обучението в програмата преминава през курсове по теория на вероятностите в статистиката, биостатистика, комбинаторика, непараметрична статистика, статистическо консултиране. Извънаудиторните учебни форми включват самостоятелни работи, проекти и стажове.

прочети още
Приложна статистика

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Приложна статистика
Квалификация: магистър по приложна статистика

Практики:

Конференция по статистическо консултиране.

Международна мобилност:

Сключени договори с: Университет на Вюрцбург (Германия), Университет за приложни науки на Фулда (Германия), Университет на Нант (Франция), Университет на Бордо (Франция), Свободния университет на Брюксел (Белгия), Университет на Хелзинки.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата са специалисти, които:

- познават техниките и методите на статистическата теория;

- умеят да прилагат и адаптират статистически апарат в реални ситуации; използват компютърни технологии за подбор на подходящи методи и модели за реални данни;

- способни са да организират и провеждат задълбочено индивидуално изследване на статистически проблем, да обсъждат и представят резултатите в писмен вид;

- получават самочувствие и увереност, които им позволяват да натрупват нови статистически знания в последващата им кариера в статистиката.

Студентите, завършили успешно програмата, владеят общите принципи на статистическите изводи и тяхното приложение при анализа на данни.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Департамент, предложил програмата:

Информатика