Екология и опазване на околната среда

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове: Биология, Астрономия, Науки за Земята и природната среда, Математика, Физика, Глобален свят; практически курсове: Екология, Химия, Климатология и метеорология, Екологичен мониторинг, Екологична информация и органи на управление и др.През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми, които включват практики и стажове.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Екология и опазване на околната среда
Квалификация: еколог

Практики:

Практическото обучение включва практики и стажове в регионални и национални административни структури: министерства, агенции, общински администрации; теренни практики и изследвания; работа в специализирани лаборатории на НБУ - Лаборатория по природни бедствия и рискове, Лаборатория по гемология, Лаборатория по биология, Лаборатория по химия.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Гърция, Азорските острови и Португалия.

Компетенции на завършилите програмата:

Компетенции на завършилите програмата:

Студентите получават знания в областта на опазването на околната среда - замърсяване и опазване на въздух, води, почви, биоразнообразие, третиране на отпадъци и др. Придобиват умения за изготвяне на становище за състоянието на околната среда и предприемане на превантивни мерки за нейното опазване. Професия и възможни заемани длъжности за завършилите програмата: еколог; експерти в държавни и общински администрации и структури, консултанти в екологични отдели и организации.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са съответно: еколог; експерти в държавни и общински ведомства и структури, мениджъри и консултанти в екологични отдели и организации.

Департамент, предложил програмата:

Природни науки