Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор

Кратко представяне на програмата:

Програмата "Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор" се предлага за да отговори на потребностите на енергийната индустрия и публичната администрация от сериозно подготвени експерти, които могат да решават многобройните проблеми на енергийния сектор. Във фокуса на програмата са основните приоритети на ЕС в областта на енергийната политика: конкурентоспоспособност, устойчиво развитие и сигурност на енергийните доставки.

Програмата има интердисциплинарен характер. Основната й цел е завършилите студенти да притежават знания за функционирането и регулацията на енергийните пазари, проблемите на климатичните промени и устойчивото развитие, енергийното производство, пренос и консумация, възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и др. Заедно с това, студентите ще познават стратегиите и политиките на ЕС, както и тези на национално и регионално ниво, които са свързани с развитието на енергийния сектор, енергийните проекти и междудържавни договори.

Програмата включва и акцент върху необходимите за всеки мениджър знания и умения по икономика, управление на проекти, международен бизнес, организационно поведение, бизнес комуникации, маркетинг и др.

За да отговори на високите изисквания за образованието в НБУ и на спецификите в областта, програмата включва изявени преподаватели и експерти от частния и публичния сектор, които осигуряват необходимото съчетаване от научни и практически аспекти в обучението.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" в направление 3.7 Администрация и управление.

прочети още
Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите е необходимо да притежават базисни познания по икономика, мениджмънт и маркетинг.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул.